Kallelse till Årsstämma i Resurs Holding

Regulatory

Aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2022.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs den 28 april 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Verkställande direktören kommer att hålla ett anförande som kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.resursholding.se senast den 28 april 2022.   

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken per onsdagen den 20 april 2022 (”Avstämningsdagen”),
 • dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är bolaget, genom Euroclear, tillhanda senast onsdagen den 27 april 2022.

Observera att anmälan till årsstämman endast kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, exempelvis har sina aktier i en depå, måste – utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst – begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken per Avstämningsdagen den 20 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Rösträtts­registrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 22 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken per Avstämningsdagen.

POSTRÖSTNING

Som angivits ovan har styrelsen beslutat att aktieägare endast ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.resursholding.se.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till ”Resurs Holding AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara bolaget genom Euroclear tillhanda senast onsdagen den 27 april 2022. Aktieägare kan även senast onsdagen den 27 april 2022 avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclears webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

FULLMAKTER M.M.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.resursholding.se.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid årsstämman.
 2. Val av en eller två justeringspersoner.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande över riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
 12. Val av styrelseledamöter:
 1. Martin Bengtsson (omval, valberedningens förslag)
 2. Fredrik Carlsson (omval, valberedningens förslag)
 3. Lars Nordstrand (omval, valberedningens förslag)
 4. Marita Odélius Engström (omval, valberedningens förslag)
 5. Mikael Wintzell (omval, valberedningens förslag)
 6. Kristina Patek (omval, valberedningens förslag)
 7. Susanne Ehnbåge (omval, valberedningens förslag)
 8. Magnus Fredin (nyval, valberedningens förslag)
 1. Val av styrelseordförande.
 2. Val av revisor.
 3. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport.
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
 5. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande (A) riktad emission av teckningsoptioner; och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att advokat Magnus Lindstedt, eller vid förhinder för honom den som valberedningen istället anvisar, väljs till ordförande vid stämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkterna 10 och 12-13)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Martin Bengtsson, Fredrik Carlsson, Lars Nordstrand, Marita Odélius Engström, Mikael Wintzell, Kristina Patek, Susanne Ehnbåge samt nyval av Magnus Fredin.

Valberedningen föreslår omval av Martin Bengtsson till styrelseordförande.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 11)

Valberedningen föreslår att arvode för ordinarie styrelsearbete för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara oförändrat och utgå enligt följande:

 • 1 320 000 kronor till styrelsens ordförande,
 • 440 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Valberedningen har vidare föreslagit att arvode för arbete inom styrelsens utskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara oförändrat och utgå enligt följande:

 • 100 000 kronor till ordförande och 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i Audit Committee,
 • 300 000 kronor till ordförande och 150 000 kronor till envar av övriga ledamöter i Corporate Governance Committee,
 • Inget arvode för arbete i Remuneration Committee ska utgå.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn även fortsättningsvis ska utgå enligt godkända fakturor.

Val av revisor (punkt 14)

Valberedningen föreslår, i enlighet med Audit Committees rekommendation, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Ernst & Young AB har informerat bolaget om att den auktoriserade revisorn Jesper Nilsson kommer att vara fortsatt huvudansvarig revisor om Ernst & Young AB omväljs till revisor.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Val av en eller flera justeringspersoner (punkt 2)

Styrelsen föreslår att till justeringsmän utses Fabian Bengtsson, som representerar Waldakt Aktiebolag, och Oskar Börjesson, som representerar Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, eller vid förhinder för dessa, de som styrelsen istället utser. Uppdraget som justeringsperson ska, utöver att jämte ordföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en vinstutdelning om 1,31 kronor per aktie

(sammanlagt 262 000 000 kronor) och att avstämningsdag för utdelningen ska vara måndagen den 2 maj 2022. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till

aktieägarna torsdagen 5 maj 2022. Sista dag för handel med bolagets aktier inklusive rätt till

utdelning kommer att vara den 28 april 2022.

Det är styrelsens avsikt att under hösten 2022 sammankalla en extra bolagsstämma för beslut om ytterligare vinstutdelning för år 2021.

Framläggande och godkännande av ersättningsrapport (punkt 15)

Styrelsen har upprättat en ersättningsrapport 2021 och föreslår att årsstämman godkänner densamma. Ersättningsrapporten finns bland de stämmohandlingar som tillhandhålls inför årsstämman enligt nedan.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om förnyat bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, under förutsättning att tillämpliga kapitaltäckningsregler vid varje sådant tillfälle tillåter det, genomföra förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor:

 • Förvärv av egna aktier får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger fem (5) procent av samtliga aktier i bolaget.
 • Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.
 • Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
 • Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Enligt årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 uppgår bolagets fria egna kapital som står till årsstämmans förfogande (disponibla vinstmedel och fria fonder men exklusive primärkapitaltillskott) till 2 304 998 324 kronor. Om årsstämman beslutar om vinstutdelning med 262 000 000 kronor enligt styrelsens förslag, återstår således därefter 2 042 998 324 kronor av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen ett instrument att löpande under året anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur, bland annat att kalibrera bolagets faktiska kapitalposition i förhållande till det fastställda målet för densamma, och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande (A) riktad emission av teckningsoptioner; och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett teckningsoptionsprogram för VD, övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner baserat på utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner (”LTIP 2022”).

För genomförande av LTIP 2022 föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om (A) riktad emission av teckningsoptioner; samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, på följande villkor:

A.                        Riktad emission av teckningsoptioner

1.                        Högst 3 310 000 teckningsoptioner ska ges ut i LTIP 2022.

2.                        Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av bolaget helägda dotterbolaget Resurs Förvaltning Norden AB. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet av LTIP 2022.

3.                        Teckningsoptionerna ska utges till dotterbolaget utan vederlag. Skälet till att teckningsoptionerna utges utan vederlag är att teckningsoptionerna utges till dotterbolaget som ett led i införandet av LTIP 2022.

4.                        Teckning ska ske senast den 30 juni 2022 med rätt för styrelsen att förlänga teckningsperioden.

5.                        Överteckning får inte ske.

6.                        Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget.

7.                       Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktier i bolaget under en period om fem handelsdagar räknat från och med dagen efter det att styrelsen första gången riktat erbjudandet om att förvärva teckningsoptioner till deltagarna i LTIP 2022, dock lägst aktiens kvotvärde. Om, vid teckning av aktie, kursen senast betald för bolagets aktie vid Nasdaq Stockholms stängning den handelsdag som närmast föregår teckning överstiger 146,15 procent av teckningskursen (vilket motsvarar 190 procent av den genomsnittskurs baserat på vilket teckningskursen fastställts enligt ovan), så ska teckningskursen ökas i motsvarande mån, d.v.s. med ett belopp som motsvarar det belopp som nämnda stängningskurs överstiger 146,15 procent av teckningskursen. 

Vid bestämmandet av teckningskursen enligt ovan ska denna avrundas till närmast jämnt tiotal öre varvid 5 öre ska avrundas uppåt. Den del av teckningskursen som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.

8.                        Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska kunna äga rum under perioden från och med den 18 augusti 2025 till och med den 15 september 2025. Är teckningsoptionsinnehavare förhindrad att teckna aktier under den period som anges i föregående mening på grund av bestämmelser i marknadsmissbruksförordning  (596/2014/EU), lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden, lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning eller annan på bolaget tillämplig insiderlagstiftning ska bolaget äga rätt att medge att sådan teckningsoptionsinnehavare istället får teckna aktier så snart denne inte längre är förhindrad att göra det. Om bolaget lämnar medgivande enligt föregående mening till någon teckningsoptionsinnehavare ska samtliga teckningsoptionsinnehavare medges rätt att teckna aktier under den sålunda förlängda teckningsperioden.

9.                        Aktie som tecknas med stöd av teckningsoption ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok.

10.                      För teckningsoptionerna gäller de fullständiga villkoren som framgår av bilagan ”Villkor för teckningsoptioner 2022/2025 avseende nyteckning av aktier i Resurs Holding AB (publ)” (se nedan under rubriken Handlingar). Av de fullständiga teckningsoptionsvillkoren framgår bl.a. att villkoren för teckningsoptionerna kan komma att omräknas enligt sedvanliga omräkningsprinciper på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder.

11.                      Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 16 550 kronor.

12.                      Styrelseordföranden eller den han utser ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

B.                        Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

LTIP 2022 ska i huvudsak genomföras i enlighet med vad som är beskrivet nedan.

1.                        Dotterbolaget ska ha rätt att överlåta teckningsoptioner, vid ett eller flera tillfällen, mot betalning till deltagare i LTIP 2022 i enlighet med vad som anges nedan.

2.                        Överlåtelse till deltagare i LTIP 2022 ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsetidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell.

3.                        Styrelsen ska besluta om tilldelning till deltagare i LTIP 2022 i enlighet med följande riktlinjer:

Kategori Antal teckningsoptioner
Verkställande direktör Högst 750 000 teckningsoptioner
Övriga medlemmar i koncernledningen (för närvarande 10 personer) Högst 160 000 teckningsoptioner per deltagare
Nyckelpersoner (för närvarande cirka 20 personer) Högst 40 000 teckningsoptioner per deltagare

                           Första tilldelning förväntas ske i maj 2022.

4.                        Deltagarna kan välja att förvärva ett lägre antal teckningsoptioner än vad deltagarna erbjudits. Överteckning kan inte ske. Lägsta antal teckningsoptioner att förvärva är 5 000 teckningsoptioner per deltagare för samtliga kategorier.

5.                        I samband med överlåtelsen ska dotterbolaget, såvida det inte medför negativa                            beskattningskonsekvenser för Resurskoncernen eller deltagaren, förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i Resurskoncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar överlåta teckningsoptionerna.

6.                        Det totala antalet teckningsoptioner som utges i LTIP 2022 överstiger det antal teckningsoptioner som förväntas erbjudas i första tilldelningen. Teckningsoptioner som inte överlåts vid det inledande erbjudandet eller som därefter återköpts av dotterbolaget får överlåtas till framtida anställda eller anställda som har befordrats, varvid ovan angivna riktlinjer för tilldelning ska tillämpas. Vid sådan tilldelning ska ny beräkning av teckningsoptionernas marknadsvärde, som ska erläggas av deltagare, ske. Överlåtelse till framtida anställda eller anställda som har befordrats får inte ske efter årsstämman 2023.

7.                        Rätt till tilldelning i LTIP 2022 förutsätter att deltagaren vid tidpunkten för tilldelning är anställd i Resurskoncernen eller har ingått avtal därom, och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att anställningen avses att avslutas.

8.                        Såvitt gäller deltagare i andra länder än Sverige, förutsätts dels att vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser till deras fastställda marknadsvärde. Styrelsen ska äga rätt att anpassa villkoren i LTIP 2022 i den mån så krävs för att tilldelning och utnyttjande av teckningsoptioner till personer i andra länder, så långt praktiskt möjligt, ska kunna ske enligt motsvarande förutsättningar som följer av LTIP 2022.

Skäl för LTIP 2022 och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till införande av LTIP 2022 och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt att teckna de nya teckningsoptionerna är att kunna skapa möjligheter för bolaget att rekrytera och behålla ledande befattningshavare och nyckelpersoner genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang. Ett sådant ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen, samt främja ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling. I samband härmed noteras att incitamentsprogrammet fortsättningsvis avses att vara årligen återkommande varför styrelsen, efter att ha utvärderat LTIP 2022, avser att återkomma med förslag till motsvarande program inför kommande årsstämmor.

Kostnader, befintliga incitamentsprogram, utspädning och påverkan på nyckeltal

Eftersom teckningsoptionerna i LTIP 2022 överlåts till deltagarna till marknadsmässigt värde är det styrelsens bedömning att Resurskoncernen inte kommer att belastas med några sociala avgifter i förhållande till svenska deltagare i LTIP 2022. Koncernens kostnader för LTIP 2022 kommer således endast att bestå av begränsade kostnader för implementering och administration av programmet samt eventuella sociala avgifter för deltagare i andra jurisdiktioner.

Per dagen för kallelsen uppgår antalet aktier i bolaget till 200 000 000. Om samtliga teckningsoptioner som utges inom ramen för LTIP 2022 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 3 310 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,63 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till LTIP 2022. Nyckeltalet resultat per aktie (kvarvarande verksamhet) för helåret 2021 hade i sådant fall minskat med cirka 0,07 kronor från 4,54 kronor till 4,47 kronor.

Det finns för närvarande incitamentsprogram i form av två teckningsoptionsprogram utestående i bolaget, LTI 2019 och LTI 2020. I LTI 2019 innehar deltagarna för närvarande totalt 739 172 teckningsoptioner där varje teckningsoption, efter omräkning till följd av genomförda utdelningar, kan utnyttjas för teckning av 1,33 aktier till en teckningskurs om 56,30 kronor per aktie under tre teckningsfönster under 2022. I LTI 2020 innehar deltagarna för närvarande totalt 1 342 500 teckningsoptioner där varje teckningsoption, efter omräkning till följd av genomförda utdelningar, kan utnyttjas för teckning av 1,30 aktier till en teckningskurs om 38,60 kronor per aktie under tre teckningsfönster under 2023. Om samtliga teckningsoptioner som för närvarande innehas av deltagare i LTI 2019 och LTI 2020 utnyttjas för teckning av aktier skulle totalt 2 728 348 nya aktier utges. Om båda de befintliga incitamentsprogrammen som finns utestående och det föreslagna LTIP 2022 utnyttjas fullt ut kommer totalt 6 038 348 nya aktier att utges, vilket motsvarar en sammanlagd utspädning om cirka 2,93 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående incitamentsprogram samt det föreslagna LTIP 2022.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Ytterligare upplysningar om utstående incitamentsprogram och ersättning till ledande befattningshavare finns i bolagets årsredovisning för 2021.

Förslagets beredning

Förslaget till LTIP 2022 har beretts av ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har beslutats av styrelsen.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i bolaget totalt 200 000 000 aktier med en röst vardera, således totalt 200 000 000 röster. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar bolaget inga egna aktier.

Särskilda majoritetskrav

Årsstämmans beslut om bemyndigande avseende förvärv av egna aktier enligt punkten 16 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna och årsstämmans beslut om införande av LTIP 2022 i enlighet med styrelsens förslag under punkten 17 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Handlingar

Styrelsens fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen, dock med undantag för ersättningsrapporten och villkor för teckningsoptioner serie 2022/2025 som tillhandahålls enligt nedan. Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse och information om föreslagna styrelseledamöter, årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2021, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § respektive 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, ersättningsrapporten samt villkor för teckningsoptioner serie 2022/2025 samt övriga stämmohandlingar finns, tillsammans med fullmaktsformulär, senast från och med den 7 april 2022 tillgängliga på bolagets hemsida, www.resursholding.se och hos bolaget på adress Ekslingan 9 i Helsingborg samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. De ovan angivna handlingarna läggs fram vid stämman genom att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.resursholding.se, där även uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga.

För att beställa handlingarna, vänligen ring tfn 08-402 91 71 (måndag–fredag, kl. 09.00–16.00), eller skicka e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com alternativt via post till Resurs Holding AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm

Rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 18 april 2022 till Resurs Holding AB, Att. Lena Johansson, Box 22209, 250 24 Helsingborg eller e-post: lena.johansson@resurs.se. Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats och hos bolaget senast från och med den 23 april 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

Resurs Holding AB (publ) 556898-2291, med säte i Helsingborg, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs i samband med årsstämman. För information om hur personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Resurs Holdings dataskyddsombud

E-post: DPO@resurs.se

Telefon: 042-38 20 00

Adress: Resurs Holding, DPO, Box 22209, 250 24 Helsingborg

_____________

Helsingborg i mars 2022
 

RESURS HOLDING AB (PUBL)
STYRELSEN

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Annual General Meeting of Resurs Holding AB (publ), to be held on Thursday 28 April 2022 by way of postal voting only (no physical attendance), is available on www.resursholding.se.

 

Mer information:
Lena Johansson, Legal Counsel & Board’s Secretary, lena.johansson@resurs.se, +46 73 274 54 12
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

 

Om Resurs Holding
Resurs Holding (Resurs) verkar genom dotterbolaget Resurs Bank och har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel. Därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det fjärde kvartalet 2021 uppgick antalet anställda till 617 personer och låneboken till 33,3 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.