Försäkringsrisk är risken för en ändring i värde på grund av avvikelse mellan faktiska och förväntade försäkringskostnader. Det vill säga risken att verkligt utfall avviker från förväntat på grund av till exempel högre skadefrekvens, högre medelskada, eller fler eller större storskador.

Försäkringsrisken består främst av premie- och reservsättningsrisk samt katastrofrisk.

Premierisk

Premierisk avser risken för bland annat förlust på grund av felaktig prissättning, riskkoncentration, oriktig eller otillräcklig teckning av återförsäkring. Bolagets försäkringsrörelse innehåller riskmässigt ett väl balanserat bestånd. Bolagets affär består i huvudsak av ett stort antal försäkringar med små enskilda risker. En koncentrationsrisk inom skadeförsäkringsverksamheten bedöms som liten i bolagets totala portfölj eftersom bolagets försäkringsbestånd är väl diversifierat på både produkter och geografi.

Bolaget hanterar och begränsar premierisken genom av styrelsen utfärdad policy för tecknings- och återförsäkringsrisker. Policyn begränsar premierisken genom beslut om högsta tillåtna självbehåll för skilda slags försäkringsrisker, vilka marknader och nya produkter som kan komma ifråga samt ett ramverk för premiesättning och uppföljning av lönsamhet. Bolaget genomför regelbundet en detaljerad granskning av premiesättningen och lönsamheten i ingångna försäkringsupplägg. Förändringar av tariffer och premienivåer görs kontinuerligt vid behov. För att ytterligare begränsa premierisken har bolaget tecknat återförsäkring i de riskportföljer som löper med större riskexponering. Återförsäkrare väljs med hänsyn till bland annat kompetens och ekonomisk ställning samt följer de policys som bolagets styrelse fastställt. Bolaget går löpande igenom hela återförsäkringsprogrammet för att säkerställa adekvat skydd.

Reservsättningsrisk

Reservsättningsrisk avser risken för variationer i tidpunkt och belopp för skadeutbetalningar. Avsättningar för ej intjänade premier avser att täcka förväntade skadekostnader och driftskostnader under återstående löptid av gällande försäkringsavtal. Eftersom skadeersättning betalas ut först efter att en skada har inträffat, är det också nödvändigt att göra avsättningar för oreglerade skador. De försäkringstekniska avsättningarna är summan av ej intjänade premier och kvardröjande risker samt oreglerade skador. Försäkringstekniska avsättningar innehåller alltid en viss grad av osäkerhet, eftersom avsättningarna inkluderar en uppskattning av storleken på och frekvensen av de framtida skadeersättningarna. Osäkerheten i de försäkringstekniska avsättningarna är vanligtvis större för nya portföljer där fullständig avvecklingsstatistik ännu inte är tillgänglig och för portföljer där skador inte slutregleras förrän efter en längre tid.

Solid Försäkring hanterar och begränsar reservsättningsrisken genom av styrelsen utfärdade policys rörande hantering av reservsättningsrisker och beräkningar av de försäkringstekniska avsättningarna. De aktuariella antagandena för att bestämma avsättningarna till oreglerade skador baserar sig på historiska skador och exponeringar som är kända vid balansdagen. Modellerna som används är väl erkända aktuariella modeller som Chain Ladder eller andra Loss Development Factor models. Utfallet motsvarar en avsättning som täcker de förväntade framtida utbetalningarna för samtliga inträffade skador, även de skador som ännu inte inrapporterats.

Beräkningen av avsättningen för ej intjänade premier sker individuellt för varje försäkringsavtal. Beräkningen görs med hjälp av erfarenhetsbaserade faktorer som tar utgångspunkt i hur skadekostnaderna uppstår under försäkringsperioden. För de försäkringsrisker som har löptid mindre än eller lika med 12 månader används ett linjärt intjäningsmönster (pro rata). Om avsättningen för intjänade premier bedöms vara otillräcklig för att täcka bolagets ansvar för gällande försäkringsavtal under deras återstående avtalstid görs en avsättning för kvardröjande risker.

Uppskattningarna av de försäkringstekniska avsättningarna innehåller alltid viss osäkerhet. Bedömningarna grundar sig bland annat på fakta om historiska skador och bedömningar av framtida utveckling. Genom att flertalet av bolagets skador är av kortfristig karaktär, för de flesta portföljerna avslutas skadorna inom 2 – 12 månader från skadetillfället, minskar risken för en negativ utveckling till exempel på grund av framtida skadeinflation.

Bolagets Aktuariefunktion rapporterar till styrelsen, som minimum årligen i samband med årsbokslut.

Katastrofrisk

Att en och samma händelse skulle innebära skada på ett större antal försäkringar bedöms mindre sannolikt då försäkringsportföljen är väl diversifierad. Bolagets största andel av försäkringar är enskilda produktförsäkringar gällande konsumentvaror vilka inte har någon exponering mot naturkatastrofer såsom storm, översvämningar, hagel, jordbävningar eller sättningar.