En attraktiv arbetsplats

Hållbara medarbetare är nyckeln till framgång

Medarbetarnas kompetenser, erfarenheter och engagemang är viktiga förutsättningar för att nå de strategiska och finansiella målen. Det är också med gemensamma krafter som en hälsosam arbetsmiljö och hållbar arbetsplats/arbetsliv utvecklas som i alla delar präglas av ett värdeskapande ledarskap, jämställdhet och mångfald.

För oss är det självklart att föra ett målinriktat arbete med att erbjuda en jämställd och hälsosam arbetsplats som utmärks av professionalism och goda möjligheter till individuell utveckling. Vårt fokus ligger på en god psykosocial-, organisatorisk och fysisk arbetsmiljö som skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Vägledande och styrande för det dagliga arbetet är våra gemensamma värderingar;

  • Driven
  • Open
  • Innovative
  • Trustworthy

Mångfald och jämställdhet

Vi är övertygade om att en jämställd arbetsplats med team som består av medarbetare i olika åldrar och med olika erfarenhet och bakgrund är en förutsättning för att vi ska kunna nå våra mål. En förståelse för människors lika värde och rättigheter ligger till grund för ett framgångsrikt företag och en positiv arbetsmiljö.

Mångfalds- och jämställdhetsarbetet inom Resurs syftar till att skapa en tolerant arbetsmiljö fri från diskriminering, kränkande beteende och trakasserier.

Mål

Fördelning manliga/kvinnliga medarbetare inom intervallet 40/60%

Resultat 2019
Andelen kvinnliga medarbetare 55%

Resultat 2020
Andelen kvinnliga medarbetare 52%

Mål

Fördelning manliga/kvinnliga chefer inom intervallet 40/60%

Resultat 2019
Andelen kvinnliga chefer 43%

Resultat 2020
Andelen kvinnliga chefer 46%

Kontinuerlig uppföljning av medarbetarupplevelsen

Det förebyggande arbetet för att snabbt fånga upp signaler om ohälsa och stress hos medarbetarna är prioriterat. Vår medarbetarundersökning möjliggör ett effektivt arbetssätt där medarbetarna varje vecka kan rapportera sina upplevelser av arbetssituation, stress, trivsel, ledarskap och engagemang. Verktygets möjlighet att uppmärksamma situationer eller tidpunkter då risk för ökad ohälsa uppstår, gör att resurserna bättre kan anpassas och att proaktiva insatser kan göras. Verktyget ger full insyn, så att både chefer och anställda kan se de olika mätområdena i realtid.

Förebyggande arbete med tidiga insatser

För oss är det självklart att erbjuda ett sunt arbetsliv som bidrar till en hög frisknärvaro och en god balans mellan arbete och privatliv. Resurs chefer utbildas i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vilket ingår i vår arbetsmiljöutbildning. I fall med upprepad korttidssjukfrånvaro eller långtidssjukskrivning sätts rehabiliterande insatser in. Det finns tydliga riktlinjer för hur medarbetaren genom tidiga och samordnade rehabiliteringsinsatser ska få hjälp och stöd för att återvinna arbetsförmågan med målet att kunna återgå i arbete helt eller delvis.

Mål

Frisknärvaro 96%

Resultat 2019
Frisknärvaro i koncernen 95%

Resultat 2020
Frisknärvaro i koncernen 96%

Ett ständigt pågående lärande

Vi arbetar strukturerat med kontinuerlig medarbetarutveckling tillsammans med en definierad plan för vilka utbildningar som nyanställda ska genomföra. I vår digitala portal för Online Training finns allt från obligatoriska utbildningar i uppförandekoden, antikorruption, penningtvätt och miljö, till bankregulatoriska utbildningar.

Att utveckla ett hållbart ledarskap handlar om att ha chefer på plats som är trygga i sin roll och med god förmåga att leda och kommunicera. Resurs ledarskapsutveckling sker i två steg genom de koncerngemensamma programmen Let’s GROW och Let’s CHANGE.

För andra året i rad belönades Resurs med utmärkelsen Årets Karriärföretag 2021, som uppmärksammar arbetsgivare med goda utvecklingsmöjligheter för unga talanger. Resurs utsågs även till Årets nykomling inom employer branding vid Universum Awards 2020.

Intern rörlighet

Alla medarbetare ska känna att det finns goda möjligheter att växa med arbetsuppgifterna. Vi uppmuntrar medarbetarna att aktivt söka sig till nya roller inom koncernen vilket har skapat en intern rörlighet, där 21% av utlysta tjänster tillsattes av interna resurser under 2020.

Som en del i Resurs talent managementarbete startades under hösten en andra omgång av mentorskapsprogrammet Resurs High Potential Program dit medarbetare i hela den nordiska organisationen välkomnades att söka. Efter en intern ansökningsprocess matchas adepterna mot lämpliga mentorer på ledande positioner för att skapa de bästa förutsättningarna för kompetensutveckling och synergier.