Förtida inlösen av förlagslån i Resurs Bank AB (publ)

Non Regulatory

Resurs Bank AB (publ) kommer den 17 januari 2022 att genomföra en förtida inlösen av förlagslån med ISIN SE0009522212 på SEK 300 000 000 som gavs ut den 17 januari 2017.

Resurs Bank, ett helägt dotterbolag till Resurs Holding AB (Nasdaq Stockholm: RESURS), kommer i enlighet med förlagslånets villkor, utöva sin rätt att påkalla förtida inlösen. Förlagsbevisen löses in till ett pris motsvarande det nominella värdet tillsammans med upplupen men obetald ränta till och med dagen för inlösen. Inlösendagen är den 17 januari 2022 och betalning kommer i enlighet med villkoren att erläggas till de personer som på avstämningsdagen den 10 januari 2022 är registrerade som innehavare hos Euroclear Sweden. Inlösen har godkänts av Finansinspektionen.

Resurs Bank kommer, i enlighet med förlagslånets villkor, skicka ett meddelande om förtida inlösen till de hos Euroclear Sweden registrerade innehavarna av förlagsbevisen samt publicera meddelandet på bolagets hemsida. Meddelandet är oåterkalleligt.

I samband med inlösen avser Resurs Bank att ansöka om avnotering av förlagslånet hos Nasdaq Stockholm. 
 

Mer information:
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

 

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolaget Resurs Bank, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det tredje kvartalet 2021 uppgick antalet anställda till 664 personer och låneboken till 32,0 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.