1. Stark affärsmodell med nordiskt fokus och ursprung i retail

Resurs är ledande inom den växande konsumentkreditmarknaden i Norden och har idag drygt 6 miljoner kunder i sin kunddatabas. Resurs etablerades av detaljhandlare för detaljhandlare, och affärsmodellen är därför baserad på erfarenheter från detaljhandeln. Erbjudandet om attraktiva retail finance-lösningar och flexibel betalning bidrar starkt till ökad köpkraft, ökad kundtillströmning både till butik och online samt till stärkt kundlojalitet. Betydande synergier finns mellan Resurs affärssegment där kunddata­basen som nav genereras stora möjligheter till kostnadseffektiv korsförsäljning. Grundläggande för varje erbjudande kring betal- och finansieringslösningar är att de bygger på hållbar kreditgivning, vilket också utgör kärnan i Resurs affärsmodell. Det är med hållbar kreditgivning som grunden för trygga och kloka lån byggs, och därmed bidrar till en hållbar affär som möter efterfrågan i samhället samtidigt som den skapar värden för alla parter. Stabiliteten i Resurs kreditförluster och kundernas oförändrade betalningsmönster under pandemiåret 2020 ska ses mot bakgrund av en allmän osäkerhet kring kundernas betalningsförmåga och ger också en bra bild av hur Resurs ser på ansvaret som kreditgivare.

2. Unika lösningar för framtidens omnihandel

Innovation spelar en nyckelroll för Resurs konkurrenskraft och takten för att bli en än mer datadriven och tech-orienterad aktör skruvas nu upp ytterligare i kraft av den inledda transformationsresan. Resurs lösningar öppnar upp för moderna affärskoncept som möter konsumentens behov av digitala tjänster. Gruppen av partners breddas kontinuerligt, mycket i kraft av de värden som Resurs effektiva betallös­ningar genererar, under året har Resurs exempelvis inlett samarbete med 75 nya e-handelsaktörer.

Koncernen utökar kontinuerligt sin produktportfölj med nya produkter och tjänster, vilka stödjer den nordiska affären för retail finance-partners samt ökar kundnyttan genom en snabb, enkel och säker kundupplevelse. Den fortsatta utvecklingen av AI är prioriterad, inte minst för teknikens möjligheter att med hög precision identifiera beteenden hos befintliga kunder, vilket i sin tur genererar aktiviteter och erbjudanden som skräddarsys och anpassas till specifika kundbehov.

3. God lönsam tillväxt och en attraktiv direktavkastning

Resurs stabila avkastning drivs av koncernens utbud av små och medelstora krediter med relativt korta löptider, låga kundanskaffningskostnader och effektiv marknadsföring. Små och medelstora krediter med korta löptider erbjuder en attraktiv prissättning och innebär en lägre risk. Med hållbar kreditgivning som grund har Resurs framgångsrikt utvecklat och expanderat sin låneportfölj vilket har varit den största bidragande orsaken till den starka tillväxt av totala rörelseintäkter som genererats under åren. Även under mer turbulenta år har Resurs affärsmodell levererat betydande intäkter vilket för 2020 innebar ett rörelseresultat som uppgick till 1,3 MDSEK, och 1,4 MDSEK exklusive engångskostnader. Ett resultat som kommer att komma Resurs aktieägare till del. I enlighet med Finansinspektionens rekommendation föreslår styrelsen att dela ut 25% av nettovinsten 2019 och 2020 vilket motsvarar 2,68 SEK per aktie. Utdelningspolicyn ligger fast oförändrad och styrelsens ambition är att dela ut resterande förutsebar utdelning under hösten 2021.