Årsstämma 2024

Aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2024 klockan 13.00 på Clarion Hotel & Congress Sea U, Kungsgatan 1, Helsingborg. Inregistreringen börjar kl 12.30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna delta i stämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Resurs Holdings bolagsordning.

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

(i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena per avstämningsdagen, onsdagen den 17 april 2024, och

(ii) senast fredagen den 19 april 2024 anmäla sig till bolaget enligt anvisningarna under ”Anmälan” nedan, alternativt avge poströst, enligt anvisningarna under ”Poströstning” nedan.

ANMÄLAN

För aktieägare som inte väljer att delta i årsstämman genom poströstning ska anmälan till stämman ske senast fredagen den 19 april 2024. Sådan anmälan görs per telefon till 08-402 91 71 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00), på bolagets hemsida www.resursholding.se, per e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller per post till Resurs Holding AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två).

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska göra detta enligt instruktionerna nedan under rubriken ”Poströstning” och behöver då inte göra någon ytterligare anmälan enligt ovan.

OMBUD M.M.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, eller om aktieägare företräds av legala ställföreträdare, krävs kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighets­handling för den juridiska personen. För att underlätta inpassering/registrering vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar tillhandahållas bolaget i samband med anmälan eller poströstning senast sista dag för anmälan/poströstning (fredagen den 19 april 2024), se adress/e-postadress ovan under ”Anmälan”. Fullmaktsformulär finns tillgängligt längre ned på denna sida.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, exempelvis har sina aktier i en depå, måste – utöver att anmäla sig till årsstämman – begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 17 april 2024.  Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 19 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken per avstämningsdagen.

Poströstning

Aktieägare som vill delta i årsstämman genom poströstning ska avge sin poströst så att poströsten är Euroclear Sweden tillhanda senast fredagen den 19 april 2024. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på denna sida. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till ”Resurs Holding AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclears webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt längre ned på denna sida. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas poströstningsformuläret.

Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen, personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt anvisningarna under ”Anmälan” ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för aktieägare som vill närvara i stämmolokalen.