Resurs Holding Delårsrapport januari—mars 2021

Regulatory

”Samhällsnedstängningarna för att minska smittspridningen har framförallt påverkat den danska och norska marknaden negativt under årets första månader. Vi har genomfört ett antal olika aktiviteter för att vända den lägre nyutlåningen och mot slutet av kvartalet såg vi positiva tecken.” Nils Carlsson, VD Resurs Holding AB

1 januari—31 mars 2021*

  • Utlåning till allmänheten ökade med 1% och uppgick till 31 592 MSEK, en ökning i lokal valuta med 2%.
  • Rörelsens intäkter minskade med 5% till 850 MSEK
  • Rörelsens kostnader minskade med 3% till 354 MSEK
  • Kreditförlustnivån uppgick till 2,5% (3,4%), exklusive den extra kreditreserveringen om 75 MSEK, som gjordes första kvartalet föregående år på grund av covid-19, är jämförelsetalet 2,4%.
  • Rörelseresultatet ökade med 12% till 301 MSEK, exklusive den extra kreditreserveringen i första kvartalet föregående år minskade rörelseresultatet med 12%.
  • Resultat per aktie ökade med 12% till 1,14 SEK per aktie, före och efter utspädning.

VD kommenterar

Resan mot nya mål. Transformationsresan pågår och det råder full aktivitet i hela den nordiska organisationen. Under första kvartalet 2021 har vårt fokus varit att omvandla Resurs Bank till en betydligt mer datadriven och tech-orienterad finansiell aktör för att kunna erbjuda den nordiska marknaden innovativa lösningar och tjänster.

Arbetet för att genomföra ett antal viktiga investeringar i affärsdrivande IT-projekt och tekniska lösningar pågår, samtidigt ökar vi andelen molnbaserade system i koncernen. Dessa förändringar kommer att göra oss väsentligt snabbare i vår utveckling av nya och bättre tjänster till våra kunder.

Förändring inifrån och ut. Under kvartalet har vi genomfört en 360-gradersundersökning där vi intervjuat investerare, kunder, partners, medarbetare, allmänheten och opinionsbildare om deras syn och förväntningar på ett värdeskapande Resurs och vår bransch, idag och i framtiden. Insikterna från undersökningen ger oss en tydlig bild av möjligheter och omvärldens förväntningar på oss som bank. Detta kommer att ligga till grund inför strategiska val i vår förflyttning, till att bli en mer attraktiv och relevant finansiell aktör som även tar en tydligare och mer aktiv roll i ett hållbart samhälle.

Stabila genom pandemin. Totalt ökade utlåning till allmänheten med 1 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, i lokal valuta var ökningen 2 procent. Den restriktivare kreditbedömning som infördes vid pandemins start låg kvar och begränsade tillväxten. Trots pandemins fortsatta framfart ser vi inget förändrat betalningsmönster hos våra kunder och kreditförlusterna var stabila. Covid-19 har däremot påverkat verksamheten under första kvartalet. Samhällsnedstängningarna för att minska smittspridningen har framförallt påverkat den danska och norska marknaden negativt under årets första månader. Vi har genomfört ett antal olika aktiviteter för att vända den lägre nyutlåningen och mot slutet av kvartalet såg vi positiva tecken. En bred diversifiering inom nordisk detaljhandel ger också viktig motståndskraft och en förmåga att kompensera branscher med vikande efterfrågan med andra som klarat sig relativt bättre.

Förändringens vindar i Norge. Sedan införandet av det nya regelverket 2019 har den norska marknaden  minskat samtidigt som konkurrensen varit hög, vilket inneburit lägre nyutlåning och högre andel kunder som avslutat sina lån i förtid. Under kvartalet ser vi positiva effekter i nyutlåningen där vi, med hjälp av effektivare verktyg och kundbearbetning, kan erbjuda konkurrenskraftiga erbjudanden på marknaden. För att förutse och hantera de kunder som avslutar sina lån i förtid arbetar vi bland annat med datadriven prediktiv modellering.

Den stadigt växande e-handeln. Covid-19 har förändrat konsumtionsmönstret på marknaden i sin helhet där förflyttningen mot e-handel går allt snabbare. Detta ser vi även inom Resurs där e-handelförsäljningen jämfört med motsvarande kvartal föregående år har ökat med över 20 procent och idag kommer 40 procent av vår försäljning inom retail finance från e-handel. Vårt erbjudande i kombination med flexibla finansieringslösningar gör att vi vinner många nya partnersamarbeten inom just e-handel.

Digitala verktyg förbättrar kundupplevelsen. Under kvartalet har vi lanserat en första funktion där vi drar nytta av Open Banking-teknologin, vilken ger möjlighet för kunden att digitalt verifiera sin inkomst. Kreditansökan går snabbare och smidigare för kunderna och ger oss enklare administration och än högre precision i våra kreditbedömningar. Detta är enbart början på de stora möjligheter vi ser inom Open Banking och under året kommer vi lansera ytterligare funktionalitet som skapar kund- och partnervärde.

Under kvartalet har vi även lanserat ett Partner Success Program inom retail finance som innebär att vi tar utvecklingen av samarbetet med befintliga partners till en ny, digital och automatiserad nivå där vi får en större möjlighet att nå ut till fler partners på ett mer effektivt sätt. Exempelvis har vi automatiserat onboarding-processen, digitaliserat kommunikationen samt infört kunskapsdelning i form av webinars och digitala utbildningar.

Höjt kreditbetyg efter kvartalets utgång. Det är glädjande att vårt kreditbetyg i april höjdes från BBB- till BBB (stable outlook), med en motivering om våra möjligheter att attrahera nya samarbetspartners samt en förbättrad nordisk konsumentkreditmarknad. Det kommer innebära ännu bättre finansierings-möjligheter för oss i framtiden.

Save the date. Vi lämnar första kvartalet bakom oss med ett starkt fotfäste på vår fortsatta resa mot en mer konkurrenskraftig, hållbar och lönsam bank. Den 29e september planerar vi att genomföra en kapitalmarknadsdag i Stockholm där kommer vi att berätta mer om transformationsresan, vår strategi och målbild framåt.

Nils Carlsson, VD Resurs Holding AB

Mer information:
Nils Carlsson, CEO, nils.carlsson@resurs.se, +46 766 44 77 00
Claes Wenthzel, interim CFO, claes.wenthzel@resurs.se, +46 42 382000
Sofie Tarring Lindell, Head of IR & Group Control, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2021 kl 07.30

Om Resurs Holding:

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det första kvartalet 2021 uppgick antalet anställda till 702 personer och låneboken till 31,6 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell data. I detta avsnitt refererar förändring och jämförelsesiffror till samma period föregående år. Detsamma gäller för övriga textavsnitt i delårsrapporten, resultatposter och kassaflöde jämförs med samma period föregående år. Undantag är finansiell ställning där jämförelsesiffran avser 31 december 2020.