Bolaget har tre utestående teckningsoptionsprogram, LTIP 2019/2022 (”LTIP 2019”), 2020/2023 (”LTIP 2020”) och LTIP 2022/2025 (”LTIP 2022”), riktade till bolagets ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen.

Per den 30 juni 2022 omfattade programmen sammanlagt 3,314,172 tilldelade teckningsoptioner som 27 deltagare förvärvat till marknadspris. Den verkställande direktören deltar i LTIP 2020 och LTIP 2022 och har inom ramen för de programmen förvärvat 950,000 teckningsoptioner. Hur många teckningsoptioner som var och en av medlemmarna i koncernledningen innehar presenteras under fliken ”Koncernledning”.

LTIP 2022

Vid Resurs Holdings årsstämma den 28 april 2022 beslutades att emittera teckningsoptioner som ett led i incitamentsprogram för ledningen och nyckelpersoner, LTIP 2022. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget.

Teckningsoptionerna har emitterats till och tecknas av Resurs dotterbolag Resurs Förvaltning Norden AB, och deltagarna i LTIP 2022 har förvärvat teckningsoptioner från dotterbolaget till marknadspris. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner i LTIP 2022 kan ske under perioden från och med den 18 augusti 2025 till och med den 15 september 2025.

Teckningsoptionerna i LTIP 2022 berättigar till teckning av aktier i bolaget med en initial teckningskurs om 32,70 kronor per aktie, motsvarande 130 procent av den för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under en period om fem handelsdagar räknat från och med dagen efter det att styrelsen riktat erbjudandet om att förvärva teckningsoptioner till deltagarna. Om, vid teckning av aktie, kursen senast betald för bolagets aktie vid Nasdaq Stockholms stängning den handelsdag som närmast föregår teckning överstiger 146,15 procent av teckningskursen (vilket motsvarar 190 procent av den genomsnittskurs baserat på vilket teckningskursen fastställts enligt ovan), så ska teckningskursen ökas med ett belopp som motsvarar det belopp av nämnda stängningskurs som överstiger 146,15 procent av teckningskursen. Initial teckningskurs omräknas med anledning av verkställda utdelningar.

LTI 2020

Vid Resurs Holdings årsstämma den 17 juni 2020 beslutades att emittera teckningsoptioner som ett led i incitamentsprogram för ledningen och nyckelpersoner, LTIP 2020. Varje teckningsoption berättigade initialt till teckning av en aktie i bolaget.

Teckningsoptionerna har emitterats till och tecknas av Resurs dotterbolag Resurs Förvaltning Norden AB, och deltagarna i LTIP 2020 har förvärvat teckningsoptioner från dotterbolaget till marknadspris. Varje deltagare som innehaft optioner i serie 2016/2020 och fortsatt är anställd har haft rätt att förvärva teckningsoptioner i LTIP 2020 motsvarande det antal optioner som de avyttrade i LTIP 2016/2020 genom det återköpserbjudande som årsstämman 2020 beslutade om. Härutöver kunde maximalt 15 nya befattningshavare erbjudas möjlighet att delta i LTIP 2020.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner i LTIP 2020 kan ske under följande teckningsperioder; (i) tvåveckorsperioden som inleds omedelbart efter det senare av (a) dagen för offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2023 samt (b) andra handelsdagen efter bolagets årsstämma 2023, (ii) tvåveckorsperioden som inleds omedelbart efter dagen för offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för andra kvartalet 2023, samt (iii) från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2023 fram till och med den 30 november 2023. Oavsett vad som anges ovan kan teckning ske från och med den 24 november 2023 till och med den 30 november 2023.

Teckningsoptionerna i LTIP 2020 berättigade till teckning av aktier i bolaget med en initial teckningskurs om 50,20 kronor per aktie, motsvarande 131,9 procent av den för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under en period om fem handelsdagar räknat från och med dagen efter det att styrelsen riktat erbjudandet om att förvärva teckningsoptioner till deltagarna. Om, vid teckning av aktie, kursen senast betald för bolagets aktie vid Nasdaq Stockholms stängning den handelsdag som närmast föregår teckning överstiger 146,1 procent av teckningskursen enligt ovan, så ska teckningskursen ökas med ett belopp som motsvarar det belopp av nämnda stängningskurs som överstiger 146,1 procent av teckningskursen. Initial teckningskurs omräknas med anledning av verkställda utdelningar.

LTIP 2019

Vid Resurs Holdings årsstämma den 25 april 2019 beslutades att emittera teckningsoptioner som ett led i incitamentsprogram för ledningen och nyckelanställda, LTIP 2019. Varje teckningsoption berättigade initialt till teckning av en aktie i bolaget.

Teckningsoptionerna har emitterats till och tecknas av Resurs dotterbolag Resurs Förvaltning Norden AB, och deltagarna i LTIP 2019 har förvärvat teckningsoptioner från dotterbolaget till marknadspris. Varje deltagare har haft rätt att förvärva teckningsoptioner motsvarande likviden från försäljningen av teckningsoptioner i serie 2016/2019 samt högst det antal som deltagaren överlåtit i det återköpserbjudande som årsstämman 2019 beslutade om.

Teckningsoptionerna i LTIP 2019 kan utnyttjas under följande teckningsperioder: (i) tvåveckorsperioden som inleds omedelbart efter det senare av (a) dagen för offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2022 samt (b) andra handelsdagen efter bolagets årsstämma 2022, (ii) tvåveckorsperioden som inleds omedelbart efter dagen för offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för andra kvartalet 2022, samt (iii) från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2022 fram till och med den 30 november 2022. Oavsett vad som anges ovan kan teckning ske från och med den 24 november 2022 till och med den 30 november 2022.

Teckningsoptionerna i LTIP 2019 berättigade till teckning av aktier i bolaget med en initial teckningskurs om 75,60 kronor per aktie, motsvarande 131,9 procent av den för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under en period om fem handelsdagar räknat från och med dagen efter det att styrelsen riktat erbjudandet om att förvärva teckningsoptioner till deltagarna. Om, vid teckning av aktie, kursen senast betald för bolagets aktie vid Nasdaq Stockholms stängning den handelsdag som närmast föregår teckning överstiger 146,1 procent av teckningskursen enligt ovan, så ska teckningskursen ökas med ett belopp som motsvarar det belopp av nämnda stängningskurs som överstiger 146,1 procent av teckningskursen. Initial teckningskurs omräknas med anledning av verkställda utdelningar.