I Resurs Holdings bolagsordning sammanställs bolagets alla regler.

§ 1. Firma

Bolagets firma är Resurs Holding AB (publ). Bolaget är publikt (publ).

§ 2. Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Helsingborgs kommun.

§ 3. Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta bolag med inriktning mot bankverksamhet, försäkringsverksamhet eller annan finansiell verksamhet, att tillhandahålla tjänster till sina dotterbolag samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter.

§ 7. Revisorer

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9. Årsstämma

Följande ärenden ska behandlas på årsstämma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Frågor rörande:
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, om sådan har utsetts.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt, i förekommande fall, revisorerna.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Val av styrelse och suppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden den 1 januari till och med den 31 december.

§ 11. Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.