Bolaget har två utestående teckningsoptionsprogram, LTI 2019/2022 (”LTI 2019”) och 2020/2023 (”LTI 2020”), riktade till bolagets ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen.

Per den 31 december 2021 omfattade bägge programmen sammanlagt 2,081,672 tilldelade teckningsoptioner som 18 deltagare förvärvat till marknadspris. Den verkställande direktören deltar i LTI 2020 och har inom ramen för det programmet förvärvat 750,000 teckningsoptioner. Hur många teckningsoptioner som var och en av medlemmarna i koncernledningen innehar presenteras under fliken ”Koncernledning”.

LTI 2020

Vid Resurs Holdings årsstämma den 17 juni 2020 beslutades att emittera teckningsoptioner som ett led i incitamentsprogram för ledningen och nyckelpersoner, LTI 2020. Varje teckningsoption berättigade initialt till teckning av en aktie i bolaget.

Teckningsoptionerna har emitterats till och tecknas av Resurs dotterbolag Resurs Förvaltning Norden AB, och deltagarna i LTI 2020 har förvärvat teckningsoptioner från dotterbolaget till marknadspris. Varje deltagare som innehaft optioner i serie 2016/2020 och fortsatt är anställd har haft rätt att förvärva teckningsoptioner i LTI 2020 motsvarande det antal optioner som de avyttrade i LTI 2016/2020 genom det återköpserbjudande som årsstämman 2020 beslutade om. Härutöver kunde maximalt 15 nya befattningshavare erbjudas möjlighet att delta i LTI 2020.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner i LTI 2020 kan ske under följande teckningsperioder; (i) tvåveckorsperioden som inleds omedelbart efter det senare av (a) dagen för offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2023 samt (b) andra handelsdagen efter bolagets årsstämma 2023, (ii) tvåveckorsperioden som inleds omedelbart efter dagen för offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för andra kvartalet 2023, samt (iii) från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2023 fram till och med den 30 november 2023. Oavsett vad som anges ovan kan teckning ske från och med den 24 november 2023 till och med den 30 november 2023.

Teckningsoptionerna i LTI 2020 berättigade till teckning av aktier i bolaget med en initial teckningskurs om 50,20 kronor per aktie, motsvarande 131,9 procent av den för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under en period om fem handelsdagar räknat från och med dagen efter det att styrelsen riktat erbjudandet om att förvärva teckningsoptioner till deltagarna. Om, vid teckning av aktie, kursen senast betald för bolagets aktie vid Nasdaq Stockholms stängning den handelsdag som närmast föregår teckning överstiger 146,1 procent av teckningskursen enligt ovan, så ska teckningskursen ökas med ett belopp som motsvarar det belopp av nämnda stängningskurs som överstiger 146,1 procent av teckningskursen. Teckningskursen omräknas med anledning av verkställda utdelningar.

LTI 2019

Vid Resurs Holdings årsstämma den 25 april 2019 beslutades att emittera teckningsoptioner som ett led i incitamentsprogram för ledningen och nyckelanställda, LTI 2019. Varje teckningsoption berättigar initialt till teckning av en aktie i bolaget.

Teckningsoptionerna har emitterats till och tecknas av Resurs dotterbolag Resurs Förvaltning Norden AB, och deltagarna i LTI 2019 har förvärvat teckningsoptioner från dotterbolaget till marknadspris. Varje deltagare har haft rätt att förvärva teckningsoptioner motsvarande likviden från försäljningen av teckningsoptioner i serie 2016/2019 samt högst det antal som deltagaren överlåtit i det återköpserbjudande som årsstämman 2019 beslutade om.

Teckningsoptionerna i LTI 2019 kan utnyttjas under följande teckningsperioder: (i) tvåveckorsperioden som inleds omedelbart efter det senare av (a) dagen för offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2022 samt (b) andra handelsdagen efter bolagets årsstämma 2022, (ii) tvåveckorsperioden som inleds omedelbart efter dagen för offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för andra kvartalet 2022, samt (iii) från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2022 fram till och med den 30 november 2022. Oavsett vad som anges ovan kan teckning ske från och med den 24 november 2022 till och med den 30 november 2022.

Teckningsoptionerna i LTI 2019 berättigade till teckning av aktier i bolaget med en initial teckningskurs om 75,60 kronor per aktie, motsvarande 131,9 procent av den för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under en period om fem handelsdagar räknat från och med dagen efter det att styrelsen riktat erbjudandet om att förvärva teckningsoptioner till deltagarna. Om, vid teckning av aktie, kursen senast betald för bolagets aktie vid Nasdaq Stockholms stängning den handelsdag som närmast föregår teckning överstiger 146,1 procent av teckningskursen enligt ovan, så ska teckningskursen ökas med ett belopp som motsvarar det belopp av nämnda stängningskurs som överstiger 146,1 procent av teckningskursen. Teckningskursen omräknas med anledning av verkställda utdelningar.