Bolaget har tre utestående incitamentsprogram, LTIP 2020/2023 (”LTIP 2020”), LTIP 2022/2025 (”LTIP 2022”) och LTIP 2023, riktade till bolagets ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen. LTIP 2020 och LTIP 2022 är teckningsoptionsprogram och LTIP 2023 är ett prestationsbaserat aktieprogram.

Per den 30 juni 2023 omfattade teckningsoptionsprogrammen LTIP 2020 och LTIP 2022 sammanlagt 2,593,053 tilldelade teckningsoptioner som 25 deltagare förvärvat till marknadspris. Hur många teckningsoptioner som var och en av medlemmarna i koncernledningen innehar presenteras under fliken ”Koncernledning”. Aktieprogrammet LTIP 2023 omfattar nio deltagare.

LTIP 2023

Vid årsstämman den 26 april 2023 beslutades att införa ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för 2023. LTIP 2023 medför att om bestämda prestationsmål uppnås under räkenskapsåret 2023 kan deltagarna i LTIP 2023 i början av år 2024 beviljas en rörlig ersättning (”Prestationsbeloppet”), som innebär att deltagare efter en kvalifikationsperiod blir innehavare av villkorade ickeöverlåtbara aktierätter (”Prestationsrätter”). Varje Prestationsrätt ger rätt att få en aktie i Resurs. Hur mycket av Prestationsbeloppet varje deltagare tilldelas beror på i vilken utsträckning prestationsmålen uppnås. Prestationsmålen är indelade i viktade finansiella mål och icke finansiella mål och det finns mål på bolags-, enhets- och individnivå. Målen, inkluderades både absoluta och relativa prestationer, sätts och utvärderas utifrån ett flerårigt perspektiv för att säkerställa ett långsiktigt hållbart resultat och med beaktande av underliggande affärsrisker mm. Den slutliga bedömningen av i vilken utsträckning prestationsmålen uppnåtts görs diskretionärt av styrelsen, eller den eller de styrelsen utsett.

Prestationsbeloppet för varje deltagare i LTIP 2023 kan uppgå till maximalt 100 procent av den fasta årslönen för 2023 med tillägg för semesterersättning. Det totala Prestationsbeloppet för deltagarna i LTIP 2023 kan maximalt uppgå till cirka 24 miljoner kr. Prestationsbeloppet omvandlas senare till Prestationsrätter, som avrundas till närmaste heltal, genom att dividera Prestationsbeloppet med den volymvägda genomsnittskursen för en aktie i Bolaget på Nasdaq Stockholm under de tio (10) sista handelsdagarna i januari 2024 (”Omräkningskursen”). Omräkningskursen får dock lägst bestämmas till tretton (13) kr per aktie. När äganderätten till Prestationsrätter avseende beviljat Prestationsbelopp har övergått till deltagaren vid kvalifikationsperiodens (år 2024 och 2025) utgång, vidtar ett års (år 2026) kvarhållandeperiod. Detta innebär som huvudregel att varje Prestationsrätt medför en rätt att år 2027, efter offentliggörandet av bokslutskommunikén för år 2026, vederlagsfritt erhålla en stamaktie i Resurs.

LTIP 2022

Vid årsstämman den 28 april 2022 beslutades att emittera teckningsoptioner som ett led i incitamentsprogram för ledningen och nyckelpersoner, LTIP 2022. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget.

Teckningsoptionerna har emitterats till och tecknas av Resurs dotterbolag Resurs Förvaltning Norden AB, och deltagarna i LTIP 2022 har förvärvat teckningsoptioner från dotterbolaget till marknadspris. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner i LTIP 2022 kan ske under perioden från och med den 18 augusti 2025 till och med den 15 september 2025.

Teckningsoptionerna i LTIP 2022 berättigar till teckning av aktier i bolaget med en initial teckningskurs om 32,70 kronor per aktie, motsvarande 130 procent av den för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under en period om fem handelsdagar räknat från och med dagen efter det att styrelsen riktat erbjudandet om att förvärva teckningsoptioner till deltagarna. Om, vid teckning av aktie, kursen senast betald för bolagets aktie vid Nasdaq Stockholms stängning den handelsdag som närmast föregår teckning överstiger 146,15 procent av teckningskursen (vilket motsvarar 190 procent av den genomsnittskurs baserat på vilket teckningskursen fastställts enligt ovan), så ska teckningskursen ökas med ett belopp som motsvarar det belopp av nämnda stängningskurs som överstiger 146,15 procent av teckningskursen. Initial teckningskurs omräknas med anledning av verkställda utdelningar.

LTI 2020

Vid årsstämman den 17 juni 2020 beslutades att emittera teckningsoptioner som ett led i incitamentsprogram för ledningen och nyckelpersoner, LTIP 2020. Varje teckningsoption berättigade initialt till teckning av en aktie i bolaget.

Teckningsoptionerna har emitterats till och tecknas av Resurs dotterbolag Resurs Förvaltning Norden AB, och deltagarna i LTIP 2020 har förvärvat teckningsoptioner från dotterbolaget till marknadspris. Varje deltagare som innehaft optioner i serie 2016/2020 och fortsatt är anställd har haft rätt att förvärva teckningsoptioner i LTIP 2020 motsvarande det antal optioner som de avyttrade i LTIP 2016/2020 genom det återköpserbjudande som årsstämman 2020 beslutade om. Härutöver kunde maximalt 15 nya befattningshavare erbjudas möjlighet att delta i LTIP 2020.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner i LTIP 2020 kan ske under följande teckningsperioder; (i) tvåveckorsperioden som inleds omedelbart efter det senare av (a) dagen för offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2023 samt (b) andra handelsdagen efter bolagets årsstämma 2023, (ii) tvåveckorsperioden som inleds omedelbart efter dagen för offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för andra kvartalet 2023, samt (iii) från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2023 fram till och med den 30 november 2023. Oavsett vad som anges ovan kan teckning ske från och med den 24 november 2023 till och med den 30 november 2023.

Teckningsoptionerna i LTIP 2020 berättigade till teckning av aktier i bolaget med en initial teckningskurs om 50,20 kronor per aktie, motsvarande 131,9 procent av den för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under en period om fem handelsdagar räknat från och med dagen efter det att styrelsen riktat erbjudandet om att förvärva teckningsoptioner till deltagarna. Om, vid teckning av aktie, kursen senast betald för bolagets aktie vid Nasdaq Stockholms stängning den handelsdag som närmast föregår teckning överstiger 146,1 procent av teckningskursen enligt ovan, så ska teckningskursen ökas med ett belopp som motsvarar det belopp av nämnda stängningskurs som överstiger 146,1 procent av teckningskursen. Initial teckningskurs omräknas med anledning av verkställda utdelningar.