Hållbar och ansvarsfull kreditgivning

Mål

Säkerställa att vi bidrar till en inkluderande kreditmarknad där vi tar ansvar för ökad transparens, dialog och utbildande insatser mot kunder och partners.

Resultat och aktiviteter 2021

  • Lanserat nya mål för 2022 med fokus på unga och förstagångskredittagare
  • Uppdaterat och integrerat hållbarhetsanalysen i kreditgivningen
  • Ökat fokus på integrering av hållbarhetsrisker kopplat till kreditgivning
  • Lansering av nya strategiska partnerskap såsom Fairown, Albie, m.fl.
  • Mappning av kreditgivning mot hela kundresan
  • Kreditförlustnivå 2,1%

* Justerad för upplösning av extra Covid-19 reserv uppgår kreditförlustnivån till 2,3%

Hållbar och ansvarsfull kreditgivning – Resurs grundläggande bidrag till samhället

Med 6 miljoner kunder på den nordiska markna­den i Resurs kunddatabas följer också ett ansvar för att bedriva kreditgivning på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt. Resurs vill stärka den hållbara och ansvarsfulla kundupplevelsen. Ansvarsfull kreditgivning utgör kärnan i Resurs affär och innebär ett erbjudande om finansiella tjänster som är hållbara både idag och på längre sikt – för individen, Resurs och samhället i stort.

Möjligheten för privatpersoner att ta lån eller nyttja krediter är grundläg­gande för ett väl fungerande finansiellt ekosystem och samhälle. Som kreditgivare har Resurs samtidigt ett ansvar att inte bidra till en ökande överskuldsättning. Detta görs bland annat genom kreditprövningar som säkerställer att kunderna inte lånar mer än privatekonomin tillåter.

Medarbetarnas kompetens central

Medarbetarnas kompetens är central för en ansvarsfull kreditgivning. Möj­ligheten att bevilja krediter är reglerade i fem behörighetsnivåer som är kopplade till olika beloppsgränser enligt logiken att ju högre behörighets­nivåer, desto större krav på utbildning och kompetens. De interna utbild­ningarna sker löpande och baseras på koncernens kreditpolicy, aktuella lagar, Finansinspektionens regler och riktlinjer, samt instruktioner och kriterier för kreditgivning.

Proaktivt arbete minimerar kreditrisken

Tydliga villkor och lättillgänglig information är grundläggande för att säkerställa att kunden är medveten om innebörden i ett kreditavtal. Alla parter förlorar i det fall ett ärende överförs till ett inkassobolag. Både kunden och Resurs förlorar pengar samtidigt som Resurs får negativ påverkan på varumärket.

Ansvaret för kreditgivningen sträcker sig under hela kundresan, från marknadsföring, via lånetillfälle, till slutgiltig återbetalning. Det kan exem­pelvis handla om hur man möter upp kunden i samband med tillfälliga betalningsproblem när livet förändras, till exempel vid skilsmässa eller sjukdom.

Sedan tidigare följer och analyserar Resurs löpande kundernas riskprofil och kontaktar de kunder som exempel har missat en betalning. På varje marknad finns ett antal dedikerade handläggare med uppgift att kontak­ta, hjälpa och informera kunder som ligger efter med betalningar.

Uppföljning av arbetet med hållbar kreditgivning

Resurs följer löpande upp arbetet med ansvarsfull och hållbar kreditgiv­ning samt företagets förmåga att bedöma kundernas återbetalningsför­måga. Detta sker genom att analysera andelen betalningsuppgörelser som görs med kunder som haft betalningssvårigheter men som sedan klarat av att fullfölja sina betalningar.