Etiska och ansvarsfulla affärer

Mål

Skapa en proaktiv och trygg företagskultur där regelefterlevnad, ansvar och kundsäkerhet har högsta prioritet. 

Resultat och aktiviteter 2021

  • 97 % har genomfört utbildning om GDPR
  • 90 % har genomfört utbildning om Code of conduct
  • 94% har genomfört utbildningen om Penningtvätt och terrorismfinansiering
  • Under året rapporterades inte något ärende via Resurs visselblåsarfunktion
  • Av samtliga kundklagomål till Solid och Resurs under 2021 kunde 3 % hänföras som personuppgiftsincidenter

Etiska och ansvarsfulla affärer samlar Resurs åtagande inom frågor som berör tillgänglighet, ansvar för leverantörskedjan och kundkommunikation såväl som kundintegritet och antikorruption.

Att ta ansvar för leverantörskedjan i en bank handlar i stor utsträckning om att säkerställa leveranskvalitet och kontinuitet, kostnadseffektivitet, riskkontroll, regelefterlevnad och informationssäkerhet hos leverantörer­na. Redan i upphandlingen gäller det att definiera rätt funktionella- och icke funktionella krav och villkor samt påbörja en dialog med lämpliga potentiella leverantörer. Det slutliga avtalet skall uppfylla Resurs krav och säkerställa Resurs aktieägares intressen samtidigt som villkoren ska vara schyssta för leverantörerna och deras medarbetare samt skydda kunder­nas integritet.

I andra ändan av systemet finns kunder som ska förstå de avtal de ingår med Resurs och vilka åtaganden de medför. Produkterna och tjänsterna ska vara lätta att förstå och kommunikationen ska inte locka till överskuld­sättning. Resurs strävar alltid efter en balans mellan transparens och till­gänglighet där informationen är tillräckligt omfattande för att kunderna ska vara medvetna om ansvar och konsekvenser, utan att för den sakens skull vara komplicerad och otillgänglig.

Ständig utveckling av regelverk

Det löpande arbetet med kundintegritet styrs av nationell lagstiftning och EU-regler. Resurs följer utvecklingen noga för att säkerställa god regelef­terlevnad. Bolaget utbildar också medarbetarna löpande med målet att alla ska ha genomgått grundutbildningen i personuppgiftshantering.

Risk- och incidenthantering

Resurs bedriver ett proaktivt arbete med risk- och incidenthantering för att säkerställa rätt skyddsnivå avseende information och personuppgifter i alla delar av verksamheten. Parallellt finns omfattande kontrollsystem som fångar upp transaktioner och penningflöden som avviker från det normala, tillsammans med interna behörighetsnivåer för hantering av information och utförande av tjänster.

Nolltolerans mot alla former av korruption

Korruption underminerar demokrati, snedvrider konkurrens, försvårar af­färer på lika villkor samt gynnar organiserad brottslighet. Korruption med­för allvarliga legala risker och ryktesrisker. Resurs verksamhet är expone­rad mot korruption genom bedrägerier, penningtvätt, terroristfinansiering samt mutbrott. Riskerna i de fyra länderna är likartade. För Resurs gäller att i alla delar av verksamheten agera affärsetiskt korrekt, vilket också är en förutsättning för att förtjäna ett fortsatt förtroende.

Resurs bedriver därför ett långsiktigt, systematiskt och förebyggande arbete för att motverka korruption i alla dess former. Banken har en sär­skild enhet, Financial Crime Prevention, vars syfte är att stärka arbetet mot penningtvätt och bekämpa finansiell brottslighet.

Uppförandekod

Resurs ställningstagande fastslås i uppförandekoden, som omfattar alla anställda och styrelseledamöter. Samtliga medarbeta­re har via intranätet tillgång till uppförandekoden, som finns på svenska, finska och engelska, med tillhörande policyer och riktlinjer. Resurs har tre nivåer av kontrollfunktioner, de tre försvarslinjerna, för att hantera risk för penningtvätt och andra korruptionsrisker samt för att säkerställa att kon­cernen gör affärer och ingår affärsrelationer utifrån etiskt riktiga grunder.

Anonym kanal för visselblåsare

Medarbetare och andra personer som på annat sätt befinner sig i en ar­betsrelaterad situation kan rapportera om allvarliga missförhållanden via visselblåsarfunktionen. Uppgiftslämnaren kan välja att vara anonym och kan därmed aldrig spåras. Efter en första bedömning av huruvida ärendet faller inom kriterierna för ett visselblåsarärende eller inte, blir ärendet före­mål för en utredning.