Våra styrdokument för intern styrning och kontroll revideras varje år men kan vid behov justeras oftare. Här presenterar vi en del av våra policyer, riktlinjer och ramverk, vissa i sin helhet och andra i en sammanfattning.

Uppförandekod

Vår Code of Conduct ger oss vägledning i vardagen och säkerställer att vi bedriver vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt. Med utgångspunkt i våra drivers; Responsible, Easy, Personal and Innovative, hjälper den oss i arbetet med att bygga långvariga relationer med våra närmaste intressenter som kunder, partners, leverantörer, medarbetare, styrelse och ägare. Vår uppförandekod bidrar även till att bygga förtroende i relationer med myndigheter i olika länder och i vår förmåga att rekrytera nya medarbetare.

Uppförandekoden gäller i alla länder där Resurs har verksamhet, för alla anställda, chefer, personer i ledande befattning och styrelseledamöter. Våra chefer har ett särskilt ansvar att alltid agera som goda förebilder, uppmuntra ett etiskt förhållningssätt och ta hänsyn till uppförandekoden vid planering av arbetet.

Koden bygger på internationellt överenskomna regler, främst de tio principerna i FN:s Global Compact. Resurs ska upprätthålla ett antal grundläggande riktlinjer som avser mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, yttre miljö och anti-korruption.

Läs vår Uppförandekod – november, 2023

Leverantörskod

Vi strävar efter en hög affärsetik och hållbarhet i allt vi gör. Vi ställer höga krav på oss själva och förväntar oss att våra leverantörer följer samma standarder. Vi vill samarbeta med leverantörer som tar ansvar för efterlevnaden av vår uppförandekod i hela leveranskedjan.

Våra principer och förväntningar på våra leverantörer baseras på följande initiativ:

  • FN: s Global Compact
  • OECD: s riktlinjer för multinationella företag
  • ILO: s kärnkonventioner
  • FN: s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

Uppförandekoden gäller leverantörer som levererar produkter och tjänster till någon av Resurskoncernens affärsenheter och dotterbolag.

Läs vår Leverantörskod – mars, 2024 (text på engelska)

Sammanfattning av vår Klimat- och miljöpolicy

Resurs ska bidra till en miljömässigt hållbar utveckling och minska sin miljö- och klimatpåverkan. Hållbarhet ska vara en integrerad del i Resurs strävan mot ett långsiktigt hållbart värdeskapande för ägarna, kunderna, medarbetarna, investerarna och samhället i stort.

Affärsverksamheten ska bedrivas så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv och följa tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som verksamheten berörs av.

För att minska sin miljöpåverkan ska Resurs implementera processer för att beakta och minska påverkan i alla delar av verksamheten samt sätta mål och vidta åtgärder för att minska påverkan som uppstår av verksamheten. Resurs miljömål ska ta sin utgångspunkt i verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan.

Sammanfattning av vår Dataskyddspolicy

Resurs Holding med dotterbolag har en dataskyddspolicy som anger ramverket för hur koncernen genomför GDPR. Resurs Bank har en Data Protection Officer (DPO), vars främsta uppgift är att informera, vägleda, kontrollera och dokumentera att GDPR förstås och efterlevs på varje punkt. DPO rapporterar direkt till koncernens VD. Bolaget har också en särskilt utsedd Data Protection Specialist (DPS) som främst arbetar i den operativa delen av verksamheten.

Det åligger DPO och DPS att informera och ge råd till samtliga bolag och de anställda om deras skyldigheter i enlighet med GDPR och lagkraven som medföljer. De ska även övervaka och kontrollera efterlevnad av GDPR och av bolagens interna styrdokument. Tillsammans med övrig expertis involveras rollerna i ett tidigt stadie i varje ny process där personuppgifter hanteras för att säkerställa att behandlingar av personuppgifter vilar på en laglig grund samt att erforderliga säkerhetsåtgärder vidtagits.

Sammanfattning av vår Kreditpolicy

Kreditgivning är förenad med kreditrisk och ska därför hanteras på ett sunt sätt och inom ramen för denna policy samt externa regelverk som påverkar kreditgivning och kreditriskhantering.

Banken ska alltid beakta god kreditgivningssed i sitt förhållande till kund såväl före som under ett avtalsförhållande. Det innebär att vi ska tillvarata konsumentens intresse med lämplig omsorg som kunden i det enskilda fallet behöver. Krediter får beviljas endast om kredittagaren på goda grunder kan förväntas fullfölja sina åtaganden enligt kreditavtalet. Kreditprövning ska alltid ske före kreditbeviljning för att undersöka och bedöma kredittagarens betalningsförmåga under kredittiden, vidare ska kreditbeslut alltid fattas på tillräckliga beslutsunderlag.

Resurs har inrättat två kreditkommittéer, överordnad Nordisk Kreditkommitté och Kreditkommitté företagsmarknad. De är våra högsta beslutande organ vad gäller de kreditregelverk som vid varje tillfälle ska tillämpas samt i kreditärenden upp till den nivå som kräver styrelsebeslut.

Vidare har banken fastställt en Uppförandekod som tillsammans med ”Kod för ansvarsfull kreditgivning på konsumentkreditmarknaden” (publicerad av Bankföreningen), ska beaktas vid kreditgivningen.

I kreditpolicyn har Resurs fastställt sin kreditstrategi som syftar till att styra inriktning och omfattning på den kreditrisk som banken önskar exponera sig mot, för att uppnå övergripande affärsmål och lönsamhetsmål. Grundläggande för kreditstrategin är att ha en väldiversifierad utlåningsportfölj som med en samlad kreditrisk i förhållande till våra marginaler ger den lönsamhetsnivå som eftersträvas.

Sammanfattning av vår Hållbarhetspolicy

Resurs ska bedriva ett ansvarsfullt och hållbart företagande som upprätthåller värderingar och visar respekt för människor, samhälle och miljö. Hållbarhet ska vara en integrerad del i Resurskoncernens strävan mot ett långsiktigt hållbart värdeskapande för ägarna, kunderna, medarbetarna, investerarna och samhället i stort.

Resurs ska fokusera särskilt på fem områden, Hållbar kreditgivning, Hållbara medarbetare, Miljö, Etiska och ansvarsfulla affärer och Socialt ansvarstagande som lyfts fram i den årliga hållbarhetsrapporten. Dessa områden är identifierade i en väsentlighetsanalys och i dialog med Resurs intressenter.

Resurs Holding har signerat FN:s initiativ för ansvarsfullt företagande, Global Compact och har därmed åtagit sig att efterleva de tio principerna som täcker mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. Tillsammans med FN:s globala mål för hållbar utveckling, Resurs uppförandekod och Resurs riktlinjer och policys, och externa frivilliga åtaganden, sätter de ramverket för Resurs hållbarhetsarbete.

Sammanfattning av vår policy för bekämpning av mutor

Resurs har en policy för bekämpning av mutor som syftar till att säkerställa bolagens bekämpning av korruption. Grundläggande är att all affärsverksamhet ska bedrivas i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter och på ett sätt som upprätthåller höga etiska standarder. Resurs godtar ej olagligt, olämpligt eller oetiskt uppförande.

Policyn tydliggör regler att iaktta för att säkerställa att bolaget uppfyller detta och för bekämpning av mutor och annan korruption. Koncernen tillhandahåller utbildning för alla anställda för att säkerställa efterlevnad av antikorruption.

Sammanfattning riktlinjer Mångfald och inkludering

Resurs ska vara en attraktiv arbetsgivare där en hälsosam arbetsmiljö och en inkluderande mångfaldskultur skapar förutsättningar för kreativitet, innovation och utveckling. Alla medarbetare, konsulter, praktikanter och arbetssökande ska ha lika rättigheter och möjligheter.

Mångfalds-, jämställdhets-, och likabehandlingsperspektivet ska vara en integrerad och självklar del av verksamheten och genomsyra arbetsprocesser och styr-, planerings- och beslutsdokument. Målet är att skapa en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och som speglar mångfalden i samhället i stort.

Resurs har nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier eller diskriminering kopplat till kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.