Etiska och ansvarsfulla affärer

Mål

Skapa en proaktiv och trygg företagskultur där regelefterlevnad, ansvar och kundsäkerhet har högsta prioritet. 

Resultat och aktiviteter 2022

  • 94 % har genomfört utbildning om GDPR
  • 95 % har genomfört utbildning om Code of conduct
  • 97 % har genomfört utbildning om penningtvätt och terrorismfinansering
  • Under året rapporterades inte något ärende via Resurs visselblåsarfunktion
  • Av samtliga kundklagomål till Resurs under 2022 kunde 5 % relateras till skyddet av personuppgifter
  • Resurs Bank signerat Principles for Responsible Banking (PRB)
  • Väsentlighetsanalys genomförd 2022
  • Nasdaq ESG Transparency Partner

Etiska och ansvarsfulla affärer samlar Resurs åtagande inom frågor som berör tillgänglighet, ansvar för leverantörskedjan och kundkommunikation såväl som kundintegritet och antikorruption.

Att ta ansvar för leverantörskedjan i en bank handlar i stor utsträckning om att säkerställa leveranskvalitet och kontinuitet, kostnadseffektivitet, riskkontroll, regelefterlevnad och informationssäkerhet hos leverantörer­na.

Under 2022 har Resurs fortsatt med att förbättra och tydliggöra inköpsprocessen inom dess samtliga syften samt att förankra den i organisationen. Därtill har bolaget arbetat med att säkerställa efterlevnad av den nya norska, Åpenhetsloven, som berör grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsförhållanden.

Resurs har också under 2022 signerat FN: s Principles for Responsible Banking med syfte att säkerställa det lång siktiga arbetet att nå FN: s klimatmål. En ny och uppdaterad Väsentlighets analys har också genomförts under året.

Personlig integritet

Varje dag behandlas en stor mängd personuppgifter, främst avseende kunders olika transaktioner. Det ställer höga krav på Resurs att upprätthålla ett starkt skydd för kunderna, både ur ett säkerhetsperspektiv och ur integritetssynpunkt. Resurs arbetar kontinuerligt med utbildningar, instruktioner till anställda och personuppgiftsbiträden samt utför granskningar för att säkerställa den standard som kunderna har rätt att förvänta sig.

Risk- och incidenthantering

Resurs bedriver ett proaktivt arbete med risk- och incidenthantering för att säkerställa rätt skyddsnivå avseende information och personuppgifter i alla delar av verksamheten. Parallellt finns omfattande kontrollsystem som fångar upp transaktioner och penningflöden som avviker från det normala, tillsammans med interna behörighetsnivåer för hantering av information och utförande av tjänster.

Nolltolerans mot alla former av korruption

Korruption underminerar demokrati, snedvrider konkurrens, försvårar af­färer på lika villkor samt gynnar organiserad brottslighet. Korruption med­för allvarliga legala risker och ryktesrisker. Resurs verksamhet, liksom branschen i stort, är expone­rad mot korruption genom bedrägerier, penningtvätt, terroristfinansiering samt mutbrott. Riskerna i de fyra länderna är likartade.

Resurs bedriver därför ett långsiktigt, systematiskt och förebyggande arbete för att motverka korruption i alla dess former. Banken har en sär­skild enhet, Financial Crime Prevention, vars syfte är att stärka arbetet mot penningtvätt och bekämpa finansiell brottslighet.

För Resurs gäller att i alla delar av verksamheten agera affärsetiskt korrekt, vilket också är en förutsättning för att förtjäna ett fortsatt förtroende.

Uppförandekod

Det övergripande ansvaret för det förebyggande arbetet och att resurser, processer och kontrollsystem finns på plats ligger på Resurs VD och den övriga ledningen. Resurs ställningstagande fastslås i uppförandekoden, som omfattar alla anställda och styrelseledamöter. Samtliga medarbeta­re har via intranätet tillgång till uppförandekoden, som finns på svenska, finska och engelska, med tillhörande policyer och riktlinjer. Resurs arbetar utifrån principen om tre linjer för att hantera risk för penningtvätt och andra korruptionsrisker samt för att säkerställa att kon­cernen gör affärer och ingår affärsrelationer utifrån etiskt riktiga grunder.

Anonym kanal för visselblåsare

Medarbetare och andra personer som på annat sätt befinner sig i en ar­betsrelaterad situation kan rapportera om allvarliga missförhållanden via visselblåsarfunktionen. Uppgiftslämnaren kan välja att vara anonym och kan därmed aldrig spåras. Efter en första bedömning av huruvida ärendet faller inom kriterierna för ett visselblåsarärende eller inte, blir ärendet före­mål för en utredning.