Articles of Association Resurs Holding AB Reg No 556898-2291

 1. Företagsnamn / Company name

Bolagets företagsnamn är Resurs Holding AB (publ). Bolaget är publikt (publ).

The company name of the company is Resurs Holding AB (publ). The company is a public company (publ).

2. Säte / Registered office

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Helsingborgs kommun.

The registered office of the company shall be in the municipality of Helsingborg.

3. Verksamhetsföremål / Object of business

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta bolag med inriktning mot bankverksamhet, försäkringsverksamhet eller annan finansiell verksamhet, att tillhandahålla tjänster till sina dotterbolag samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

The object of the company is to, directly or indirectly, own and manage subsidiaries within the banking business, insurance business or other financial business, to provide services to subsidiaries and to conduct activities compatible therewith.

4. Aktiekapital / Share capital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.

The company’s share capital shall amount to not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000.

5. Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

The number of shares shall be not less than 100,000,000 and not more than 400,000,000.

6. Aktieslag /Share class

Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. Stamaktier har en röst och C-aktier en tiondels röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktier till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier och C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av stamaktier och C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att emittera endast stamaktier eller endast C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller C-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler och ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det minst tillåtna aktiekapitalet, kan på begäran av ägare av C-aktie och efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom inlösen av C-aktier. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per C-aktie ska vara aktiens kvotvärde.

Ägare av aktie som anmälts för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslut erhålla lösen för aktien eller, där Bolagsverket eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.

C-aktier som innehas av bolaget ska på beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktier. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket.

Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

Shares can be issued in two classes of shares, ordinary shares and class C shares. Ordinary shares have one vote and class C shares one tenth of a vote. Shares of each class of shares may be issued to a number corresponding to the entire share capital.

Class C shares do not entitle to dividends. Upon dissolution of the company, class C shares entitle to an equal share in the company’s assets as other shares, but not with an amount higher than that corresponding to the share’s quota value.

If the company decides to issue new ordinary shares and class C shares, against payment other than consideration in kind, owners of ordinary shares and class C shares shall have preferential rights to subscribe for new shares of the same class in proportion to the number of shares the holder previously owns (primary preferential right). Shares that are not sub- scribed for with primary preferential rights shall be offered to all shareholders for subscrip- tion (subsidiary preferential rights). If the shares thus offered are not sufficient for the sub- scription that takes place with subsidiary preferential rights, the shares shall be distributed among the subscribers in proportion to the number of shares they previously own and to the extent that this cannot be done, by drawing of lots.

If the company decides to issue only ordinary shares or only class C shares, against payment other than consideration in kind, all shareholders, regardless of whether their shares are ordinary shares or class C shares, shall have preferential rights to subscribe for new shares in proportion to the number of shares they previously own.

What is prescribed above regarding shareholders’ preferential rights shall have correspond- ing application when issuing warrants and convertibles and shall not entail any restriction on the possibility of deciding on an issue with deviation from the shareholders’ preferential rights.

In the event of an increase in share capital through a bonus issue, new shares shall be issued of each class of shares in proportion to the number of shares of the same class that already exist. In doing so, old shares of a certain class of shares shall entitle to new shares of the same class of shares. What has now been said shall not entail any restriction on the possibil- ity of issuing shares of a new class by means of a bonus issue, after the necessary amendment to the articles of association.

Reduction of the share capital, but not to less than the minimum allowed share capital, may, at the request of the owners of class C shares and at the discretion of the company’s board of directors or general meeting, be effected by redemption of class C shares. Requests from shareholders must be made in writing. When a reduction decision is taken, an amount equal to the reduction amount shall be allocated to the reserve fund if the necessary funds are available. The redemption amount per class C share shall be the quotient value of the share.

Owners of shares notified for redemption shall be obliged to receive redemption immediate-ly after receiving notification of the redemption decision or, where the Swedish Companies Registration Office or the court’s permission for the reduction is required, after receiving notification that final decisions have been registered.

Class C shares held by the company may, at the discretion of the board of directors, be con- verted into ordinary shares. The board of directors shall then immediately notify the conver- sion for registration with the Swedish Companies Registration Office. The conversion is ef- fected when registration has taken place and the conversion has been recorded in the record day register.

7. Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter.

The Board of directors shall consist of not less than three (3) and not more than ten (10) directors.

8. Revisorer / Auditors

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

The company shall have one (1) or two (2) auditors in charge with not more than two (2) deputy auditors. As auditor shall be elected an authorized public accountant or a registered public accounting firm.

9. Kallelse mm / Notice etc

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt på förhand (poströstning) enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Notice convening a General Meeting shall be published in the Swedish Official Gazette and on the company’s website. It shall be advertised in Svenska Dagbladet that notice convening a General Meeting has been made.

Shareholders who wish to participate in a General Meeting must register their attendance to the company not later than the date stipulated in the notice to attend the General Meeting.

This day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not fall earlier than the fifth weekday prior to the Meeting.

At a General Meeting, shareholders may be accompanied by one or two assistants, however only if the shareholder has notified the company of the number of assistants in the manner stated in the previous paragraph.

The Board may resolve that an individual who is not a shareholder in the company has, in accordance with the conditions that the Board has resolved, the right to attend or follow the business of the AGM in another way.

Prior to a General Meeting, the Board of Directors may decide that the shareholders be able to exercise their voting rights in advance (postal voting) pursuant to Chapter 7, Section 4a of the Swedish Companies Act (2005:551).

10. Årsstämma /Annual General Meeting

1. Val av ordförande vid stämman. / Election of the chairman of the meeting.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. /  Preparation and approval of the voting list.

3. Val av en eller två justeringsmän. / Election of one or two persons to certify the minutes.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad./ Determination of whether the meeting has been duly convened.

5. Godkännande av dagordning. / Approval of the agenda.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. Presentation of the annual report and the auditor’s report, and if applicable, the consolidated financial statements and the group auditor’s report.

7. Frågor rörande / Resolutions regarding the following:

a)fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; / adoption of the income statement and the balance sheet, and, if applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;

b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; / allocation of the company’s profit or loss according to the adopted balance sheet;

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, om sådan har utsetts. / discharge from liability for members of the board of directors and the managing director, if a managing director has been appointed.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt, i förekommande fall, revisorerna. / Resolution regarding fees for the board of directors and, if applicable, fees for the auditors.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter. / Resolution regarding the number of directors and alternate directors of the board of directors and, if applicable, auditors and alternate auditors.

10. Val av styrelse och suppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter. / Election of directors and alternate directors, and if applicable, election of auditors and alternate auditors.

11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. / Any other matter on which the annual general meeting is required to decide pursuant to the Swedish Companies Act or the Articles of association.

11. Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden den 1 januari till och med den 31 december.

The financial year of the company shall comprise the period January 1 to December 31.

12. Avstämningsförbehåll / Record day provision

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

The shareholder or nominee that is entered in the share register on the record date and noted in a record day register in accordance with Chapter 4 of the Swedish Central Securities Depository and Financial Instruments Accounts Act (1998:1479) or the individual who is entered in the Central Securities Depository account according to Chapter 4, Section 18, first paragraph, 6–8 of the above Act, shall be deemed to be competent to exercise the rights pursuant to Chapter 4, Section 39 of the Swedish Companies Act (2005:551).