Resurs CEO är ytterst ansvarig för hållbarhetsfrågor. Den övergripande strategiska inriktningen för Resurs hållbarhetsarbete beslutas av koncernledningen.

Sustainability Director ansvarar för att samordna hållbarhetsfrågor på koncernnivå och för utvecklingen av Resurskoncernens policys och riktlinjer för hållbarhet och miljö.

Vår hållbarhetskommitté fungerar som en länk mellan de operativa och godkända åtgärderna och ansvarar för att initiera, driva och följa upp det operativa hållbarhetsarbetet med målsättningen att säkerställa en efterlevnad av koncernens långsiktiga åtaganden. Kommittén rapporterar direkt till Sustainability Director.

resurs-Hallbarhetsstyrning