Här definieras olika begrepp som förekommer i Resurs finansiella rapporter.

Definition Beskrivning
Affärsvolym Kundrelaterad in- och utlåning.
Avkastning på eget kapital exkl. immateriella anläggningstillgångar, (RoTE), % 1) Periodens resultat som procentuell andel av genomsnittligt eget kapital med avdrag för immateriella anläggningstillgångar.
Avkastning på eget kapital exkl. immateriella anläggningstillgångar, (RoTE), exkl. jämförelsestörande poster, % 1) Periodens resultat som procentuell andel av genomsnittligt eget kapital med avdrag för immateriella anläggningstillgångar och jämförelsestörande poster.
Avkastning på eget kapital exkl. immateriella anläggningstillgångar, (RoTE), exkl. jämförelsestörande poster, givet kärnprimärkapitalrelation enligt styrelsens mål och avdragen utdelning från kapitalbasen, % 1) Periodens resultat som procentuell andel av genomsnittligt eget kapital med avdrag för immateriella anläggningstillgångar och jämförelsestörande poster samt justerat för styrelsens mål avseende kärnprimärkapitalet och justerat för utdelning fg år och avdragen utdelning innevarande år.
Avkastning på tillgångar % 1) Årets resultat i relation till genomsnittlig balansomslutning.
Jämförelsestörande poster 1) Poster som bedöms vara av engångskaraktär, dvs. enstaka transaktioner som inte hänför sig till bolagets normala affärsverksamhet. Syftet är att underlätta jämförelsen av resultat mellan perioder genom att identifiera de poster som anses störa jämförbarheten.
K/I före kreditförluster, % 1) Kostnader före kreditförluster i relation till rörelseintäkter.
Kapitalbas 2) Summan av primärkapital och supplementärkapital.
Kreditförlustnivå, % 1) Kreditförluster, netto, i relation till genomsnittlig balans för utlåning till allmänheten.
Kärnprimärkapital 2) Aktiekapital, inbetalt kapital, upparbetade vinstmedel samt övriga reserver för de bolag som ingår i den konsoliderade situationen.
Kärnprimärkapitalrelation, % 2) Kärnprimärkapital i relation till riskvägt belopp enligt finansinspektionens direktiv.
NBI Marginal, % 1) Rörelseintäkter i relation till genomsnittlig balans för utlåning till allmänheten.
NIM, % 1) Ränteintäkter minus räntekostnader i relation till genomsnittlig balans för utlåning till allmänheten.
Primärkapital 2) Summan av kärnprimärkapital och övrigt primärkapital.
Reserveringsgrad, % 1) Enligt IFRS 9
Reservering av kreditförluster per steg i förhållande till redovisat värde utlåning till allmänheten, brutto, per steg.
Resultat per aktie, SEK 1) Årets resultat hänförligt till aktieägarna i relation till genomsnittligt antal aktier.
Riskjusterad NBI-marginal, % 1) NBI-marginal med avdrag för kreditförlustnivå.
Räntenetto, 1) Ränteintäkter minus räntekostnader
Soliditet, % 1) Eget kapital inklusive årets vinst och 78 procent av obeskattade reserver, i procent av balansomslutningen.
Supplementärkapital 2) Huvudsakligen efterställda lån som inte räknas som primärkapitalbidrag.
Tillgänglig kapitalbas 3) Tillgänglig kapitalbas är summan av primärkapital och tilläggskapital. Medräkningsbar kapitalbas är det kapital som får räknas med för att täcka solvenskapitalkravet.
Total kapitalrelation, % 2) Totalt kapital i relation till riskvägt belopp enligt finansinspektionens direktiv.
Utlåning till allmänheten, exkl. valutakurseffekter 1) Utlåning till allmänheten i lokal valuta, dvs exklusive valutaeffekter.
1) Alternativa nyckeltal är nyckeltal som företagsledning och analytiker använder för att bedöma koncernens utveckling och som inte definieras i IFRS (International Financial Reporting Standards) eller i kapitaltäckningsregelverket. Företagsledningen anser att nyckeltalen underlättar för investerare att analysera koncernens utveckling. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av nyckeltalen återfinns på hemsidan under “Finansiella rapporter.”
2) De upprättade nyckeltalen avser den konsoliderade situationen, som består av Resurs Bank AB koncernen och dess moderbolag Resurs Holding AB.