Med hållbarhetsrisk avses risken för förlust eller lägre framtida intäkter på grund av händelser relaterade till hållbarhet. Här ingår händelser inom de tre kategorierna E, S och G; (E) klimat, (S) personal, sociala förhållanden och mänskliga rättigheter, (G) finansiell brottslighet och korruption, alternativt omständigheter som kan ha påverkan på andra riskkategorier i verksamheten.

Hållbarhetsrisker är inte definierade som separata risker inom Resurs och hanteras i enlighet med Resurs löpande riskhanteringsprocess, det vill säga identifiering, mätning och värdering, hantering, uppföljning och rapportering. Resurs ambition är att hållbarhetsrisker ska hanteras utifrån ett riskbaserat förhållningssätt samt vara integrerade i den dagliga verksamheten. Vägledande för arbetet är nationella samt externa regelverk och riktlinjer, framför allt underställt EU.

Resurs mest väsentliga hållbarhetsrisker rör hållbar och ansvarsfull kreditgivning, miljö och klimat, sociala förhållanden och mänskliga rättigheter, personuppgiftshantering samt penningtvätt och finansiering av terrorism. 

RISKOMRÅDE RISKBESKRIVNING POTENTIELL RISKPÅVERKAN PÅ RESURS RISKHANTERINGSÅTGÄRDER
ANTI KORRUPTION
 • Finansiell brottslighet och korruption.
 • Misstänkt penningtvätt, finansiering av terrorism, bedrägerier, mutbrott, skattebrott  och annan allvarlig finansiell kriminalitet.
 • Negativa konsekvenser för såväl samhället i stort som för banken.
 • Finansiell brottslighet och/eller korruption kan allvarligt påverka allmänhetens, ägarnas, kundernas och medarbetarnas förtroende.
 • Förlust av företagsmässig och samhällelig vinst.
 • Allvarliga legala risker och ryktesrisker.
 • Legala konsekvenser med följden av betydande böter, eller andra sanktioner eller skadestånd.
 • Resurs tre nivåer av kontrollfunktioner, de tre försvarslinjerna, för att hantera risk för penningtvätt och andra korruptionsrisker samt för att säkerställa att Resurs gör affärer och ingår affärsrelationer utifrån etiskt riktiga grund.
 • Särskild enhet, Financial Crime Prevention, vars syfte är att stärka arbetet mot penningtvätt och bekämpa finansiell brottslighet.
 • Kontinuerlig bevakning av trender samt monitorering av penningtransaktioner i Resurs system.
 • Obligatorisk utbildning för att öka medvetandet hos medarbetare.
 • Visselblåsarfunktion.
ETISKA OCH ANSVARSFULLA AFFÄRER
 • Operativa informationsrisker och brister i IT-system.
 • Brister i hantering av personlig information och företagsinformation vad gäller tillgänglighet, riktighet, sekretess och/eller spårbarhet.
 • Ekonomiska konsekvenser till följd av böter eller andra sanktioner eller skadestånd.
 • Försämrat anseende och försämrad kundnöjdhet.
 • Policys och riktlinjer för informationssäkerhet i linje med omfattande branschkrav samt tekniska säkerhetslösningar.
 • Säkerställande av data enligt GDPR-lagstiftningen.
 • Anställdas möjlighet till rapportering via koncernens proaktiva riskdatabas.
 • Kontinuerlig uppföljning av händelser som inträffar både inom och utom verksamheten.
 • Utbilda medarbetare och kunder för att öka medvetenheten om hot och risker inom informationssäkerhet.
HÅLLBAR OCH ANSVARSFULL KREDIGIVNING
 • Bristande återbetalningsförmåga hos kund.
 • Kunden får ärende överfört till externt inkassobolag.
 • Överskuldsättning och eventuella betalningsanmärkningar kan få negativa konsekvenser för kunden,  svårigheter att ingå avtal, psykisk ohälsa etc.
 • Förlorade intäkter.
 • Skada för Resurs varumärke.
 • Väldokumenterade och välbeprövade modeller för kreditbedömningar, där vi med hjälp av kreditupplysningar, uppgifter från kunden samt interna uppgifter genomför  systematiska bedömningar av våra kunders återbetalningsförmåga.
 • Användning av Scoremodeller för att beräkna och säkerställa kundens nuvarande och kommande återbetalningsförmåga.
 • Dedikerade förinkassoteam med uppgift att på ett tidigt stadie motverka att ett ärende överförs till inkassobolag.
 • Styrdokument och instruktioner för ansvarsfull kreditgivning.
KLIMAT Vid klimatförändring

– Omställningsrisk relaterat till till exempel förändrad lagstiftning, förändrad efterfrågan på produkter och tjänster, ändrade kundbeteenden eller andra strukturella förändringar som sker i syfte att ställa om till en klimatneutral ekonomi.

– Fysisk klimatrisk till exempel skada på egendom, skador och värdeminskning på tillgångar och säkerheter.                      

 • Förlorade intäkter, minskat kundunderlag, försämrat anseende och eventuellt ökade kreditförluster.
 • Risk för ökade skador och värdeminskning på tillgångar och säkerheter till följd av klimatförändringar.
 • Verksamheten är exponerad för omställningsrisker om Resurs inte lyckas anpassa verksamheten till framtidens hållbara ekonomi som ställer högre miljö och klimatkrav. Detta gäller även efterfrågan på Resurs produkter och tjänster.
 • Bristande regelverksefterlevnad som kan leda till legala konsekvenser i form av böter eller andra sanktioner.
 • Riskkommittéer identifierar, övervakar och arbetar proaktivt med såväl potentiella risker som uppföljning av redan identifierade risker och beslutade åtgärder.
 • Utveckla och förbättra bankens förmåga att identifiera, mäta, hantera samt rapportera risker kopplade till både fysiska klimatrisker och omställningsrisker.
 • Löpande intressentdialog och inspiration för kunder att göra hållbara val.
 • Styrdokument och instruktioner för ansvarsfull kreditgivning.
MILJÖ Miljömässiga risker är kopplade till Resurs verksamhet och leverantörer samt de företag Resurs investerar i och ger krediter till. Riskerna kan avse direkta miljöincidenter, föroreningar eller annan negativ påverkan på miljö- och ekosystem. Indirekta, till exempel affärsrelationer med företag vars verksamhet inte är i linje med omställningen till en miljömässigt hållbar ekonomi eller som har brister i sin hantering av miljörelaterade frågor i sin verksamhet.
 • Förlorade intäkter, minskat kundunderlag, försämrat anseende och eventuellt ökade kreditförluster.
 • Skada för Resurs varumärke och trovärdighet som arbetsgivare och bank om inte bolaget bidrar till att reducera utsläpp av växthusgaser som bidrar till klimatförändringen.
 • Klimatet i stort genom Resurs produkter och tjänster som bidrar till konsumtion i samhället.
 • Bristande regelverksefterlevnad som kan leda till legala konsekvenser i form av böter eller andra sanktioner.
 • Mål att reducera verksamhetens direkta klimatavtryck med 50 procent till 2030.
 • Hållbarhetspolicy, samt riktlinjer inom följande områden:

– Tjänsteresor: separat resepolicy, CO2-uppföljning. – Code of conduct för leverantörer.
– Elförbrukning: I möjligast mån välja förnybar el.

 • Kartläggning av resor genom resvaneundersökning.
 • Klimatberäkning enligt GHG-protokollet.
 • Riskkommittéer identifierar, övervakar och arbetar proaktivt med såväl potentiella risker som uppföljning av redan identifierade risker och beslutade åtgärder.
 • Löpande intressentdialog
 • Styrdokument och instruktioner för ansvarsfull kreditgivning.
SOCIALA FÖRHÅLLANDEN & MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
 • Som arbetsgivare; risker kring sociala förhållanden, främst arbetsvillkor. Dvs hälsa och säkerhet, arbetsbelastning, fackliga rättigheter, ersättning och förmåner, likabehandling och jämställdhet samt förekomst trakasserier och kränkande särbehandling.
 • Svårighet att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare
 • Som kreditgivare och investerare samt vid inköp av tjänster och varor, risker kopplade till sociala förhållanden och mänskliga rättigheter.
 • Bristande regelverksefterlevnad som kan leda till legala konsekvenser i form av böter eller andra sanktioner.
 • Anställdas engagemang och vilja att utvecklas.
 • Misslyckande att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare med nödvändig kompetens kan påverka förmågan att utveckla nya eller snabbt växande verksamhetsområden och därigenom leverera enligt strategi och mål.
 • Kompetensgap, effektivitetsförluster och brist på kontinuitet.
 • Resurs arbetsmiljö.
 • Resurs varumärke och trovärdighet som arbetsgivare och bank.
 • Kundrelationer och trovärdighet i erbjudande.
 • Jämställdhetsmål.
 • Lönekartläggning.
 • Visselblåsarfunktion.
 • Medarbetarundersökningar.
 • Utvecklingsmöjligheter.
 • Stärka varumärke/Employer branding.
 • Löpande förbättringar och uppföljning av medarbetarundersökningen.
 • Processer för hantering av prestation och talanger för att utveckla och behålla kritiska kompetenser och talanger för framtiden.
 • Kompetensbaserad rekryteringsprocess.
 • Obligatorisk utbildning för medarbetare och chefer.
 • Uppförandekod för leverantörer.
 • Leverantörsgranskning, revidering och förstärkning av relaterade processer kopplade till Resurs verksamhet, produkt- och tjänsteutbud.
 • Styrdokument och instruktioner för ansvarsfull kreditgivning.