Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är bolagets revisor sedan 2023. Huvudansvarig revisor är Peter Nilsson.

Peter Nilsson är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige samt licensierad revisor för finansiella bolag.