Resurs Holding Bokslutskommuniké januari—december 2020

Regulatory

”Ambitiös agenda för 2021 och flera nya partners” Nils Carlsson, VD Resurs Holding AB

1 oktober—31 december 2020*

 • Utlåning till allmänheten minskade med 2% och uppgick till 30 858 MSEK, en ökning i lokal valuta med 2%.
 • Kvartalet innehöll, som tidigare kommunicerats, engångskostnader om 70 MSEK kopplat till transformationsresan.
 • Rörelsens intäkter minskade med 7% till 876 MSEK, exklusive engångskostnader var minskningen 6%.
 • K/I före kreditförluster (exklusive Insurance) uppgick till 48,2% (39,2%), exklusive engångskostnader till 40,3%.
 • Resultat före kreditförluster minskade med 19% till 463 MSEK, exklusive engångskostnader var minskningen 7%.
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,5% (2,7%), exklusive engångskostnad i Q4-19 om 35 MSEK är jämförelsetalet 2,2%.
 • Rörelseresultatet minskade med 26% till 268 MSEK, exklusive engångskostnader var minskningen 15%.

1 januari—31 december 2020*

 • Utlåning till allmänheten minskade med 2% och uppgick till 30 858 MSEK, en ökning i lokal valuta med 2%.
 • 2020 innehöll engångskostnader om 145 MSEK varav 70 MSEK i fjärde kvartalet kopplat till transformationsresan samt 75 MSEK för den extra kreditreserveringen som gjordes i första kvartalet.
 • Rörelsens intäkter minskade med 2% till 3 613 MSEK.
 • K/I före kreditförluster (exklusive Insurance) uppgick till 40,4% (39,0%), exklusive engångskostnader till 38,6%.
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,7% (2,3%), exklusive engångskostnader till 2,5% (2,1%).
 • Rörelseresultatet minskade med 18% till 1 287 MSEK, exklusive engångskostnader var minskningen 10%.
 • I enlighet med Finansinspektionens rekommendation föreslår styrelsen att dela ut 25% av nettovinsten 2019 och 2020 vilket motsvarar 2,68 SEK per aktie. Utdelningspolicyn ligger fast oförändrad och styrelsens ambition är att dela ut resterande förutsebar utdelning under hösten 2021.

VD kommenterar

För att långsiktigt säkerställa en konkurrenskraftig, hållbar och lönsam bank gick under fjärde kvartalet startskottet för Resurs transformationsresa. Resurs Bank kommer att bli en mer datadriven och tech-orienterad finansiell aktör under 2021. Ett av de första stegen var att lyfta blicken och se över våra arbetssätt för att bättre ta tillvara de synergier som nu skapas i kraft av den nya nordiska organisationen. Det mer datadrivna och agila arbetssätt med produktutveckling i autonoma team som implementerades under hösten levererade omgående resultat i form av en ny version av vår bankapp, som utvecklats i egen regi och nu gör det ännu enklare för våra kunder att hantera sina engagemang hos Resurs. En annan del av transformationsresan är ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor och under kvartalet rekryterades en affärsdriven Nordic Sustainability Manager med uppdrag att utveckla vårt nordiska hållbarhetsarbete.

Den genomsyn av balansräkningen som gjordes i samband med att transformationsresan startades identifierade ett nedskrivningsbehov om 48 MSEK, varav 38 MSEK avsåg tidigare aktiverade IT-investeringar. Transformationsresan har också inneburit personalförändringar och minskningar vilket kostat 22 MSEK. Totalt uppgick engångskostnader för det fjärde kvartalet till 70 MSEK. Åtgärderna skapar de förutsättningarna som krävs för att säkerställa att viktiga affärsdrivande IT-projekt och lösningar kan genomföras de närmsta åren. Det är vår avsikt att under 2021 presentera nya finansiella mål och även bjuda in till en kapitalmarknadsdag där vi mer fördjupat berättar om vår transformationresa, framtida marknadsposition och strategi för att nå de nya finansiella målen.

Flera nya partners och positiva tecken i Norge
Den totala låneboken minskade med 2 procent jämfört med föregående år. Den restriktivare kreditbedömningen som Resurs införde under Q1 2020 låg i sin helhet kvar och begränsade tillväxten. Samtidigt är de proaktiva åtgärderna i linje med den hållbara kreditgivning som är grundläggande för Resurs verksamhet och som säkerställer att kunden inte lånar mer än vad den privatekonomiska situationen tillåter. Vi såg fortsatt inget förändrat betalningsmönster hos våra kunder. Exkluderat den norska marknaden och försäljning av NPL-portföljen var låneboksökningen i lokal valuta 11 procent. Den norska marknaden var fortsatt utmanande, samtidigt som det fanns tecken på att de insatser som gjorts för att utveckla mer attraktiva erbjudanden mottogs positivt.

Inom Payment Solutions varierade efterfrågan stort mellan olika branscher och marknader, vilket är en effekt av de samhällsåtgärder som vidtagits för att minska smittspridning i den fysiska handeln. En bred diversifiering inom nordisk detaljhandel gav oss dock viktig motståndskraft och en förmåga att kompensera för branscher med vikande efterfrågan med andra som klarade sig relativt sett bättre. Under året har vi fortsatt att utveckla vårt e-handelserbjudande och under 2020 har vi inlett samarbete med 75 nya e-handelsaktörer. Under det kvartalet inleddes också ett nytt partnerskap med Uno-X i Danmark och dess rikstäckande kedja av 248 obemannade bensinstationer. Vi kunde också välkomna tillbaka HiFi-klubben, med sina drygt 20 butiker i Norge och Sverige, efter ett par år hos en konkurrent.

Utvecklingen inom Insurance var fortsatt stark, där bland annat en ökad försäljning och lönsamhet inom motorsegmentet bidrog till ett tekniskt resultat som ökat med 13 procent under 2020. Under kvartalet inledde Elon med sina 350 vitvarubutiker och online försäljning i Sverige, ett samarbete med Insurance.

Högt förtroende på kapitalmarknaden och ett resultat som kommer aktieägarna till del
I linje med vår strategi om långsiktigt diversifierad finansiering förlängde vi under kvartalet ABS-finansieringen med JP Morgan Chase Bank. På samma sätt följde vi vår strategi när det gällde hanteringen av förfallna fordringar då vi sålde fordringar till ett bruttovärde om drygt 500 MSEK. Försäljningen reducerade vårt kapitalbehov och påverkade likviditeten positivt, samtidigt som den var resultatneutral. Att vi kunde genomföra dessa transaktioner, givet marknadsförutsättningarna, visar på det förtroende som finns för Resurs på kapitalmarknaden.

I enlighet med Finansinspektionens rekommendationer i december är styrelsens förslag att dela ut 25 procent av nettovinsten för 2019 och 2020 under våren 2021, vilket motsvarar 2,68 SEK per aktie. Utdelningspolicyn ligger fast oförändrad och styrelsens ambition är att dela ut resterande förutsebar utdelning under hösten 2021.

Jag är imponerad av hur snabbt verksamheten ställt om och anpassats för att möta såväl externa utmaningar som interna förändringsprocesser i denna exceptionella tid. Det ger oss självförtroende när vi nu siktar framåt och ställer om för att med ett ännu tydligare hållbarhetsperspektiv långsiktigt stärka Resurs konkurrenskraft och leverera tillväxt. Vi kommer att bli en mer datadriven och tech-orienterad finansiell aktör genom att erbjuda den nordiska marknadens mest innovativa tjänster och produkter som skapar såväl affärs- och kundnytta som aktieägarvärde.

Nils Carlsson, VD Resurs Holding AB

Mer information:
Nils Carlsson, CEO, nils.carlsson@resurs.se +46 766 44 77 00
Jonas Olin, CFO & Head of IR, jonas.olin@resurs.se, +46 766 98 41 76
Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2021 kl 07.30

Om Resurs Holding:
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det fjärde kvartalet 2020 uppgick antalet anställda till 722 personer och låneboken till 30,9 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell data. I detta avsnitt refererar förändring och jämförelsesiffror till samma period föregående år. Detsamma gäller för övriga textavsnitt i delårsrapporten, resultatposter och kassaflöde jämförs med samma period föregående år. Undantag är finansiell ställning där jämförelsesiffran avser 31 december 2019.