Resurs Holding Bokslutskommuniké 2021

Regulatory

“Ännu ett år i pandemins spår har passerat och vi kan summera inte bara ett händelserikt 2021 i stort för Resurs, utan också ett fjärde och sista kvartal med ökad lånebokstillväxt och god försäljningsutveckling på alla marknader. Under kvartalet har vi framgångsrikt delat ut och noterat Solid Försäkring på Nasdaq Stockholm. Det var tydligt att det fanns en värderingsskillnad mellan försäkring och nischbank och samtidigt skapar initiativet förutsättningar för båda bolagen att mer fokuserat utveckla sina respektive verksamheter.” Nils Carlsson, VD Resurs Holding AB

1 oktober–31 december 2021*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 8% och uppgick till 33 347 MSEK, en ökning i lokal valuta med 6%.
 • Rörelsens intäkter minskade med 7% till 753 MSEK, exklusive engångsposter föregående år var minskningen 8%.
 • K/I före kreditförluster uppgick till 44,7% (48,2%), exklusive engångsposter föregående år (40,3%).
 • Kreditförlustnivån förbättrades och uppgick till 2,1% (2,5%),
 • Rörelseresultatet ökade med 9% till 244 MSEK, exklusive engångsposter föregående år minskade rörelseresultatet med 17%.
 • Resultat per aktie ökade med 34% till 1,11 SEK per aktie (0,83), före och efter utspädning, exklusive engångsposter var minskningen 22%.

1 januari–31 december 2021*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 8% och uppgick till 33 347 MSEK, en ökning i lokal valuta med 6%.
 • Rörelsens intäkter minskade med 9% till 3 069 MSEK, exklusive engångsposter föregående år var minskningen 10%.
 • K/I före kreditförluster uppgick till 42,0% (40,6%), exklusive engångsposter föregående år (38,8%).
 • Kreditförlustnivån förbättrades och uppgick till 2,0% (2,7%), exklusive engångsposter 2,3% (2.5%).
 • Rörelseresultatet minskade med 2% till 1 136 (1 157) MSEK. Exklusive engångsposter föregående år minskade rörelseresultatet med 18%.
 • Resultat per aktie ökade med 8% till 4,54 SEK per aktie (4,20), före och efter utspädning. Exklusive engångsposter var minskningen 16%.
 • Styrelsen avser att föreslå att årsstämman 2022 beslutar om en utdelning på 1,31 SEK per aktie. Tillsammans med utdelningen under hösten 2021 motsvarar det en utdelning om 4,31 SEK per aktie. Av utdelningen om 4,31 motsvarar 2,27 SEK per aktie 50% av den kvarvarande verksamhetens nettoresultat 2021, 0,24 SEK per aktie motsvarar 50% av nettoresultatet för den avvecklade verksamheten med avdrag för noteringenskostnader och 1,80 SEK per aktie avser utdelning relaterad till 2020.

VD-kommenterar

Starten på en historisk förändringsresa. Vi kan summera inte bara ett händelserikt 2021 i stort för Resurs, utan också ett fjärde och sista kvartal med ökad lånebokstillväxt och god försäljnings-utveckling på alla marknader. Lanseringen av vårt samarbete med den digitala resejätten Nordic Leisure Travel Group AB har under kvartalet gått in i nästa fas. Detta innebär att varumärken som till exempel Ving och Tjäreborg kan erbjuda sina kunder såväl faktura som delbetalning när resebranschen nu tar fart igen. Även Black Week, som omsatte mer än någonsin för oss, bidrog till en försäljningsökning i hela Norden.

Vi lanserade under det fjärde kvartalet Resurs Consumer Report 2021. Rapporten bygger på en nordisk konsumentundersökning genomförd av Kantar Sifo och beskriver hur konsumenterna upplever och nyttjar privatlån och konsumentkrediter i form av delbetalning och köp via faktura. Rapporten visar att privatlån i högre grad används för långsiktiga och livskvalitetshöjande investeringar än kortsiktig konsumtion, vilket är ett kvitto på att ansvarsfull kreditgivning, som är kärnan i vår affär, spelar en avgörande och viktig roll för individen och det hållbara samhället i stort.

Fortsatt tillväxt på alla marknader. Under det fjärde kvartalet såg vi en god tillväxt i båda våra segment och totalt ökade låneboken jämfört med föregående år med 8 procent till 33,3 miljarder SEK. Sedan den sista september har låneboken ökat med 4 procent och vi har haft en positiv tillväxt på alla våra geografiska marknader. Det är glädjande och ett bevis på att vårt fokuserade arbete tillsammans med återhämningen på marknaden efter pandemins restriktioner har visat positiva resultat.

Kvartalets rörelseintäkter minskade med 8 procent exklusive engångsposter föregående år och uppgick till 753 MSEK. De relativt sett lägre intäkterna jämfört med föregående år förklaras främst av en lägre lånebok och marginal i Norge, lägre ränteintäkter i Danmark samt mixeffekter inom Payment Solutions.

Kostnaderna ökade med 2 procent exklusive engångsposter under föregående år främst på grund av högre IT-kostnader till följd av arbete med utveckling av våra digitala kundgränssnitt. K/I-talet ökade till 44,7 procent framförallt till följd av de lägre intäkterna. Vi är naturligtvis inte nöjda med ett K/I-tal på den här nivån och  arbetet för att öka effektiviteten i bolaget är i full fart. Målet om att nå ett K/I-tal på 35 procent på 3-5 års sikt är en viktig ledstjärna för oss i den pågående transformationsresan.

Kreditförlustnivån fortsatte att förbättras till följd av en god underliggande kreditkvalitet i utlåningsportföljen och kundernas betalningsmönster var fortsatt stabila. Totalt ökade rörelse-resultatet med 9 procent jämfört med föregående år, men exkluderat engångsposter minskade rörelseresultatet med 17 procent framförallt till följd av de lägre intäkterna.

Utdelning och särnotering av Solid Försäkring. Under kvartalet beslutade en extra bolagstämma att dela ut Solid Försäkring genom en så kallad Lex Asea-utdelning och den 1 december 2021 noterades Solid på Nasdaq Stockholm. Aktieägarna i Resurs Holding erhöll aktier i Solid. Tio aktier i Resurs innebar en aktie i Solid Försäkring. Initiativet genomfördes för att skapa aktieägarvärde både på kort och lång sikt. Det var tydligt att det fanns en värderingsskillnad mellan försäkring och nischbank och samtidigt skapar initiativet förutsättningar för båda bolagen att mer fokuserat utveckla sina respektive verksamheter. I den här rapporten presenterar vi Resurs Holdings kvarvarande verksamhet om inte annat anges.

Med fokus på hållbara samarbeten och tillväxt. Inom Payment Solutions har vi haft en positiv försäljningsutveckling sedan allt fler branscher och länder återhämtat sig efter pandemins nedstängningar. Även Black Week, som omsatte mer än någonsin, bidrog till en försäljningsökning i hela Norden. Vi ser att vissa branscher och större partners till oss fortsätter att utvecklas starkt vilket påverkar vår marginalutveckling negativt. 

Under kvartalet har vi inlett ett samarbete med Albie som förser sina kunder med laddboxar till ett fast paketpris, så att man kan ladda sin el- eller hybridbil hemma. Detta är ett viktigt exempel på hur vi tillhandahåller möjligheten för fler människor att göra större och klimatsmarta inköp och fördela den kostnaden över tid så att det passar privatekonomin.

Inom Consumer Loans har tillväxten också fortsatt vara positiv på alla marknader. Lånebokstillväxten på den norska marknaden stabiliserades under det tredje kvartalet och vände uppåt under Q4. Trenden att en stor andel kunder i Norge avslutar sina lån i förtid har börjat vända, men befinner sig fortsatt på för hög nivå. Vi har lanserat lån med säkerhet i slutet av kvartalet, så kallat prioritetslån, upp till maximalt 600 KNOK. 

Resurs har under januari 2022 fått ett beslut från danska Finanstillsynet vilket medför en korrigering i processen för inhämtning av uppgifter i kalkylen ”Kvar att leva på”. Beslutet väntas påverka den danska nyutlåningen, framförallt under det första kvartalet innan den nya processen blir mer automatiserad. Resurs delar inte Finanstillsynets bedömning och kommer att överklaga beslutet.

Kärnbanksystemsbytet utvecklas enligt plan. Arbetet med utvecklingen av vårt nya kärnbanksystem fortskrider enligt plan. Under senaste perioden har fokus framför allt varit på att kravställa tillsammans med den globala molnplattforms-leverantören Intellect Design Arena, en av världens främsta leverantörer av finansiella kärnbanksystem. Implementeringen är inte bara en unik milstolpe för Resurs, vi blir också först ut i Norden med ett kärnbanksystem i molnet. Detta system kommer att garantera snabbare utvecklingsprocesser av våra tjänster till våra kunder och partners, och därmed stärka kundupplevelsen. 

Implementeringen kommer att ske landsvis och planen är att den första marknaden som kommer att få det nya banksystemet är Norge. Nästa steg är att påbörja utvecklingsarbetet inför den norska implementationen. Liksom tidigare kommunicerats kommer investeringen i huvudsak aktiveras i balansräkningen vilket innebär att resultateffekten är begränsad under implementeringsfasen, därefter kommer nettoeffekterna vara positiva. Däremot påverkas kassaflödet löpande.

Kundinsikter för ett mer hållbart samhälle. Vi vill stärka den hållbara kundupplevelsen. Tillsammans med våra branschkollegor är vi en del av samhället och påverkar detsamma. Med det följer ett ansvar och med rätt kunskap, förståelse och insikter kan vi och branschen som helhet fortsätta med att bidra till en mer ansvarsfull kreditmarknad och ett mer hållbart samhälle. Mot bakgrund av detta publicerade vi under det fjärde kvartalet Resurs Consumer Report 2021. Resurs Consumer Report 2021 visar bland annat att 4 av 10 privatlån används för långsiktiga satsningar som att finansiera en utbildning, ta körkort, köpa bostad eller renovera och investera i hemmet. Rapporten visar också att 9 av 10 konsumenter ser fördelar med möjligheten att delbetala, till exempel att man kan köpa mer långsiktigt hållbar kvalitet eller bättre hantera en oförutsedd utgift. Delbetalning är ett viktigt betalalternativ både för konsumenten och samhället, eftersom det kan bidra till i högre grad välgrundad konsumtion och en mer hållbar vardag för fler individer.

Apropå hållbarhet. I oktober publicerades rankingen av Sveriges mest hållbara börsnoterade bolag (Hållbara Bolag 2021) av Dagens Industri, Aktuell Hållbarhet och Lunds universitet. Resurs Bank är den högst rankade nischbanken. Detta är ett positivt tecken på att vi är på rätt väg i vårt hållbarhetsarbete där det kommer att hända mycket under 2022 i samband med aktiveringen av flera konkreta satsningar inom Resurs Society.

2021 innebar starten på en historisk förändringsresa för Resurs och vi är nu på väg mot att bli en digital och konkurrenskraftig bank i framkant. Detta  möjliggörs genom ny strategi och en ambitiös roadmap där fokus är på att skapa tjänster och erbjudanden till kunder och partners anpassade för dagens och morgondagens nordiska marknad.

Avslutningsvis vill jag rikta mitt varmaste tack till alla fantastiska och dedikerade medarbetare, som under 2021 ställt om och visat vägen framåt på den spännande resa vi nu inlett. Jag ser väldigt mycket fram emot 2022, som även innebär att vi siktar mot en ny position för Resurs. Vi vill att ännu fler ska uppleva oss som det enkla, innovativa, personliga och ansvarsfulla Resurs som vi vet att vi är.

Nils Carlsson, VD Resurs Holding

Mer information:
Nils Carlsson, CEO, nils.carlsson@resurs.se; +46 42 382000
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se; +46 736 443395

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2022 kl. 07.30 CET.

Om Resurs Holding
Resurs Holding (Resurs) verkar genom dotterbolaget Resurs Bank och har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel. Därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det fjärde kvartalet 2021 uppgick antalet anställda till 617 personer och låneboken till 33,3 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

* Vissa nyckeltal som anges i denna rapport är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell data.