Resurs Society maximerar positiva värden för Rersurs intressenter

Resurs är en del av samhället, och påverkar detsamma. Med det följer ett ansvar. Som en del i att höja ambitionsnivån som samhällsaktör och hålla ett fortsatt högt tempo i hållbarhetsarbetet finns Resurs Society.

Resurs Society samlar alla Resurs konkreta satsningar för att bidra till en hållbar utveckling för kunder, partners, branschen och för samhället i stort. 2022 lanserades Resurs Society i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Resurs Society finns på Resurs hemsida och här finns också den interaktiva utbildningen My Economy med innehåll inom t.ex. sparande, lån, försäkringar, budget, och köp på avbetalning.

Läs mer →

Resurs vill…

 • Inspirera till hållbara val
  Resurs vill uppmuntra till en hållbar livsstil och göra det möjligt för att fatta beslut som främjar en mer hållbar utveckling.
 • Vara ett ansvarsfullt företag som stöttar kunder, partners och samhälle.
  Resurs engagemang för hållbarhet är prioriterat, med önskan om att ha en positiv inverkan på partners, kunder och samhälle.

Hållbarhetsarbetet ska integreras i hela Resurskoncernens värdekedja med fokus på områden där koncernen kan göra störst skillnad mot ett långsiktigt hållbart värdeskapande för ägare, kunder, medarbetare, investerare och samhället i stort.

Resurs Holding har signerat FN:s initiativ för ansvarsfullt företagande, Global Compact och har därmed åtagit sig att efterleva de tio principerna som täcker mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Tillsammans med FN:s globala mål för hållbar utveckling, Resurskoncernens uppförandekod och Resurskoncernens riktlinjer och policys, sätter de ramverket för koncernens hållbarhetsarbete.

Resurs ansvar

 • Som arbetsgivare
  Resurs arbetar aktivt med jämställdhet, likabehandling, mångfald, god arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter, delaktighet och meningsfullhet.
 • Som företag i regionen
  Resurs verkar för ett inkluderande samhälle, där alla människor ska ha möjlighet att tillvarata sin potential. Resurs vill bidra till hälsa och delaktighet och fokuserar på att stötta unga och nya på arbetsmarknaden.
 • Som företag i branschen
  Resurs arbetar långsiktigt och ansvarsfullt med fokus på kunden. Miljö mänskliga rättigheter är viktiga och beaktas i alla beslut.

we-support-un-global-compact

Global Compact

Resurs är sedan 2018 anslutna till FN Global Compact och dess tio principer.

Agenda 2030

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

karta-globala-malen-logo-och-ikoner

Resurs arbetar aktivt med att stödja en hållbar utveckling enligt FNs globala mål. Inom ramen för verksamheten har följande sex av FN:s Globala mål identifierats som möjliga för Resurs att påverka och bidra till:

 • Mål 5 Jämställdhet
 • Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Mål 10 Minskad ojämlikhet
 • Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
 • Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Mänskliga rättigheter

På Resurs utgår vi ifrån internationella principer för mänskliga rättigheter och arbetsnormer. Vi stödjer till exempel FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, den Internationella arbetarorganisationens deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet samt FN:s konvention om barns rättigheter. Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling ger oss även en tydlig riktning och målsättning när det gäller mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor och jämställdhet.
Vår Code of Conduct förtydligar koncernens inställning i frågor som antidiskriminering, arbetsvillkor, tvångsarbete, barnarbete, politiskt engagemang, föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal.

Vi är för medarbetarnas rätt till föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar enligt nationella lagar och förordningar. Vi har arbetstider, löner och andra anställningsvillkor som är förenliga med nationell och lokal lagstiftning och relevanta ILO-konventioner.