Resurs ska medverka till hållbar utveckling och minska sin klimat- och miljöpåverkan. Den negativa miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till, sker främst i samband med tjänsteresor och användningen av tjänstebilar samt inköpt energi från fossila källor. Genom att göra fler aktiva val finns möjlighet till en successiv minskning av CO2-utsläppen.

Som riktlinje gäller att nyttja den tillgängliga energimix som finns i respektive land och i möjligaste mån välja förnybar el. Målsättningen är att all el som brukas i koncernen ska komma från förnybara källor. För 2020 var all inköpt el till de svenska, norska och finska kontoren från förnybara källor verifierade genom ursprungsgarantier.

Resurs riktlinjer för tjänsteresor gäller planering och genomförande av alla möten och resor. Alla medarbetare inom Resurs har ett ansvar att planera resor och boende på ett miljöanpassat, säkert och kostnadseffektivt sätt enligt Resurs riktlinjer.

Satsningen på digitala tjänster är ett sätt att minska pappersanvändningen och andelen digitala utskick ökar därför kontinuerligt. Under 2020 gick totalt 63% av alla utskick[1] i Norden via digitala kanaler.

Att göra medvetna miljöval vid inköp är prioriterat, exempelvis till de gemensamma personalutrymmena för att minska matsvinn och mängden emballage.

För att minimera vår miljöpåverkan ska vi:

  • implementera processer för att beakta och minimera miljöpåverkan i alla delar av verksamheten
  • sätta mål och vidta åtgärder för att minimera miljöpåverkan som uppstår av verksamheten
  • minska mängden avfall, källsortera samt återvinna och återanvända där det är möjligt
  • öka medvetenhet och kunskap om vår miljöpåverkan hos våra intressenter
  • alltid leva upp till eller överträffa miljölagstiftning och andra krav som vi berörs av
  • anlita leverantörer av varor och tjänster som uppfyller relevanta miljökrav
  • ta hänsyn till miljön när vi utvecklar våra produkter, kontor och leverantörskedja

Mål

Sänka de totala CO2 -utsläppen för tjänsteresor, hotellnätter och tjänstebilar med 10% mot föregående år. (Basår: 2019)

Resultat 2020

De totala CO2 -utsläppen för tjänsteresor, hotellnätter och tjänstebilar minskade med 57,5 % mot föregående år. Det stora utfallet är till följd av covid-19

Mål

Vid årets slut ska minst 90% av alla medarbetare i Sverige ha genomfört vår miljöutbildning.

Resultat 2019
89% av medarbetarna i Sverige genomförde miljöutbildningen.

Resultat 2020

84% av medarbetarna i Sverige genomförde miljöutbildningen.

[1] Utskicken avser Resurs Bank Norden och inkluderar all avisering som görs från bankens kontosystem.