HÅLLBAR NORDISK AFFÄRSMODELL MED URSPRUNG I RETAIL

Resurs etablerades av detaljhandlare för detaljhandlare, och affärsmodellen är därför baserad på gedigen branscherfarenhet. Idag är Resurs ledande på den växande konsumentkreditmarknaden i Norden med drygt sex miljoner privatkunder i sin kunddatabas.

Erbjudandet om attraktiva retail finance-lösningar och flexibel betalning bidrar starkt till ökad köpkraft, ökad kundtillströmning till butik och online samt till stärkt kundlojalitet. Det finns betydande synergier mellan Resurs affärssegment och kunddatabasen som genererar stora möjligheter till kostnadseffektiv korsförsäljning.

Det är med hållbar kreditgivning som grunden för trygga och kloka lån byggs och därmed bidrar till en hållbar affär som möter efterfrågan i samhället samtidigt som den skapar värden för alla parter. Stabiliteten i Resurs kreditförluster sedan början på 90-talet, genom olika makroekonomiska cykler, ger en bra bild av hur Resurs tar ansvar som kreditgivare.

INNOVATION I CENTRUM FÖR FÖRÄNDRINGSRESAN

Innovation spelar en nyckelroll för Resurs konkurrenskraft och takten för att bli en än mer datadriven och tech-orienterad aktör skruvas upp genom den pågående transformationsresan. Bland annat görs stora investeringar i ett nytt banksystem som skapar förutsättningar för en ännu snabbare utveckling framgent. Resurs lösningar öppnar för moderna affärskoncept som möter konsumentens behov av digitala tjänster. Gruppen av partners breddas kontinuerligt, mycket i kraft av de värden som Resurs effektiva betallösningar genererar.

Resurs utökar kontinuerligt sin produktportfölj med nya produkter och tjänster, vilka stödjer den nordiska affären för Retail Finance-partners samt ökar kundnyttan genom en snabb, enkel och säker kundupplevelse.

GOD LÖNSAMHET OCH EN ATTRAKTIV DIREKTAVKASTNING

Resurs stabila avkastning drivs av koncernens utbud av små och medelstora krediter med relativt korta löptider, låga kundanskaffningskostnader och effektiv marknadsföring.

Små och medelstora krediter med korta löptider erbjuder en attraktiv prissättning och innebär en lägre risk. Med hållbar kreditgivning som grund har Resurs framgångsrikt utvecklat och expanderat sin låneportfölj vilket har varit den största bidragande orsaken till den tillväxt av totala rörelseintäkter som genererats under åren. Även under mer turbulenta år har Resurs affärsmodell levererat betydande intäkter och resultat som kommit aktieägarna till del. Resurs mål är att dela ut 50 procent av nettovinsten till aktieägarna.