I finansiell verksamhet utgörs marknadsriskerna huvudsakligen av ränterisker, valutarisker och aktiekursrisker. Styrelse fastställer policy som kontrollerar riskerna genom bland annat limiter som begränsar risknivåerna. Det finns inte positioner i handelslager.

Risker hänförliga till utländska valutakurser uppstår på grund av differenser mellan tillgångar respektive skulder i olika valutor. Ränterisker uppstår på grund av differenser mellan räntevillkor avseende tillgångar och skulder.

Ränterisk

Ränterisken har huvudsakligen definierats som en kostnadsrisk, det vill säga risken för att koncernens räntenetto försämras i ett ofördelaktigt ränteläge. Ränterisken uppkommer normalt som ett resultat av att företag har olika löptider eller räntebindningstider på sina tillgångar och skulder. Om tiden för tillgångar avviker från tiden för skulder ökar ränterisken. Ränterisken påverkar företag huvudsakligen som gradvisa förändringar i företagens räntenetto, som därmed kan påverka rörelseresultatet och kapitalrelationer på både kort och lång sikt.

Ränterisk avser känsligheten för förändringar i räntenivå och räntekurvans struktur.

Merparten av koncernens ränterisker är strukturella och uppstår inom koncernens bankverksamhet där räntebindningstiderna för tillgångar och skulder inte alltid sammanfaller.

Koncernen strävar efter att ha en god matchning i sin balansräkning avseende fast respektive rörlig ränta och kan relativt snabbt möta räntehöjningar genom ändring av villkoren för nyutlåning. Ränterisken bedöms sammantaget vara begränsad. Detta med hänsyn till att kreditomsättnings-hastigheten är relativt hög, samt att det enligt kreditavtal och gällande konsumentkreditlag-stiftning på flera marknader kan räntejustera inom två månader. Huvuddelen av utlåningen respektive inlåningen har rörlig ränta. För att påverka ränterisken kan även avtal om ränteswappar ingås. Treasuryavdelningen mäter, kontrollerar och hanterar kontinuerligt ränterisken för räntebärande tillgångar och skulder genom olika modeller och styrelsen har fastställt limit för maximal ränterisknivå.

Vid beräkning av en förändring av marknadsräntan med en (1) procentenhet ökar/minskar räntenettot för kommande 12 månader med 54 MSEK (55), utifrån räntebärande tillgångar och skulder per balansdagen. Vid en (1) procentenhets parallellförskjutning av avkastningskurvan och de framtida kassaflödena diskonterats uppgår ränterisken, samt påverkan på eget kapital, på balansdagen till +/- 6 MSEK (10).

Finansiering via inlåning med rörlig ränta har kontraktuellt och teoretiskt mycket kort räntebindningstid, endast en dag. Vid beräkning av ränterisken innebär det att ränterisken blir högre än om antar att inlåningens räntebindningstid vore längre. Beteendet, till skillnad mot det kontraktuella, har historiskt varit betydligt längre än en dag.

Juridiskt sett är ränterisk avseende utlåning begränsad eftersom merparten av räntevillkoren är rörliga. I realiteten är det dock, av marknadsmässiga skäl, inte lika enkelt att kompensera en ränteförändring fullt ut, vilket kan medföra en påverkan på räntenettot beroende på aktivt ställningstagande. Eventuellt höjda kostnadsräntor kan däremot snabbt bemötas genom ändring av villkoren för nyutlåning. Med hänsyn till att kreditomsättningshastigheten är relativt hög bedöms ränterisken sammantaget vara begränsad. Vidare har kredittagarna i segment Payment Solutions möjlighet att växla mellan olika delbetalningsalternativ under kreditens löptid.

Valutarisk

Med valutakursrisk avses risken för att värdet av tillgångar och skulder, inklusive derivat, kan variera på grund av förändringar i valutakurser eller andra relevanta riskfaktorer.

Valutarisk uppstår när värdet på tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknat till svenska kronor, förändras då valutakurser ändras. Valutaexponering finns huvudsakligen i valutorna SEK, NOK, DKK och EUR. Det finns även valutaflöden i exempelvis GBP, CHF och USD.

Den övervägande delen av koncernens valutakursrisker är av strategisk och strukturell natur.

Koncernens exponering för resultatpåverkande valutakursrisker hanteras löpande. För att minska valutakursrisken strävas det efter att tillgångar och skulder i respektive valuta matchas i den mån det är möjligt samt att intjäning i annan valuta än SEK till viss del löpande växlas. För bankverksamheten hanterar Treasuryavdelningen de valutaexponeringar som uppstår i verksamheten genom att nettovärdet av tillgångar och skulder, inklusive derivat, i en och samma valuta reduceras genom användande av valutaderivat. Derivaten, i bankverksamheten, regleras via ISDA-avtal och säkerhetsregleras med CSA-avtal.

Koncernen valutasäkrade nettoinvesteringen i yA Bank AS före verksamheten fusionerades. Säkrad post utgjordes av dotterbolagets egna kapital vid förvärvstillfället, tillskjutna medel efter förvärvet och avdrag för lämnade utdelningar. Koncernen tillämpade säkringsredovisning på denna nettoinvestering. Valutakursdifferenser som är hänförliga till valutasäkring av investeringar i utländska dotterbolag bokförs över Övrigt totalresultat.

Transaktioner i de utländska filialerna omräknas till SEK enligt snittkurs under vilken period intäkterna och kostnaderna inträffat.

Valutakursvinster/-förluster som uppkommer vid reglering av sådana transaktioner och vid omräkning av tillgångar respektive skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultatet.