Svenska English

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman kan avgöra varje fråga i bolaget som inte uttryckligen faller under ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens.

På årsstämman, som ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång, utövar aktieägarna sin rösträtt i frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets vinst eller förlust, beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelseledamöterna och revisorn.

Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. I enlighet med bolagsordningen ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet. Inför varje bolagsstämma publiceras pressmeddelande på svenska och engelska med kallelse i dess helhet.

Rätt att delta i bolagsstämma

Samtliga aktieägare som är upptagna i utskrift av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman (lördagar inkluderat) och som anmält deltagande i tid enligt vad som anges i kallelsen, har rätt att delta på stämman och rösta för det antal aktier de innehar. De aktieägare som inte kan närvara själva kan företrädas av ombud. Aktieägare kan även biträdas av högst två personer.

Utöver att anmäla sig hos bolaget måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom en bank eller ett värdepappersinstitut tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägare bör informera förvaltaren om detta i god tid före avstämningsdagen.