Om personuppgiftshantering

Vi på Resurs Holding uppskattar ditt besök på vår hemsida www.resursholding.com

På vår hemsida finns det bland annat möjlighet att prenumerera på pressmeddelanden och att ansöka om anställning. Om du gör detta kommer du att ombedjas att lämna ut vissa personuppgifter om dig själv till oss. Resursgruppen respekterar ditt intresse för hur de personuppgifter som du delger oss behandlas. Vi vill härmed informera dig om hur vi kommer att använda dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Om du blir prenumerant på pressmeddelanden

Resurs Holding behandlar personuppgifter i samband med att du väljer att prenumerera på våra pressmeddelanden.  För denna behandling är Resurs Holding med organisationsnummer 556898–2291 personuppgiftsansvarig.  Det innebär att det är vår skyldighet att säkerställa att hantering sker på ett säkert sätt och enligt gällande lagar och regler.

Personuppgifterna behandlas i syfte att Resurs Holding ska kunna administrera prenumerationen och skicka ut nyheter till dig. Typer av uppgifter som behandlas är exempelvis ditt namn och mailadress.

Vår rättsliga grund för behandlingen är samtycke.

Personuppgifterna behandlas fram till dess att du väljer att avsluta din prenumeration, varpå dina personuppgifter kommer att raderas.

Om du skickar in en ansökan om anställning

Om du väljer att inlämna en anställningsansökan elektroniskt kommer du att bli ombedd att lämna vissa personuppgifter. Mer information finns här All open jobs within Resurs Group – Resurs jobs

Cookies

När du besöker våra digitala kanaler använder vi cookies eller liknande teknik för att lagra data lokalt på enheten eller hämta lokal information. Du kan ändra dina inställningar kring vilka cookies du tillåter oss använda.

Läs mer om vår användning av Cookies.

Vem har tillgång till informationen?

Resurs Holding, andra bolag i Resursgruppen, eller den Resurs Holding anlitar, kommer att behandla personuppgifterna för att hantera din prenumeration eller ansökan, såsom IT-leverantörer, externa bolag involverade i rekryteringsprocesser eller leverantörer som administrerar våra utskick.

Vem skyddar dina personuppgifter?

Resurs Holding ansvar för att de personuppgifter du delger oss skyddas, och vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Om du som registrerad hos Resurs Holding eller inom Resurs Holding gruppen vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till GDPR@resurs.se.

Rätt till information

Du som användare av Resurs Holdings produkter och tjänster samt som besökare på vår webbplats, har rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Informationen ges genom denna policy för behandling av personuppgifter.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som Resurs Holding behandlar om dig och i sådant fall få en kopia av dessa – ett så kallat registerutdrag. En förutsättning för att du ska få registerutdrag är att Resurs Holding kan identifiera dig på ett säkert sätt så att obehöriga inte ges möjlighet att ta del av dina uppgifter. Vi behandlar din förfrågan så snart som möjligt och i normalfallet inom en månad.

I vissa begränsade fall kan din rätt till tillgång vara begränsad av hänsyn till andra personers integritet eller på grund av lag eller skyddet för våra affärshemligheter. Vi gör därför alltid en individuell genomgång vid registerutdragsförfrågningar.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade och även komplettera personuppgifterna om dessa är ofullständiga.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot Resurs behandling av dina personuppgifter när du anser att det finns omständigheter som gör att behandlingen inte utförs i enlighet med gällande regler.

Rätt att återkalla ditt samtycke

Du kan när som helst återkalla hela eller en del av det samtycke som du har lämnat, med verkan från och med återkallelsen.

För uppsägning av prenumeration på pressmeddelanden kontakta press@resurs.se

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Det kan du göra ifall du anser att uppgifter om dig är felaktiga eller vår behandling är olaglig. Om du har begärt rättelse eller radering av personuppgifter, kan du kräva att vi ska begränsa vår behandling medan frågan utreds. Det skulle t.ex. kunna handla om felaktiga kontaktuppgifter och du begär att ingen kontakt får göras tills frågan utretts.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Likaså har du rätt att i vissa fall begära att vi raderar dina personuppgifter. Du har rätt till radering om du invänder mot direkt marknadsföring, behandlingen är olaglig, du återkallar ett samtycke och vi saknar annan rättslig grund för fortsatt behandling eller du invänder mot behandlingen och det inte finns något berättigat skäl för fortsatt behandling.

När Resurs Holding enligt lag är skyldig att spara en del av dina personuppgifter (såsom under den period som ett tillsättningsbeslut kan överklagas) har Resurs Holding däremot inte någon möjlighet att radera uppgifterna. Resurs Holding får i sådant fall inte behandla personuppgifterna utifrån något annat skäl än för att uppfylla lagkraven.

Rätt till dataportabilitet

Om du har lämnat ditt samtycke eller om Resurs Holding grundar behandlingen på ingående och fullgörande av avtal med dig har du rätt att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter som vi behandlar elektroniskt. Du har också möjlighet att begära att personuppgifterna överförs till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt. En sådan begäran om dataportabilitet görs på samma sätt som en begäran om registerutdrag och liksom i det fallet är det nödvändigt att vi kan identifiera dig på ett säkert sätt så att obehöriga inte ges möjlighet att ta del av personuppgifterna.

Rätt att lämna in klagomål

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Läs mer om klagomål till IMY här.

Uppdatering av policyn

I samband med att vi förbättrar och utvecklar våra produkter och tjänster kan det medföra förändringar av dessa och därför kan också innehållet i denna policy komma att uppdateras. Vi kommer att publicera den uppdaterade policyn på vår webbplats. Vi ber dig därför att hålla dig uppdaterad med vår policy vid användning av våra produkter, tjänster och webbplats.

Kontaktuppgifter

Du har möjlighet att lämna synpunkter på Resurs Holdings behandling av dina personuppgifter på nedanstående adress eller e-post:

Resurs Holding AB

Box 22209

250 24 Helsingborg

 

Om du har några frågor, är du välkommen att kontakta oss och vårt Dataskyddsombud på GDPR@resurs.se.

Du kan också läsa om Dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida: https://www.imy.se/.

Denna information uppdaterades senast den 16 maj 2024.