Enligt utdelningspolicyn antagen av styrelsen kommer Resurs att sträva efter att årligen distribuera 50 procent av nettovinsten till aktieägarna genom utdelning och/eller återköp av aktier.

Om Resurs, till följd av vinst och utdelningspolicy genererar ett väsentligt överskott, avser Resurs att använda detta överskott till antingen finansiera en högre organsik tillväxtnivå och/eller framtida förvärv, alternativt att överföra överskott till dess aktieägare genom utdelning. Beslut rörande vinstutdelningsförslag beaktar bolagets framtida intäkter, finansiella position, kapitalkrav, Resurs kapitalmål och allmänna ekonomiska och operativa omständigheter.

2023

Till följd av det negativa resultatet för det andra halvåret 2023 har styrelsen beslutat, i linje med bolagets utdelningspolicy, att inte föreslå någon halvårsutdelning vid årsstämman 2024. Resurs har under hösten 2023 delat ut 0,91 SEK per aktie, vilket motsvarar 50 procent av nettoresultatet första halvåret 2023.

2022

På årsstämman den 26 april 2023 beslutades om en utdelning om 1,07 kronor per aktie. Tillsammans med utdelningen under hösten 2022 motsvarar det en utdelning om 1,99 kronor vilket motsvarar 50 procent av koncernens rapporterade nettoresultat 2022.

2021

På årsstämman den 28 april 2022 beslutades om en utdelning på 1,31 SEK per aktie. Tillsammans med utdelningen under hösten 2021 motsvarar det en utdelning om 4,31 SEK per aktie. Av utdelningen om 4,31 motsvarar 2,27 SEK per aktie 50% av den kvarvarande verksamhetens nettoresultat 2021, 0,24 SEK per aktie motsvarar 50% av nettoresultatet för den avvecklade verksamheten med avdrag för noteringenskostnader och 1,80 SEK per aktie avser utdelning relaterad till 2020.

2019 och 2020

Resurs Holding följer regulatoriska myndigheters rekommendationer, ställningstaganden och restriktioner kring att banker samt holdingbolag till banker lämnar aktieutdelning till följd av corona-pandemin. I enlighet med Finansinspektionens uttalande i december 2020, samt efter avstämning med Finansinspektionen, föreslår styrelsen att årsstämman i april 2021 beslutar om en vinstutdelning som motsvarar 25% av koncernens sammanlagda nettovinst 2019 och 2020. Totalt sett uppgår föreslagen utdelning till 536 MSEK motsvarande 2,68 SEK per aktie. Bolagets utdelningspolicy är oförändrad och återstoden av förutsebar utdelning hänförlig till såväl 2019 som 2020 års resultat avses att delas ut under det fjärde kvartalet 2021 under förutsättning att regulatoriska myndigheters rekommendationer eller ställningstagande inte förlängs eller förändras. Så länge konsekvenserna av den pågående pandemin inte kan överblickas är det styrelsens avsikt att dela ut 50 procent av koncernens nettoresultat från och med 2020 års intjäning.

2018

På årsstämman den 25 april 2019 beslutades om en utdelning på 1,95 SEK per aktie, totalt 390 MSEK. Inklusive utdelningen på 1,65 SEK som utbetalades den 12 oktober 2018 uppgick 2018 års utdelning till 3,60 SEK vilket som andel av resultat per aktie uppgick till 63 procent, totalt 720 MSEK. Resursaktien handlades utan utdelning från och med den 26 april 2019. Avstämningsdag var den 29 april 2019 och utdelningen betalades ut den 3 maj 2019.

2017

På årsstämman den 27 april 2018 beslutades om en utdelning på 1,80 SEK per aktie. Inklusive utdelningen på 1,50 SEK som utbetalades den 3 november 2017 uppgick 2017 års utdelning till 3,30 SEK vilket som andel av resultat per aktie uppgick till 61 procent. Den totala utdelningen uppgick till 660 MSEK. Resursaktien handlades utan utdelning från och med den 30 april 2018. Avstämningsdag var den 2 maj 2018 och utdelningen betalades ut den 7 maj 2018.

2016

På årsstämman den 28 april 2017 beslutades om utdelning om 3,00 SEK per aktie, vilket som andel av resultat per aktie uppgår till 66 procent. Den totala utdelningen uppgick till 600 MSEK. Resursaktien handlades utan utdelning från och med den 2 maj 2017. Avstämningsdag var den 3 maj 2017 och utdelningen betalades ut den 8 maj 2017.