In case of discrepancies between the Swedish original and the English translation, the Swedish original shall prevail.

1. Företagsnamn / Company name

Bolagets företagsnamn är Resurs Holding AB (publ). Bolaget är publikt (publ).
The company name of the company is Resurs Holding AB (publ). The company is a public company (publ).

 2. Säte / Registered office

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Helsingborgs kommun.
The registered office of the company shall be in the municipality of Helsingborg.

 3. Verksamhetsföremål / Object of business

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta bolag med inriktning mot bankverksamhet, försäkringsverksamhet eller annan finansiell verksamhet, att tillhandahålla tjänster till sina dotterbolag samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.
The object of the company is to, directly or indirectly, own and manage subsidiaries within the banking business, insurance business or other financial business, to provide services to subsidiaries and to conduct activities compatible therewith.

 4. Aktiekapital / Share capital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.
The company’s share capital shall amount to not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000.

5. Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.
The number of shares shall be not less than 100,000,000 and not more than 400,000,000.

6. Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter.
The Board of directors shall consist of not less than three (3) and not more than ten (10) directors.

 7. Revisorer / Auditors

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
The company shall have one (1) or two (2) auditors in charge with not more than two (2) deputy auditors. As auditor shall be elected an authorized public accountant or a registered public accounting firm.

8. Kallelse mm / Notice etc

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Notice convening a General Meeting shall be published in the Swedish Official Gazette and on the company’s website. It shall be advertised in Svenska Dagbladet that notice convening a General Meeting has been made.

Shareholders who wish to participate in a General Meeting must register their attendance to the company not later than the date stipulated in the notice to attend the General Meeting. This day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not fall earlier than the fifth weekday prior to the Meeting.

At a General Meeting, shareholders may be accompanied by one or two assistants, however only if the shareholder has notified the company of the number of assistants in the manner stated in the previous paragraph.

The Board may resolve that an individual who is not a shareholder in the company has, in accordance with the conditions that the Board has resolved, the right to attend or follow the business of the AGM in another way.

Prior to a General Meeting, the Board of Directors may decide that the shareholders be able to exercise their voting rights in advance (postal voting) pursuant to Chapter 7, Section 4a of the Swedish Companies Act (2005:551).

 9. Årsstämma /Annual General Meeting

Följande ärenden ska behandlas på årsstämma:
At the annual general meeting the following shall be addressed:

 1. Val av ordförande vid stämman.
  Election of the chairman of the meeting.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  Preparation and approval of the voting list.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
  Election of one or two persons to certify the minutes.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  Determination of whether the meeting has been duly convened.
 5. Godkännande av dagordning.
  Approval of the agenda.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. Presentation of the annual report and the auditor’s report, and if applicable, the consolidated financial statements and the group auditor’s report.
 7. Frågor rörande:
  Resolutions regarding the following
 8. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  adoption of the income statement and the balance sheet, and, if applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;
 9. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

allocation of the company’s profit or loss according to the adopted balance sheet;

 1. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, om sådan har utsetts.
  discharge from liability for members of the board of directors and the managing director, if a managing director has been appointed.
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt, i förekommande fall, revisorerna. Resolution regarding fees for the board of directors and, if applicable, fees for the auditors.
 3. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
  Resolution regarding the number of directors and alternate directors of the board of directors and, if applicable, auditors and alternate auditors.
 4. Val av styrelse och suppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
  Election of directors and alternate directors, and if applicable, election of auditors and alternate auditors.
 5. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
  Any other matter on which the annual general meeting is required to decide pursuant to the Swedish Companies Act or the Articles of association.

10. Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden den 1 januari till och med den 31 december.
The financial year of the company shall comprise the period January 1 to December 31.

 11. Avstämningsförbehåll / Record day provision

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

The shareholder or nominee that is entered in the share register on the record date and noted in a record day register in accordance with Chapter 4 of the Swedish Central Securities Depository and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479) or the individual who is entered in the Central Securities Depository account according to Chapter 4, Section 18, first paragraph, 6–8 of the above Act, shall be deemed to be competent to exercise the rights pursuant to Chapter 4, Section 39 of the Swedish Companies Act (2005:551).