Kommuniké från Resurs Holdings årsstämma 2023

Regulatory

Resurs Holding AB (publ) har idag hållit årsstämma på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Martin Bengtsson, Fredrik Carlsson, Lars Nordstrand, Marita Odélius Engström, Mikael Wintzell, Kristina Patek, Magnus Fredin och Pia-Lena Olofsson. Martin Bengtsson omvaldes till styrelseordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till ny revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PwC har informerat att de kommer att utse Peter Nilsson som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2022 och beslutade om en utdelning om 1,07 kronor per aktie, sammanlagt 214 000 000 kronor. Vidare beviljade årsstämman styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022 och beslutade att godkänna förslagen avseende arvoden till styrelsen och revisorn.

Årsstämman godkände ersättningsrapporten och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och beslutade i enlighet med styrelsens förslag vad gäller bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna stamaktier. Slutligen beslutade årsstämman om införande av ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram för 2023 inklusive beslut om ändring av bolagsordningen, bemyndigande för riktad emission av C-aktier och återköp av C-aktier, överlåtelse av egna stamaktier och aktieswapavtal med tredje part.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Fredrik Carlsson, Martin Bengtsson och Kristina Patek till ledamöter i Audit Committee med Fredrik Carlsson som utskottets ordförande. Till Corporate Governance Committee valdes Lars Nordstrand, Marita Odélius Engström och Pia-Lena Olofsson till ledamöter med Lars Nordstrand som utskottets ordförande och slutligen valdes Fredrik Carlsson, Lars Nordstrand och Magnus Fredin till ledamöter i Remuneration Committee, med Fredrik Carlsson som utskottets ordförande.