Miljö

Mål

Reducera verksamhetens direkta klimatavtryck med 50 procent till 2030.

Resultat och aktiviteter 2021

  • Lanserat nya miljö- och klimatmål
  • Beslut om att klimatkompensera delar av verksamheten fr o m 2022
  • Andel digitala utskick: 68% *
  • Klimatbokslut 2021 – minskad klimatpåverkan med 20% (jämfört med 2020)
  • Förnyelsebar el i Sverige, Norge och Finland

* Utskicken avser Resurs Bank Norden och inkluderar all avisering som görs från bankens kontosystem.

Resurs tog under 2021 ytterligare steg för att minska bolagets klimatpåverkan, vilken främst sker i samband med tjänsteresor, användningen av tjänstebilar, postala utskick samt genom inköpt energi i form av el och värme. I arbetet mot att på sikt bli klimatneutrala arbetar Resurs både med aktiva åtgärder och med att påverka medarbetare och kunder att göra klimatsmarta val, bland annat genom samar­beten med olika partners.

Som riktlinje gäller att nyttja den tillgängliga energimix som finns i respektive land och i möjligaste mån välja förnybar el. Målsättningen är att all el som brukas i koncernen ska komma från förnybara källor.

I våra riktlinjer för tjänsteresor är tåg det rekommenderade färdsättet och flygresor alltid måste godkännas av närmaste chef. Alla medarbetare inom Resurs har ett ansvar att planera resor och boende på ett miljöanpassat, säkert och kostnadseffektivt sätt enligt Resurs riktlinjer. I vårt online-system för resebokningar kan medarbetarna se klimatavtryck från färdsätt och hotellvistelse.

För att även minska klimatavtrycket från medarbetarnas bilresor in­fördes elbil som alternativ i valet av tjänstebil under 2021. Idag är nästan samtliga tjänstebilar el- eller hybridbilar och de fossildrivna bilarna fasas ut i takt med att medarbetarna byter bil.

Ytterligare ett exempel där det hela tiden tas steg för minskad miljöbelastning är kundkommunikationen som stegvis blir alltmer digital.

Resurs lägger också stor vikt vid att öka medarbetarnas kunskap och underlätta medvetna miljöval i vardagen. I Resurs Academy Online Training ingår därför en obligatorisk miljöutbildning.

Digitala möten och distansarbete

Ett av de mest effektiva sätten att minska klimatavtrycket är att ersätta resor med digitala möten. För att underlätta distansarbete och samtidigt möjliggöra effektiva möten mellan de olika kontoren har vi investerat i olika tekniska lösningar för digitala möten. Investeringarna kompletteras med en policy om att 40 procent av arbetet kan bedrivas på distans för större delen av verksamheten.

Klimatanalys och uppföljning

För att kartlägga framför allt de indirekta effekter som verksamheten ger upphov till genomförde Resurs under 2021 en klimatberäkning enligt GHG-protokollet (basår 2020). Analysen ligger nu till grund för att integre­ra klimat- och miljörelaterade risker och möjligheter i affärsstrategi, styr­ning, riskhantering och rapportering.

I Resurs Års- och hållbarhetsredovisning finns detaljerad information om Resurs exponering mot klimatrisker.

I beräkningarna har en operationell kontrollansats tillämpats och scope 2 har beräknats genom market based-metoden.

Finansiering av energilösningar

Resurs söker aktivt efter samarbeten med partners som erbjuder privat­personer klimatsmarta lösningar i livet, till exempel installation av solceller, laddstolpar för elbil och luftvärmepumpar. Under 2021 signerades ett sam­arbetsavtal med bostadskreditinstitutet Hemma, som är en plattform för omställning till hållbara bostäder. Ett samarbete inleddes med Albie som tillsammans med Resurs erbjuder laddutrustning till paketpris med kon­kurrenskraftiga betallösningar. Resurs inledde även ett samarbete med Fairown för att erbjuda kunder möjligheten att prenumerera på produkter i olika branscher, såsom hemelektronik, trädgårdsmaskiner och klockor.