För att motverka korruption i alla dess former bedriver Resurs ett långsiktigt, systematiskt och förebyggande arbete som riktar sig till alla medarbetare. Uppförandekoden, bevakning av penningflöden och ett omfattande kontrollsystem är centrala verktyg för att minimera riskerna.

Vår verksamhet är exponerad för korruption i form av bedrägeri, penningtvätt och finansiering av terrorism. Riskerna inom våra fyra nordiska marknader är likartade.

På Resurs arbetar vi med att förebygga brott genom att bland annat kontrollera kundens identitet när den ringer in till oss, ställa syftesrelaterade frågor till kunden i samband med att de öppnar sparkonton och genom att övervaka kunders transaktioner i syfte att spåra misstänkt penningtvätt. Finns det misstankar om några transaktioner inleder vi en undersökning för att säkerställa vad det handlar om.

Vi arbetar även mot korruption genom att utbilda våra medarbetare i vad det innebär och ger dem riktlinjer för hur de ska bete sig om de kommer i kontakt med korruption i någon form. Som stöd och vägledning för hur korruption ska motverkas och för att uppfatta varningstecken, finns ett antal online-utbildningar och varje år måste samtliga medarbetare genomföra en utbildning om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Dessutom har vi brottsbekämpande samarbeten med myndigheter, polis och andra banker.

Mål

Vid årets slut ska alla medarbetare ha genomfört online-utbildningen i uppförandekoden

Resultat 2019
87% av medarbetarna genomförde utbildningen

Resultat 2020
96% av medarbetarna genomförde utbildningen

Mutor

Resurskoncernens affärsverksamhet ska bedrivas i enlighet med alla tillämpliga lagar och föreskrifter och på ett sätt som upprätthåller höga etiska standarder. Koncernen varken strävar efter eller godtar affärsmässiga fördelar som är baserade på olagligt, olämpligt eller oetiskt uppförande.

Mutlagstiftningen motarbetar korruption genom att kriminalisera mutor och otillbörlig påverkan så att dessa inte riktas mot någon som har blivit anförtrodd uppdraget att handla för andras räkning, oavsett om detta görs för individer, företagsenheter, organisationer, dömande eller förvaltande organ, myndigheter eller kommuner eller för samhället i största allmänhet.

Anställda ska kontakta Corporate Compliance Counsel om de vid något tillfälle är osäker på om en specifik förmån, till exempel en måltid, en gåva eller ett evenemang eller någon liknande förmån, är tillåten.

Mål

Vid årets slut ska alla bankens anställda genomfört en online-utbildning om antikorruption med fokus på penningtvätt och bekämpning av mutor.

Resultat 2019
78,5 % av medarbetarna genomförde utbildningen

Resultat 2020
95% av medarbetarna genomförde utbildningen

Visselblåsning

Om en medarbetare upptäcker oegentligheter som riskerar att påverka verksamheten kan detta rapporteras via whistleblowingfunktionen som finns tillgänglig på intranätet. Anmälan hamnar hos Corporate Compliance Counsel, CHRO och Legal Counsel, vars högsta prioritet är att gå igenom anmälan och göra en bedömning. Systemet är helt anonymt och avsändaren kan inte spåras.

Resurs whistleblowingpolicy finns också tillgänglig för medarbetare på intranätet. Policyn beskriver följande, ”Bolaget tolererar inga försök att bestraffa eller diskriminera en anställd som har använt whistleblowingsystemet för att rapportera en genuin misstanke över att viss oegentlighet har begåtts. Sådan bestraffning eller diskriminering kan leda till att Bolaget vidtar disciplinära åtgärder, vilket även kan innefatta uppsägning”.

En internutbildning om whistleblowingfunktionen finns i vår digitala portal för Online Training och är tillgänglig för samtliga medarbetare.