Resurs Holding Delårsrapport januari – juni 2019

Regulatory

”Vi levererade ännu ett kvartal med stark lönsam tillväxt. Kärnan i affärsmodellen, Payment Solutions och främst retail finance, fortsatte under kvartalet att visa en stark utveckling både vad gäller tillväxt och marginaler.” Kenneth Nilsson, VD Resurs Holding AB

1 april —30 juni 2019*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 14% till 30 323 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 5% till 913 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 8% till 405 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 8% till 1,56 SEK
 • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 39,0% (41,6%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,0% (2,0%)

1 januari—30 juni 2019*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 14% till 30 323 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 8% till 1 809 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 9% till 783 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 10% till 3,03 SEK
 • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 39,6% (41,2%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,1% (2,0%)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,80 SEK per aktie som delas ut under hösten 2019. Detta är en ökning med 9% jämfört med utdelningen hösten 2018

VD kommenterar

Årets andra kvartal utmärktes av god tillväxt i båda våra banksegment och på samtliga fyra nordiska marknader, låneboken ökade med 14 procent och uppgick till 30 323 MSEK per den 30 juni 2019. Resultatet efter skatt ökade med 8 procent och uppgick till 313 MSEK (289), vårt bästa kvartalsresultat någonsin. Detta har möjliggjorts genom vår lönsamma tillväxt som baserats på ansvarsfull kreditgivning och fortsatt god kostnadskontroll. Skalbarheten i verksamheten har inneburit att K/I-talet fortsatt att förbättras och uppgick under kvartalet till 39,0 procent (41,6 procent). Totalt sett levererade vi på eller över samtliga finansiella mål med undantag av den riskjusterade NBI-marginalen som fortsatte att framförallt påverkas negativt av förutsättningarna på den norska konsumentlånemarknaden. För det andra kvartalet uppgick den riskjusterade NBI-marginalen till 9,6 procent (10,7 procent) vilket var i nivå med första kvartalet 2019.

Fortsatt stark utveckling i Payment Solutions och konkurrens på lika villkor i Norge

Kärnan i affärsmodellen, Payment Solutions och främst retail finance, fortsatte under kvartalet att visa en stark utveckling både vad gäller tillväxt och marginaler. Under kvartalet inledde vi en rad nya samarbeten med retail finance-partners runt om i Norden, parallellt med att befintliga partnerskap fortsatte att utvecklas. Vi är stolta över det fortsatta förtroendet från två ledande och välkända retail-aktörer, Mio och Bauhaus, som båda valde att fortsätta det strategiska samarbetet med Resurs som leverantör av betallösningar. Vi ser fram emot att fortsätta utvecklingen av kundresan och köpupplevelsen genom att i kraft av vår förmåga att kombinera lång erfarenhet av handel med digital spetskompetens ta deras omni-handel till nästa nivå.

Även Consumer Loans levererade en god utlåningstillväxt på samtliga marknader. Den norska konsumentlånemarknaden var fortsatt utmanande på grund av det nya lagkravet. Som planerat vidtog Resurs under kvartalet ett antal åtgärder i form av räntehöjningar i juni, kostnads-effektiviseringar och även ett antal förändringar i den norska organisationen. Efter det att lagen trädde i kraft i mitten av maj är vår bedömning att konsumentlånemarknaden nu i betydligt högre grad präglas av konkurrens på lika villkor. Detta fick omedelbart en positiv effekt för Resurs då andelen vunna erbjudanden i agentkanalen ökade jämfört med före lagkravet, trots prishöjningar på vår nyutlåning under kvartalet.

Under kvartalet visade även vårt minsta segment Insurance upp god tillväxt i såväl premieintäkter som resultat. Under året har vi signerat två nya strategiska partners inom affärsområdet Trygghet, vilket är betydelsefullt för den fortsatta utvecklingen av affärsområdet.

Ny kreditrating och uthållig affärsmodell som bevisar sin styrka

Under kvartalet erhöll Resurs Bank investment grade rating, BBB-, stabila utsikter från Nordic Credit Rating (NCR). NCR:s kreditvärdering stärker våra förutsättningar att söka finansiering till fördelaktiga villkor och ligger helt i linje med vår strategi att aktivt arbeta med olika finansieringskällor för att fortsätta bygga upp en långsiktigt diversifierad finansiering.

I början av juni sålde Nordic Capital sin resterande aktiepost i Resurs och satte därmed punkt för en sju år lång epok som storägare i bolaget. Vi vill rikta ett tack till Nordic Capital för ett fint samarbete genom åren, under vår intensiva tillväxtfas som följdes av börsnoteringen 2016 och den pågående tillväxtresan som börsnoterat bolag.

Vår affärsmodells förmåga att utvecklas i takt med teknik, regleringar och kundbehov utmanas ständigt. Men en sak är säker, Resurs affärsmodell med retail finance som stabil kärna fortsätter att leverera och visade under kvartalet återigen sin styrka genom att balansera och kompensera affärssegmenten för skiftande förutsättningar på de fyra nordiska marknaderna. Resurs står med andra ord starkt och fortsatte under kvartalet enligt god vana att växa snabbare än marknaden och ta marknadsandelar.

Kenneth Nilsson
VD Resurs Holding AB

Mer information:

Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se +46 736 44 33 95

Om Resurs:

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6,0 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2019 uppgick antalet anställda till 777 personer och låneboken till 30,3 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell data. Belopp inom parentes refererar till 30 juni 2018 gällande finansiell ställning och samma period föregående år i fråga om resultatposter.

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2019 kl. 07,30 CET.