Resurs verksamhet är indelad i tre affärssegment som har sin utgångspunkt i de produkter och tjänster som erbjuds: Payment Solutions, som innefattar retail finance, credit cards och factoring, Consumer Loans samt Insurance. Det finns betydande synergier mellan de tre affärssegmenten, som uppkommer genom att rikta kompletterande erbjudanden till de kunder som redan finns i Resurs databas.

Kärnan i Resurs affärsmodell är de tjänster som erbjuds retail finance-partners verksamma inom detaljhandeln. Genom attraktiva finansieringslösningar i både e-handel och fysisk butik förstärks kund-lojaliteten och återköpsfrekvensen ökar. För konsumenten skapas ett mervärde genom ökad köpkraft och möjligheter till flexibla återbetalningsalternativ.

Idag finns över 6 miljoner kunder i Resurs kunddatabas och huvuddelen av dessa har först kommit i kontakt med Resurs via retail finance. Den stora kund-databasen ger möjlighet till korsförsäljning av koncernens övriga erbjudanden.

Medarbetarna är förutsättningen för Resurs framgång

Resurs är ett tjänste- och serviceföretag där motiverade medarbetare är en nyckelfaktor. Medarbetarnas kompetenser, servicekänsla och engagemang är grunden för det dagliga arbetet och gör att affärsmodellen kan fortsätta att utvecklas.

Resurs arbetar inom ramen för fyra strategiska fokusområden vilka framgångsrikt driver affärsmodellen.

Fullt fokus på utveckling av partners affärskoncept

Genom nära samarbete, lyhördhet och förmåga att skräddarsy lösningar för e-handel och fysisk handel fortsätter Resurs att framgångsrikt utveckla befintliga och nya partnersamarbeten. Genom att skapa rätt förutsättningar för att konvertera be­sökande konsumenter till köpande och lojala kunder. Gruppen av partners breddas kontinuerligt, mycket i kraft av de värden som Resurs effektiva betallösningar genererar. Under 2020 har Resurs exempelvis tagit in 75 nya e-handelsaktörer. Därtill skapar den uppdaterade Merchant Portal ytterligare nytta för retail-partners, genom att oavsett försäljningskanal ge möjlighet att presentera försäljningsstatistik i realtid. Resurs lösningar öppnar upp för moderna affärskoncept som möter konsumentens behov av och förväntningar på digitala tjänster.

Bästa möjliga kundupplevelse genom god kundkännedom

Genom att samla den information om kreditanvändning, betalningsmönster och kredithistorik som krävs för att bygga en god kundkännedom utgör Resurs kunddatabas grunden i kundkommunikationen. Information som i sin tur är en förutsättning för en ansvarsfull kreditgivning med hög servicenivå och för att skapa en smidig och positiv kundresa.

Siktet är som alltid inställt på att ge kunden en positiv upp­levelse, det ska kännas enkelt och tryggt att ha med Resurs att göra – oavsett om man som kund lånar, sparar eller be­talar via oss.

Transformationsresa mot en mer tech-orienterad och effektiv organisation

Med den inledda transformationsresan tar Resurs viktiga steg för att bli en ledande finansiell tech-aktör med tydligt hållbarhetsperspektiv. Siktet är inställt på att bli mer datadrivna och tech-orienterade genom att bland annat öka andelen molnbaserade system. Det är en satsning som på lång sikt gör det möjligt för oss att leverera innovativa pro­dukter och tjänster som skapar enkla och säkra kundresor på alla de nordiska marknaderna. Parallellt med omfattande IT-investeringar sker arbetet med att utveckla en mer agil och effektiv organisation med tydligt nordiskt fokus.

Hållbar kreditgivning för ökad konkurrenskraft och stärkt varumärke

Det är med en ansvarsfull och hållbar kreditgivning som grunden för trygga och kloka lån byggs, och därmed bidrar till en hållbar affär för alla parter. Det är också en förutsätt­ning för att förtjäna kundernas och omvärldens förtroende och för att skapa affärsvärden genom ökad konkurrenskraft och stärkt varumärke. Rekryteringen av en affärdrivande hållbarhetschef på nordisk nivå är en strategiskt viktig del i den inledda transformationsresan och för att tydliggöra ambitionen med en hållbar kreditgivning samt att säkerställa att hållbarhetsperspektivet integreras och genomsyrar alla delar av verksamheten.