LTI 2020

Vid Resurs Holdings årsstämma den 17 juni 2020 beslutades att emittera teckningsoptioner som ett led i incitamentsprogram för ledningen och nyckelpersoner, serie 2020/2023 (”LTI 2020”). LTI 2020 omfattar sammanlagt högst 3 200 000 teckningsoptioner som högst 45 personer kan erbjudas förvärva. Varje teckningsoption berättigar initialt till teckning av en aktie i bolaget. Teckningsoptionerna har emitterats till och tecknas av Resurs dotterbolag Resurs Förvaltning Norden AB, och deltagarna i LTI 2020 har förvärvat teckningsoptioner från dotterbolaget till marknadspris. Varje deltagare som innehaft optioner i serie 2016/2020 (dvs. LTI 2016, se nedan) och fortsatt är anställd har haft rätt att förvärva teckningsoptioner i LTI 2020 motsvarande det antal optioner som de avyttrade i LTI 2016 genom det återköpserbjudande som årsstämman 2020 beslutade om. Härutöver kan maximalt 15 nya befattningshavare erbjudas möjlighet att delta i LTI 2020.

Per 30 juni 2020 omfattar LTI 2020 sammanlagt 1 775 000 teckningsoptioner som 27 deltagare förvärvat till marknadspris.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner i LTI 2020 kan ske under följande teckningsperioder; (i) tvåveckorsperioden som inleds omedelbart efter det senare av (a) dagen för offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2023 samt (b) andra handelsdagen efter bolagets årsstämma 2023, (ii) tvåveckorsperioden som inleds omedelbart efter dagen för offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för andra kvartalet 2023, samt (iii) från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2023 fram till och med den 30 november 2023. Oavsett vad som anges ovan kan teckning ske från och med den 24 november 2023 till och med den 30 november 2023.

Teckningsoptionerna i LTI 2020 berättigar till teckning av aktier i bolaget med en initial teckningskurs om 50,20 kronor per aktie, motsvarande 131,9 procent av den för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under en period om fem handelsdagar räknat från och med dagen efter det att styrelsen riktat erbjudandet om att förvärva teckningsoptioner till deltagarna. Om, vid teckning av aktie, kursen senast betald för bolagets aktie vid Nasdaq Stockholms stängning den handelsdag som närmast föregår teckning överstiger 146,1 procent av teckningskursen enligt ovan, så ska teckningskursen ökas med ett belopp som motsvarar det belopp av nämnda stängningskurs som överstiger 146,1 procent av teckningskursen.

LTI 2019

Vid Resurs Holdings årsstämma den 25 april 2019 beslutades att emittera teckningsoptioner som ett led i incitamentsprogram för ledningen och nyckelanställda, serie 2019/2022 (”LTI 2019”). Sammanlagt omfattar LTI 2019 per den 30 juni 2020 20 deltagare och 1 262 749 teckningsoptioner, vilka förvärvats till marknadspris. Varje teckningsoption berättigar initialt till teckning av en aktie i bolaget.

Teckningsoptionerna har emitterats till och tecknas av Resurs dotterbolag Resurs Förvaltning Norden AB, och deltagarna i LTI 2019 har förvärvat teckningsoptioner från dotterbolaget till marknadspris. Varje deltagare har haft rätt att förvärva teckningsoptioner motsvarande likviden från försäljningen av teckningsoptioner i serie 2016/2019 (se LTI 2016 nedan) samt högst det antal som deltagaren överlåtit i det återköpserbjudande som årsstämman 2019 beslutade om.

Teckningsoptionerna i LTI 2019 kan utnyttjas under följande teckningsperioder: (i) tvåveckorsperioden som inleds omedelbart efter det senare av (a) dagen för offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2022 samt (b) andra handelsdagen efter bolagets årsstämma 2022, (ii) tvåveckorsperioden som inleds omedelbart efter dagen för offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för andra kvartalet 2022, samt (iii) från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2022 fram till och med den 30 november 2022. Oavsett vad som anges ovan kan teckning ske från och med den 24 november 2022 till och med den 30 november 2022.

Teckningsoptionerna i LTI 2019 berättigar till teckning av aktier i bolaget med en initial teckningskurs om 75,60 kronor per aktie, motsvarande 131,9 procent av den för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under en period om fem handelsdagar räknat från och med dagen efter det att styrelsen riktat erbjudandet om att förvärva teckningsoptioner till deltagarna. Om, vid teckning av aktie, kursen senast betald för bolagets aktie vid Nasdaq Stockholms stängning den handelsdag som närmast föregår teckning överstiger 146,1 procent av teckningskursen enligt ovan, så ska teckningskursen ökas med ett belopp som motsvarar det belopp av nämnda stängningskurs som överstiger 146,1 procent av teckningskursen.

LTI 2016

I samband med börsnoteringen av Resurs Holding AB 2016 lanserades två program, teckningsoptioner av serie 2016/2019 och serie 2016/2020 (gemensamt benämnda ”LTI 2016”), som omfattade högst 4 000 000 teckningsoptioner i vardera serie. Dessa teckningsoptioner kunde och kan utnyttjas under tre teckningsperioder under 2019 respektive 2020. Sammanlagt 49 anställda deltog i LTI 2016.

Teckningsoptioner i serie 2016/2019 löpte ut under 2019. Vissa av de deltagarna valde att investera i LTI 2019, se ovan.

Teckningsoptioner i serie 2016/2020 löper ut under 2020. Vissa deltagare har under den första utnyttjandeperioden 2020 avyttrat sina teckningsoptioner i serie 2016/2020 och istället investerat i LTI 2020 (se ovan). Efter den första utnyttjandeperioden 2020 kvarstår 17 innehavare som totalt innehar 1 995 000 teckningsoptioner i LTI 2016.

Teckningskursen i serie 2016/2020 motsvarade initialt 142,5 procent av erbjudandepriset i börsnoteringen av Resurs Holding. Vidare, om vid nyteckning av aktie, senaste betalkurs för bolagets aktie vid börsens stängning den handelsdag som närmast föregår nyteckning överstiger 162,4 procent av den fastställda teckningskursen, ska teckningskursen ökas med ett belopp som motsvarar det belopp av nämnda börskurs som överstiger 162,4 procent av teckningskursen. Efter genomförd omräkning till följd av lämnad kontantutdelning berättigar varje teckningsoption i serie 2016/2020 till teckning av 1,23 aktier och teckningskursen uppgår till 64,10 kr per aktie.

Antal teckningsoptioner per serie

Nedan följer en sammanställning över antalet teckningsoptioner i serier 2016/2020, 2019/2022 och 2020/2023 som maximalt kunnat ges ut i respektive serie, samt aktuellt antal utestående teckningsoptioner (dvs. antalet teckningsoptioner som faktiskt förvärvats av deltagare, med avdrag för återköpta/makulerade teckningsoptioner).

Serie Maximalt antal optioner Utestående teckningsoptioner
2016/2020 4 000 000 1 995 000
2019/2022 2 840 000 1 262 749
2020/2023 3 200 000 1 775 000

Hur många teckningsoptioner som var och en av medlemmarna i koncernledningen innehar presenteras under fliken ”Koncernledning”.