Resurs Holding delårsrapport januari—september 2016

Regulatory

1 juli—30 september 2016*

 • Utlåningen till allmänheten ökade med 43% till 20 593 MSEK. Jämfört med Q2 2016 var ökningen drygt 5% vilket ger en tillväxt på årsbasis med cirka 20%
 • Rörelsens intäkter ökade med 29% till 717 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 37% till 302 MSEK, och exklusive engångskostnader med 35% till 337 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 29% till 1,12 SEK, och exklusive engångskostnader med 32% till 1,30 SEK
 • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 44,6% (45,6) och exklusive engångskostnader 39,4% (39,9)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 1,9% (2,1).

1 januari—30 september 2016*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 43% till 20 593 MSEK. Från årsskiftet var ökningen cirka 13% vilket ger en tillväxt på årsbasis med cirka 18%
 • Rörelsens intäkter ökade med 24% till 2 103 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 37% till 864 MSEK, och exklusive engångskostnader med 36% till 932 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 34 % till 3,30 SEK, och exklusive engångskostnader med 35% till 3,61 SEK
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,6% (16,1) och total kapitalrelation uppgick till 14,6% (17,3)
 • K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 45,1 % (47,2), och exklusive engångskostnader 41,6% (43,8)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 1,9% (2,4)
 • Avkastning på eget kapital, exklusive immateriella tillgångar, (RoTE) uppgick till 24,5% (23,1),
  exklusive engångskostnader 26,6% (24,8).

VD kommentar

Vår starka tillväxt fortsätter — partners och innovativa lösningar är i fokus

Stark tillväxt i både utlåning och resultat

Under tredje kvartalet har den starka utlåningstillväxten fortsatt och vi har nu passerat 20 miljarder i utlåning. Tillväxten drevs av båda banksegmenten, Payment Solutions och Consumer Loans, där alla nordiska länder bidrog till den goda utvecklingen. Detta ger en annualiserad tillväxt på 20 procent, vilket innebär att vi fortsatt överträffar vårt finansiella mål på cirka 10 procent på medellång sikt. Dock påverkades  utlåningen positivt av valutaeffekter om cirka 2 procent jämfört med andra kvartalet. Även periodens resultat var starkt och ökade med 36 procent exklusive engångskostnader, främst drivet av högre affärsvolymer och ett förbättrat räntenetto. Detta levererades tillsammans med god risk- och kostnadskontroll. Under perioden fortsatte vi, enligt plan, att växa bättre än den nordiska marknaden.

Partnerutveckling i fokus

Inom Payment Solutions har vi fortsatt att driva utvecklingsarbete tillsammans med våra retail finance-partners. En extern studie av tillväxten inom retail-området i Norden sedan 2011 visar att våra större retail finance-partners har en betydligt högre tillväxttakt än övriga marknaden. Detta bekräftar styrkan i vår affärsmodell som bidrar till att försäljningen hos våra partners växer snabbare än marknaden i övrigt. Vi har under kvartalet välkomnat flera nya retail finance-partners och ser fram emot att samarbeta och växa tillsammans med dem. Consumer Loans visade fortsatt tillväxt med det starkaste kvartalet hittills med störst ökning i Sverige och Norge. Inom Insurance pågår det sedan en tid tillbaka arbete med att stänga ner en olönsam reseförsäkringsverksamhet i Storbritannien, vilket påverkar premievolymen negativt.

Historisk rapportering

Under 2015 lämnade vi in en anmälan till Finansinspektionen om historisk felaktig rapportering och under kvartalet fick en sanktionsavgift på 35 miljoner kronor. Enligt avtal med vår huvudägare Nordic Capital fick vi samtidigt ett ovillkorat aktieägartillskott på 15 miljoner kronor. Därmed är ärendet nu avslutat och redovisas som en engångskostnad i rapporten.

Säljfrämjande lösningar i digital och fysisk miljö

Resurs ska ligga i framkant när det gäller att utveckla säljfrämjande lösningar som fungerar naturligt i våra retail finance-partners och konsumenters vardag, i såväl digital som fysisk miljö. Vi inför till exempel en ny tjänst för våra offlinebutiker, ”digital ansökan” vilket innebär att pappershanteringen för våra butiker helt försvinner och att kunden signerar via sitt mobila bank-id. Kunden som laddar ned vår app Loyo, hittar dessutom sekunden senare sitt nya lojalitetskort där. Självklart innebär detta att kundens kommande besök i butiken också blir delvis digitalt, då kunden via sin mobil och med Loyo kan genomföra sitt köp. Implementeringen sker just nu i Sverige och en nordisk utrullning ska ske under de kommande 12 månaderna.

Det tredje kvartalet påvisar en stark och lönsam tillväxt. Vi kommer fortsatt ha ett stort fokus på partnersamarbete och utvecklande av kundanpassade innovativa lösningar.

Välkommen – presentation av delårsrapporten

Resurs VD Kenneth Nilsson och CFO Peter Rosén kommer den 8 november klockan 12.00 att hålla en presentation på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. En lättare lunch serveras från kl 11:45. Välkommen att anmäl ditt deltagande i förväg via mail till hearings@financialhearings.com.

Om Resurs Holding

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs har sedan starten 1977 etablerat samarbeten med fler än 1 200 butikskedjor och sammanlagt cirka 35 000 butiker. Därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av tredje kvartalet 2016 uppgick antalet anställda till cirka 720 personer och låneportföljen till cirka 20,6 miljarder kronor. Resurs är sedan 29 april 2016 noterat på Nasdaq Stockholm.

*Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade enligt IFRS. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 30. Alternativa nyckeltal, skälen till användning av dessa och avstämning mot information i de finansiella rapporterna återfinns på hemsidan under Finansiell information.
Belopp inom parentes refererar till 30 september 2015 gällande finansiell ställning och samma period föregående år i fråga om resultatposter.

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2016 kl 8.00 CET.