Styrelsens övergripande ansvar kan inte delegeras men styrelsen inrättar inom sig utskott som bereder, utvärderar och följer upp frågor inom respektive område inför beslut i styrelsen.

I enlighet härmed har styrelsen inrättat Audit Committee, Corporate Governance Committee och Remuneration Committee. Utskottens ledamöter och ordförande utses av styrelsen och arbetet styrs av utskottens respektive arbetsordning.

Audit Committee

Audit Committee huvudsakliga uppgift är att tillse att styrelsen uppfyller kraven på övervakning i förhållande till revision, redovisning och finansiell rapportering. Audit Committee ska även granska processerna och rutinerna för de ovan nämnda områdena. Därutöver ska Audit Committee övervaka revisorns opartiskhet och självständighet, utvärdera revisionsarbetet samt diskutera koordinationen mellan extern och intern revision med revisorn. Audit Committee ska också bistå Resurs Holdings valberedning vid framtagande av förslag till externrevisor. Audit Committee har tre ledamöter: Fredrik Carlsson (ordförande), Martin Bengtsson och Kristina Patek. Audit Committee uppfyller kraven på redovisnings- och revisionskompetens som stadgas i aktiebolagslagen.

Corporate Governance Committee

Corporate Governance Committees uppgift är bland annat att utvärdera koncernens internkontroll och policyss kring regelefterlevnad, riskkontroll och internrevision, till den del det inte berör området för finansiell rapportering, vilket Audit Committee ansvarar för. Corporate Governance Committee ska bland annat utvärdera iakttagelser och förslag till åtgärder utifrån de rapporter som Compliancefunktionen, Riskkontrollfunktionen och Internrevisionen lämnat, granska Resurs Banks interna kapital- och likviditetsutvärdering, övervaka förslag till regeländringar som kan påverka koncernens tillståndspliktiga verksamhet. Corporate Governance Committee ska också informera styrelsen och tillhandahålla rekommendationer kring resultaten av dess granskningar och utvärderingar. Corporate Governance Committee har tre ledamöter: Lars Nordstrand (ordförande), Marita Odélius och Pia-Lena Olofsson.

Remuneration Committee

Remuneration Committees uppgift är bland annat att förbereda frågor avseende ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande ledning. Remuneration Committee ska följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt bistå styrelsen med stöd och råd vid utformning av koncernbolagens respektive ersättningspolicy som ska främja en sund och effektiv riskhantering samt vid behov föreslå ändringar. De interna styrdokumenten ska reglera bland annat fördelningen mellan fast och rörlig ersättning och förhållandet mellan resultat och kompensation, huvudsakliga villkor för bonus- och incitamentsprogram, villkor för övriga förmåner, pensioner uppsägning och avgångsvederlag. Remuneration Committee ska vidare övervaka och utvärdera utfallet av de rörliga ersättningarna och hur koncernen följer riktlinjerna för ersättningar som antagits av bolagsstämman. Remuneration Committee har tre ledamöter: Fredrik Carlsson (ordförande), Lars Nordstrand och Marita Odélius.