Resurs kraftsamlar hållbarhetsarbetet och lanserar Resurs Society

Resurs vill bidra till ett mer hållbart samhälle och en mer ansvarsfull kreditmarknad. Därför lanseras nu Resurs Society som samlar alla Resurs konkreta satsningar för att bidra till en hållbar utveckling för kunder, partners, branschen och för samhället i stort. 

Resurs är en del av samhället, och påverkar detsamma. Med det följer ett ansvar. Som en del i att höja ambitionsnivån som samhällsaktör och hålla ett fortsatt högt tempo i hållbarhetsarbetet lanseras Resurs Society, inom vilka följande satsningar startar:

 • riktade målgruppskopplade aktiviteter mot unga och förstagångskredittagare,
 • ekonomiskola online för att öka kunskapen om krediter eller att köpa en produkt på avbetalning,
 • utvecklat stöd till de som har betalningssvårigheter och behöver stöd,
 • reducerad klimatpåverkan.

Resurs är på en förändringsresa för att bli en mer konkurrenskraftig, digital och hållbar finansiell aktör. I denna utveckling vill Resurs tillsammans med partners och kunder utveckla och stärka den hållbara och ansvarsfulla kundupplevelsen på kreditmarknaden.

Detta ger oss en unik möjlighet att skapa en ännu starkare och bättre hållbar kundupplevelse, både för våra privatkunder och för våra affärspartners. Samtidigt höjer vi ambitionsnivån som samhällsaktör. Att vi till exempel öppnar upp för ännu fler strategiska samarbeten med andra affärspartners så som vi gjort tillsammans med Hemma, som gör det lättare att göra hållbara investeringar i hemmet, och med Fairown kring prenumerationslösningar, är något både kunder och branschen kan förvänta sig att få se mer av.

säger Nils Carlsson, VD, Resurs Bank.

Resurs vill också göra ännu mer för att kunder ska kunna fatta kloka och långsiktiga bra ekonomiska beslut.

Vi startar därför kunskapshöjande aktiviteter som till exempel ekonomiskola för unga. Vi gör vår kundkommunikation ännu mer tydlig och lättförstådd, vi har uppmärksammat att många idag har svårt att ta till sig komplicerad finansiell information. Våra kunder kan också räkna med oss när livet tar oväntade vägar där kan det uppstå behov att exempelvis anpassa sin återbetalningsplan.

säger Henrik Linder, hållbarhetschef, Resurs Holding.

Resurs nya initiativ och målsättningar inom hållbarhet

1. Bidra till en inkluderande kreditmarknad
Vi tar ansvar för ökad transparens, dialog och utbildande insatser mot kunder och partners. Detta innebär att vi under 2022 bl.a. kommer utveckla och lansera:

 • Riktade målgruppskopplade aktiviteter mot t.ex. unga och förstagångs-kredittagare med syfte att ta extra ansvar för dessa genom hela kundresan
 • Ekonomiskola online för att möjliggöra en kunskapshöjning kring vad det innebär att ta en kredit eller köpa en produkt på avbetalning
 • Fler proaktiva insatser för att öka möjligheterna till stöd och behovsanpassade lösningar för kunder som får betalningssvårigheter

2. Lansera fler hållbara produkter och finansieringslösningar
Under 2022 ska vi fortsätta inspirera våra kunder till att kunna och vilja göra fler hållbara val. Exempel är energilösningar till hemmet såsom solceller och ladd stolpar men också prenumerations- och abonnemangslösningar och därmed verka för klimatpositiva aktiviteter och ökad cirkularitet.

3. Reducera vår direkta klimatpåverkan med 50% till 2030. Vi kommer också fr.o.m. 2022 klimatkompensera för vår beräknade klimatpåverkan och därmed säkerställa att denna del av vår verksamhet är klimatneutral. *

4. Lansera egen satsning för hur vi kanaliserar och effektiviserar vårt sociala ansvar med fokus på medarbetarengagemang och vår ambition om att vara en aktiv samhällsaktör. Exempel på innehåll sträcker sig ifrån föreningsliv och integration till ekonomi och entreprenörskap.

*Klimatpåverkan har beräknats enligt Greenhouse Gas Protocol med basåret 2020. Mer detaljer publiceras på vår websida inom kort.

Affärsdrivet hållbarhetsarbete som bygger kundnytta

Resurs ska bedriva en verksamhet som i alla delar präglas av ett affärsetiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Ett ansvarsfullt företagande som ligger i linje med visionen om att stärka människor och ge dem förutsättningar att leva det liv som de önskar. Ett liv som ska vara hållbart både idag och på längre sikt. Vår målsättning är att göra skillnad i vardagen för våra kunder, partners och medarbetare.

Resurs vill…

 • Inspirera till hållbara val
  Resurs vill uppmuntra till en hållbar livsstil och göra det möjligt för att fatta beslut som främjar en mer hållbar utveckling.
 • Vara ett ansvarsfullt företag som stöttar kunder, partners och samhälle.
  Resurs engagemang för hållbarhet är prioriterat, med önskan om att ha en positiv inverkan på partners, kunder och samhälle.

Hållbarhetsarbetet ska integreras i hela Resurskoncernens värdekedja med fokus på områden där koncernen kan göra störst skillnad mot ett långsiktigt hållbart värdeskapande för ägare, kunder, medarbetare, investerare och samhället i stort.

Resurs Holding har signerat FN:s initiativ för ansvarsfullt företagande, Global Compact och har därmed åtagit sig att efterleva de tio principerna som täcker mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Tillsammans med FN:s globala mål för hållbar utveckling, Resurskoncernens uppförandekod och Resurskoncernens riktlinjer och policys, sätter de ramverket för koncernens hållbarhetsarbete.

Resurs ansvar

 • Som arbetsgivare
  Resurs arbetar aktivt med jämställdhet, likabehandling, mångfald, god arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter, delaktighet och meningsfullhet.
 • Som företag i regionen
  Resurs verkar för ett inkluderande samhälle, där alla människor ska ha möjlighet att tillvarata sin potential. Resurs vill bidra till hälsa och delaktighet och fokuserar på att stötta unga och nya på arbetsmarknaden.
 • Som företag i branschen
  Resurs arbetar långsiktigt och ansvarsfullt med fokus på kunden. Miljö mänskliga rättigheter är viktiga och beaktas i alla beslut.

Global Compact

Resurs är sedan 2018 anslutna till FN Global Compact och dess tio principer. Hållbarhetsredovisningen utgör också årets redovisning till FN:s Global Compact, Communication on Progress (CoP).

we-support-un-global-compact

Agenda 2030

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

karta-globala-malen-logo-och-ikoner

Resurs arbetar aktivt med att stödja en hållbar utveckling enligt FNs globala mål. Inom ramen för verksamheten har följande sju av FN:s Globala mål identifierats som möjliga för Resurs att påverka och bidra till:

 • Mål 3 God hälsa
 • Mål 4 God utbildning
 • Mål 5 Jämställdhet
 • Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Mål 10 Minskad ojämlikhet
 • Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Mänskliga rättigheter

På Resurs utgår vi ifrån internationella principer för mänskliga rättigheter och arbetsnormer. Vi stödjer till exempel FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, den Internationella arbetarorganisationens deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet samt FN:s konvention om barns rättigheter. Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling ger oss även en tydlig riktning och målsättning när det gäller mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor och jämställdhet.
Vår Code of Conduct förtydligar koncernens inställning i frågor som antidiskriminering, arbetsvillkor, tvångsarbete, barnarbete, politiskt engagemang, föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal.
Vi är för medarbetarnas rätt till föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar enligt nationella lagar och förordningar. Vi har arbetstider, löner och andra anställningsvillkor som är förenliga med nationell och lokal lagstiftning och relevanta ILO-konventioner.