Hållbar och ansvarsfull kreditgivning

Mål

Säkerställa att vi bidrar till en inkluderande kreditmarknad där vi tar ansvar för ökad transparens, dialog och utbildande insatser mot kunder och partners.

Resultat och aktiviteter 2023

  • My Economy lanserades i Danmark, Norge och Finland – en digital utbildning med syfte att sprida kunskap om hur man skapar en långsiktigt hållbar privatekonomi
  • Fortsatt aktivering av Resurs Society i alla fyra nordiska länder för att tydligare kommunicera ansvarstagande och hållbar kreditgivning
  • Arbete med uppdatering av definition av Hållbar Kreditgivning (inkl. KPI:er) som integreras i hållbarhetsriktlinjerna (internt)
  • Ökat fokus på aktiviteter internt för att stötta unga kunder på olika sätt
  • Uppdaterat ramverk för hållbarhetsrisker med fokus på integration av risker kopplat till kreditgivning
  • Lansering av nya strategiska partnerskap till exempel medlemskap i Gilla Din Ekonomi av Nationella Nätverket för Finansiell Folkbildning, Lansering av Svårlurad tillsammans med Svenska Bankföreningen samt stöd till Betalningshjälpen (ett Mastercardinitiativ)
  • Kreditförlustnivå 3,3 % (exkl. jämförelsestörande poster)

Hållbar och ansvarsfull kreditgivning

Med en kundbas på drygt 6 miljoner privatkunder på den nordiska marknaden följer också ett ansvar för att bedriva kreditgivning på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt. Ansvarsfull kreditgivning innebär ett erbjudande om finansiella tjänster som är hållbara både idag och på längre sikt – för individen, Resurs och samhället i stort.

Möjligheten för privatpersoner att ta lån eller nyttja krediter är grundläg­gande för ett demokratiskt väl fungerande finansiellt ekosystem och samhälle. Som kreditgivare har Resurs samtidigt ett ansvar för att inte bidra till ökad överskuldsättning i samhället. Detta görs bland annat genom noggranna kreditgivningsprocesser som säkerställer att kunderna inte lånar mer än privatekonomin tillåter samt ett engagemang att sprida kunskap om hur man som individ kan skapa förutsättningar för balans i sin privatekonomi.

Medarbetarnas kompetens är kritisk

Medarbetarnas kompetens är central för en ansvarsfull kreditgivning. Möj­ligheten att bevilja krediter är reglerade i fem behörighetsnivåer som är kopplade till olika beloppsgränser enligt logiken att ju högre behörighets­nivåer, desto större krav på utbildning och kompetens. De interna utbild­ningarna sker löpande och baseras på koncernens kreditpolicy, aktuell lagstiftning, Finansinspektionens regler och riktlinjer, samt instruktioner och kriterier för kreditgivning.

Proaktivt arbete för att minimera kreditrisken

Tydliga villkor och lättillgänglig information är grundläggande för att säkerställa att kunden är medveten om innebörden i ett kreditavtal. Ingen part vinner på att en skuld överförs till ett inkassobolag för indrivning. Både kunden och Resurs förlorar pengar, samtidigt som Resurs får negativ påverkan på såväl affären som varumärket.

Ansvaret för kreditgivningen sträcker sig under hela kundresan, från marknadsföring, via kreditgivning, till slutgiltig återbetalning. Det kan exem­pelvis handla om hur man möter kunden i samband med tillfälliga betalningsproblem när livet förändras, till exempel vid skilsmässa eller sjukdom.

Sedan tidigare följer och analyserar Resurs löpande kundernas riskprofil och kontaktar de kunder som exempelvis har missat en betalning. På varje marknad finns ett antal dedikerade handläggare med uppgift att kontak­ta, informera och hjälpa kunder som ligger efter med betalningar.

Uppföljning av arbetet med ansvarsfull kreditgivning

Resurs följer löpande upp arbetet med ansvarsfull och hållbar kreditgiv­ning samt företagets förmåga att bedöma kundernas återbetalningsför­måga. Detta sker genom att analysera andelen betalningsuppgörelser som görs med kunder som haft betalningssvårigheter men som sedan klarat av att fullfölja sina betalningar.