Skatteinformation med anledning av utdelning av aktier i Solid Försäkringsaktiebolag.

Skatteverket har lämnat s.k. allmänna råd med anledning av utdelningen av aktier i Solid Försäkringsaktiebolag.

Utdelningen av aktier i Solid Försäkringsaktiebolag har skett i enlighet med de s.k. Lex Asea-reglerna, vilket innebär att någon beskattning inte sker vid utdelningen. Enligt Lex Asea-reglerna får aktieägarna i Resurs Holding AB, som är berättigade att delta i utdelningen, omkostnadsbeloppet för sina aktier i Resurs Holding AB fördelat mellan dessa aktier och mottagna aktier i Solid Försäkringsaktiebolag. Fördelningen av omkostnadsbeloppet baseras på den värdeförändring på aktierna i Resurs Holding AB som uppkommit till följd av utdelningen av aktierna i Solid Försäkringsaktiebolag. Skatteverket har nu gått ut med ett s.k. allmänt råd avseende hur omkostnadsbeloppet ska fördelas. Informationen från Skatteverket är viktig att känna till och iaktta vid försäljning eller annan avyttring av aktier i Resurs Holding AB eller Solid Försäkringsaktiebolag.

Försäljning eller annan avyttring av aktier i Resurs Holding AB respektive Solid Försäkringsaktiebolag kan resultera i en kapitalvinst eller en kapitalförlust. Kapitalvinsten eller kapitalförlusten beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen, med avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas som regel på samma sätt för fysiska personer och aktiebolag.

Det allmänna rådet som har utfärdats av Skatteverket gäller fördelningen av anskaffningsutgiften för aktier med anledning av Resurs Holding AB:s utdelning av aktier i Solid Försäkringsaktiebolag och kan sammanfattas enligt följande.

  • 90,3 % av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier i Resurs Holding AB hänförs till aktier i Resurs Holding AB.
  • 9,7 % av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier i Resurs Holding AB hänförs till erhållna aktier i Solid Försäkringsaktiebolag

Ytterligare information finns bifogat i länkar nedan.*

För de aktieägare, fysiska personer, som vid tidpunkten för Resurs Holding AB:s utdelning av aktierna i Solid Försäkringsaktiebolag hade aktierna i Resurs Holding AB i sparformen investeringssparkonto (ISK), anses enligt skattereglerna leverans av de utdelade aktierna i Solid Försäkringsaktiebolag ha skett till sådant konto. I sådant fall anses inte en avyttring ha skett i och med leverans av erhållna aktier i Solid Försäkringsaktiebolag till investeringssparkontot.

*Sammanfattningen ovan utgör endast allmän information till fysiska personer och aktiebolag med skatterättslig hemvist i Sverige. Skattekonsekvenserna för varje enskild aktieägare kommer bero på aktieägarens speciella situation. Varje aktieägare bör därför rådfråga en skatterådgivare för att få information om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i det enskilda fallet.