Styrelsens arbete regleras av den arbetsordning som styrelsen årligen fastställer. Arbetsordningen reglerar bland annat arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen, styrelsens ordförande och VD samt specificerar förfaranden för VD:s ekonomiska rapportering.

Styrelsen antar även arbetsordningar för styrelsens utskott. Styrelsens uppgifter innefattar att fastställa strategier, affärsplaner och budgetar, avge delårsrapporter, bokslut samt anta policies. Styrelsen ska också följa den ekonomiska utvecklingen, säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen och kontrollfunktionerna samt utvärdera bolagets verksamhet baserat på de fastställda målen och policys som antagits av styrelsen. Slutligen fattar styrelsen även beslut om större investeringar samt organisations- och verksamhetsförändringar i bolaget.

Styrelsens ordförande ska i nära samarbete med VD övervaka bolagets resultat och sitta som ordförande på styrelsemöten. Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och styrelseledamöterna samt skapar en öppen och konstruktiv dialog. Till ordförandens uppgifter hör vidare att följa och utvärdera enskilda ledamöters kompetens, arbete och bidrag till styrelsen.

På styrelsemötena deltar förutom ledamöterna även VD, CFO (Chief Financial Officer) och styrelsens sekreterare. Andra personer ur koncernledningen och övriga tjänstemän är föredragande i särskilda ärenden.