Med kreditrisk avses risken att en motpart eller gäldenär inte uppfyller sina kontraktuella skyldigheter gentemot koncernen samt risken att ställd säkerhet inte täcker fordran.

Koncernens kreditriskexponering består huvudsakligen av kreditrisker som uppstår vid kreditgivning och innebär risken att ådra sig en förlust på grund av att kredittagare av olika skäl inte kan uppfylla sina betalningsskyldigheter. I kreditriskexponeringen ingår även koncentrationsrisker relaterade till kreditportföljen. Koncentrationsrisker mäts utifrån storleken på exponeringar mot enskilda motparter/kunder, branscher och regioner.

Kreditrisker i kreditportföljen

Koncernen är exponerad för kreditrisker i kreditportföljen. Kreditrisker i kreditportföljen innefattar risken för att kredittagare inte kan uppfylla sina betalningsskyldigheter. Ansvarstagande kreditgivning är en förutsättning för en välfungerande bankverksamhet.

Koncernens kreditgivning präglas av högt uppställda mål avseende etik, kvalitet och kontroll. Kreditrisker ska före kreditgivning, identifieras och bedömas utifrån kredittagares betalningsförmåga. Som stöd vid kreditgivningen finns internt utvecklade riskklassificeringsverktyg.

Vid varje kreditgivningstillfälle är det kredittagarens sannolika återbetalningsförmåga som är den avgörande bedömningsgrunden. Koncernen följer en av styrelsen fastställd policy som anger ramverket för verksamhetens kreditstrategi, kreditriskhantering, kreditriskrapportering samt kreditregler som är tillämpliga vid kreditbedömning. Det ligger i koncernens intresse att koncernens kreditgivning inte medför att kredittagare tar onödiga risker.

Kredittagarens återbetalningsförmåga bedöms på både kort och lång sikt utifrån kredittagarens ekonomiska situation och motståndskraft.

Koncernen eftersträvar en väldiversifierad kreditportfölj med prissättning utifrån riskexponering genom en bred bas av kunder med förhållandevis låga exponeringsbelopp per kund.

För att upprätthålla en väldiversifierad kreditportfölj med en balanserad riskprofil samt att ha en god balans mellan risk och avkastning arbetar koncernen aktivt med att förstå kredittagarnas förutsättningar och makroekonomiska förändringar som eventuellt kan påverka riskprofilen.

Koncernen följer kontinuerligt upp kredittagarnas återbetalningsförmåga. För att proaktivt hantera risker görs kontinuerligt analyser av kreditportföljen för att se hur denna kan komma att påverkas av framtida makroekonomiska förändringar. Dessa analyser används bland annat som underlag för styrning och hantering av koncernens bankverksamhet.

Kreditrisker i placeringar

Kreditrisker i placeringar uppstår inom bankverksamhetens likviditetsportfölj som dels består av en likviditetsreserv som ska utgöra en avskild reserv av högkvalitativa likvida tillgångar, dels övrig likviditet som inte är relaterad till likviditetsreserven. Likviditetsportföljen består av banktillgodohavanden samt placeringar i räntebärande värdepapper. För att reducera kreditrisker vid placeringar följer koncernen fastställda policys som bland annat reglerar typ av placering och limit per enskild motpart.

Motpartsrisker

Kreditriskexponeringar i finansiella instrument benämns som motpartsrisker och avser risken för att en motpart inte kan uppfylla sina åtaganden enligt avtal, eller att denne väljer att inte uppfylla sina åtaganden i framtiden på samma, eller liknande villkor. Eftersom en stor andel av koncernens skulder är upptagna i SEK medan det finns betydande tillgångar som är denominerade i NOK, EUR och DKK, uppstår motpartsrisker när koncernen säkrar sina valutariskexponeringar. Koncernen hanterar motpartsriskerna genom att ingå avtal om derivatinstrument med ett flertal olika finansiella motparter. Handel med derivatinstrument i bankverksamheten styrs av ISDA-avtal och dess säkerheter av CSA-avtal.