Resurs Bolagsstyrning

En väl fungerande bolagsstyrning är en förutsättning för att upprätthålla koncernens förtroende på marknaden och skapa mervärde för våra intressenter. Som ett led i detta och för att förhindra intressekonflikter definieras roller och ansvar tydligt och fördelas mellan aktieägare, styrelse, ledning och andra intressenter. I det följande redogörs närmare för bolagsstyrningen inom Resurs Holding AB (publ) (”Resurs Holding”).

Resurs Holding är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets bolagsstyrning baseras huvudsakligen på svensk lag, Finansinspektionens föreskrifter, bolagets bolagsordning samt interna styrdokument.

Resurs Holding tillämpar reglerna i aktiebolagslagen (2005:551), årsredovisningslagen (1995:1554) och bolagets bolagsordning, utöver detta tillämpas Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning samt andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler som berör noterade bolag.

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige och ska tillämpas från första handelsdag. Koden anger en norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå än aktiebolagslagens och andra reglers minimikrav. Svensk kod för bolagsstyrning bygger på principen följ eller förklara. Den innebär att bolaget inte vid varje tillfälle måste följa varje regel i Koden utan kan välja andra lösningar som bedöms bättre svara mot omständigheterna i det enskilda fallet, förutsatt att bolaget öppet redovisar varje sådan avvikelse, beskriver den lösning som valts i stället samt anger skälen för detta i bolagsstyrningsrapporten.

Resurs Holding tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.

Riskhantering

Koncernen är exponerad för olika typer av risker, typiska för liknande bolag i branschen. Resurs prioriterar arbetet med att identifiera och förebygga dessa risker.

resurs-sustainability-banner-new

Hållbarhet

Hållbarhet har alltid varit en hjärtefråga för Resurs men år 2020 gjordes rejäla satsningar för att säkerställa att verksamheten i alla delar agerar hållbart, på kort och lång sikt. Nya riktlinjer och policys i kombination med rekryteringen av en affärsdriven Hållbarhetschef blev de första stegen mot en grönare och schystare framtid.

resurs-financial-reports-image

Finansiella rapporter

För en djupare och mer detaljerad inblick i Resurs resultat finns alla delårsrapporter och årsredovisningar sedan 2014 samlade att ladda ner och ta del av.