Svenska English

Aktieägarnas inflytande utövas vid bolagsstämman som är bolagets högsta beslutande organ. Alla aktieägare som är registrerade i aktieboken och som har anmält deltagande i tid, har rätt att delta i stämman och rösta för sina aktier. De aktieägare som inte själva kan närvara har möjlighet att låta sig företrädas genom ombud.

Vid årsstämman behandlar aktieägarna bland annat dispositioner av bolagets vinst, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören samt val av styrelse och revisor.