Miljö

Mål

Reducera verksamhetens klimatavtryck med 50 procent till 2030.

Resultat och aktiviteter 2023

  • Minskad klimatpåverkan med 8 % jämfört med 2020 (basår) enligt Resurs klimatberäkning
  • Andelen digitala utskick: 76 %*
  • Klimatkompensation för alla uppmätta utsläpp under 2023
  • 119,5 ton CO2e-besparingar från återvunnen hårdvara
  • Lansering av Resurskollen
  • Uppdaterat riskramverket med koppling mot miljö och klimatrelaterade risker
  • Fortsatt implementering av Klimatpolicyn i verksamheten

*Utskicken avser Resurs Bank Norden och inkluderar all avisering som görs från bankens kontosystem

I arbetet mot att på sikt bli klimatneutrala arbetar Resurs både med aktiva åtgärder och med att påverka medarbetare och kunder att göra klimatsmarta val, bland annat genom samar­beten med olika partners.

Även om verksamhetens direkta miljöpåverkan är begränsad, är miljö och klimat en prioriterad fråga för Resurs. Verksamhetens klimatavtryck ska reduceras med 50 procent till 2030. Från och med 2022 klimatkompenserar vi för verksamhetens beräknade klimatpåverkan och säkerställer därmed att den delen av verksamhet är klimatneutral.

Resurs mål är att minimera sin miljöpåverkan genom kontinuerlig utveckling av miljöarbetet. Det ska uppnås bland annat genom hög resurseffektivitet, återvinning och genom beaktande av miljöpåverkan vid inköp och resande.

Resurs lägger också stor vikt vid att öka medarbetarnas kunskap och underlätta medvetna miljöval i vardagen. I Resurs Academy Online Training ingår därför en obligatorisk miljöutbildning.

Digitaliserad marknadsföring och kundkommunikation

Ytterligare ett exempel där det ständigt tas steg för minskad miljöbelastning är kundkommunikationen som stegvis blir alltmer digital. Under 2023 var totalt 76 (73) procent av Resurs Bank Nordens avisering som görs från bankens kontosystem digitala. Sedan 2022 görs ingen kommersiell marknadsföring postalt till våra kunder.

All marknadsföring sker idag enbart genom digitala kanaler, vilket bidragit till lägre utsläpp och nöjdare kunder.

Resurs klimatpåverkan

För att kartlägga de effekter som verksamheten ger upphov till genomförde Resurs under 2023 sin fjärde klimatberäkning enligt GHG-protokollet (basår 2020). I beräkningarna har en operationell kontrollansats tillämpats och scope 2 har beräknats genom market based-metoden. Biogena utsläpp har exkluderats i beräkningarna.

Klimatberäkningen för 2023 visar på en minskad klimatpåverkan med 8 % jämfört med 2020 (basår) och en ökad klimatpåverkan med 26 % mot 2022, vilket främst beror på en ökning inom tjänsteresor, pendling och inköpta varor och tjänster.

I Resurs Års- och hållbarhetsredovisning finns detaljerad information om Resurs exponering mot klimatrisker.

Klimatkompensation

Resurs arbetar kontinuerligt med att minimera de utsläpp som verksamheten genererar. Klimatkompensation ses som ett komplement och genom en medvetenhet i de val som vi gör och dess effekter på miljön, kommer vi att minska det egna koldioxidavtrycket och kompensera oundvikliga utsläpp för att stödja omställningen till en hållbar framtid med låga koldioxidutsläpp.

Resurs kompenserade till fullo för de utsläpp på totalt 1 141 ton CO2 som inte kunde reduceras under 2023*. Vi satsar på kvalitetscertifierade klimatkompensationsprojekt som bidrar till en hållbar utveckling med mätbara effekter. Utsläppen har kompenserats genom tre olika projekt via Zero Mission som alla är certifierade av Plan Vivo eller Gold Standard

Läs mer om projekten:

Effektiva spisar på Madagaskar – Gold Standard – ZeroMission

CommuniTree Programme Nicaragua – Plan Vivo (zeromission.se)

Yaeda-Eyasi Landscape REDD Project, Tanzania – Plan Vivo – ZeroMission

* Klimatberäkning enligt GHG-protokollet (basår 2020).