Medarbetare

Mål

Vara en attraktiv arbetsgivare där en hälsosam arbetsmiljö och en inkluderande mångfaldskultur skapar förutsättningar för kreativitet, innovation och utveckling. 

Resultat och aktiviteter 2023

  • Frisknärvaro: 96 %
  • 48 % av Resurs anställda är kvinnor
  • 90 % av Resurs aktiva medarbetare deltog i minst ett av de två medarbetarsamtalen
  • 25 % av utlysta tjänster tillsattes av interna resurser på Resurs
  • Medarbetarnas engagemang och helhetsintryck av arbetsmiljön ska överstiga globalt index i Eletive. För 2023 uppmättes index till 3,9 på en femgradig skala och Resurs nådde en nivå på 4,0
  • Utsedda till Karriärföretag för femte året i rad
  • Lansering av internt traineeprogram inom Tech

Attraktiv arbetsplats

Medarbetarnas kompetenser, erfarenheter och engagemang är viktiga förutsättningar för att nå de strategiska och finansiella målen.

För Resurs är det självklart att föra ett målinriktat arbete med att erbjuda en jämställd och hälsosam arbetsplats som utmärks av goda möjligheter till individuell utveckling. Vårt fokus ligger på en god psykosocial-, organisatorisk och fysisk arbetsmiljö som skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Mångfald och jämställdhet

Medarbetare med olika bakgrund, kön och erfarenhet berikar verksam­heten på olika sätt och gör Resurs till en mer kreativ, lönsam och effektiv organisation. Om samhällets mångfald speglas i sammansättningen av medarbetare kan ytterligare värdefull kundnytta skapas. Hos Resurs råder nolltolerans mot diskriminering och sexuella trakasserier. Det ska vara självklart att verka för en inkluderande arbetsplats.

Resurs målsättning är en jämställd balans mellan könen, vilket är satt till ett intervall mellan 40 och 60 procent kvinnor respektive män bland både medarbetare och chefer.

Uppföljning av medarbetarupplevelsen

Resurs medarbetare kan i realtid rapportera sina upplevelser av arbetssi­tuation, ledarskap och engagemang i det digitala medarbetarenkätverk­tyget Eletive. Det gör det möjligt att snabbt fånga upp signaler om ohälsa och stress i vardagen

Förebyggande arbete och tidiga insatser

För oss är det självklart att erbjuda ett sunt arbetsliv som bidrar till en hög frisknärvaro och en god balans mellan arbete och privatliv. Resurs chefer utbildas i arbetsgivarens rehabiliterings- och arbetsanpassningsansvar vilket ingår i vår arbetsmiljöutbildning. Vid upprepad korttidssjukfrånvaro eller långtidssjukskrivning sätts rehabiliterande insatser in. Det finns tydliga riktlinjer för hur medarbetaren genom tidiga och samordnade rehabiliteringsinsatser ska få hjälp och stöd för att återvinna arbetsförmågan med målet att kunna återgå i arbete helt eller delvis.

Utbildningar i digitala kanaler

Resurs arbetar strukturerat med kontinuerlig medarbetarutveckling tillsammans med en definierad plan för vilka utbildningar som nyanställda ska genomföras. Kompetensutvecklingen inom Resurs utgår från den digitala portalen Resurs Academy Online Training med allt från obligatoriska utbildningar i uppförandekoden, antikorruption, penningtvätt och miljö, till bankregu­latoriska utbildningar.

Utveckling och intern rörlighet

Resurs månar om varje medarbetares möjlighet att växa med arbetsuppgif­terna och aktivt söka sig till nya roller inom koncernen. Det är också ett effek­tivt sätt att bygga en stark gemensam kultur.

Vårt interna mentorsprogram kallat PEP, Personal Empowerment Program är till för alla anställda. Oavsett om det är anställda som just påbörjat sin anställningsresa hos Resurs eller om det är en chef som vill fokusera på sin personliga utveckling. Vi har även initierat ett traineeprogram inom Tech med fokus på att integrera juniora talanger in i etablerade team.

För femte året i rad tilldelades Resurs utmärkelsen som ett av årets 100 karriärföretag. Karriärföretagen är en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.