Kommuniké från Resurs Holdings årsstämma 2021

Regulatory

Resurs Holding AB (publ) har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Martin Bengtsson, Fredrik Carlsson, Lars Nordstrand, Marita Odélius Engström, Mikael Wintzell, Johanna Berlinde, Kristina Patek och Susanne Ehnbåge. Martin Bengtsson omvaldes till styrelseordförande. Ernst & Young AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Ernst & Young AB har informerat att de kommer att utse Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2020 och beslutade om en utdelning som motsvarar 25% av koncernens sammanlagda nettovinst 2019 och 2020 motsvarande 2,68 kronor per aktie, sammanlagt 536 000 000 kronor.

Vidare beviljade årsstämman styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 och beslutade att godkänna förslagen avseende arvoden till styrelsen och revisorn.

Årsstämman godkände även ersättningsrapporten och beslutade i enlighet med styrelsens förslag vad gäller bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier. Slutligen beslutade årsstämman om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Fredrik Carlsson, Martin Bengtsson och Kristina Patek till ledamöter i Audit Committee med Fredrik Carlsson som utskottets ordförande. Till Corporate Governance Committee valdes Lars Nordstrand, Marita Odélius Engström och Johanna Berlinde till ledamöter med Lars Nordstrand som utskottets ordförande och slutligen valdes Fredrik Carlsson, Lars Nordstrand och Susanne Ehnbåge till ledamöter i Remuneration Committee, med Fredrik Carlsson som utskottets ordförande.

Mot bakgrund av den pågående pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning hölls stämman enbart genom poströstning.

Mer information:
Sofie Tarring Lindell, Head of IR & Group Control, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95
Lena Johansson, Legal Counsel, lena.johansson@resurs.se, +46 73 274 54 19

Om Resurs Holding:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det första kvartalet 2021 uppgick antalet anställda till 702 personer och låneboken till 31,6 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.