Resurs Holding Delårsrapport januari-september 2021

Regulatory

“Under detta tredje och händelserika kvartal har vi inlett partner-samarbete med resejätten Nordic Leisure Travel Group AB (NLTG), med framstående varumärken som Ving, Spies, Globetrotter och Tjäreborg, där vårt uppdrag är att utveckla deras e-handelserbjudande. Vi har stabiliserat trenden i Norge där vi haft en negativ låneboksutveckling den senaste tiden. Utöver det har vi också effektiviserat och stärkt vår affärs- och produktutvecklingsorganisation med syfte att öka tempot för hela processen – från idé till go to market.” Nils Carlsson, VD Resurs Holding AB

1 juli–30 september 2021*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 3% och uppgick till 32 021 MSEK, en ökning i lokal valuta med 3%. Exklusive försäljningar av Non-Performing Loans (NPL) var tillväxten 5%.
 • Rörelsens intäkter minskade med 9% till 826 MSEK
 • K/I före kreditförluster (exklusive Insurance) uppgick till 40,5% (36,8%), exklusive engångskostnader 38,8% (36,8%).
 • Kreditförlustnivån förbättrades och uppgick till 1,2% (2,5%), exklusive upplösning av den extra kreditreserveringen 2,2% (2,5%).
 • Rörelseresultatet ökade med 2% till 388 MSEK, exklusive engångseffekter minskade rörelseresultatet med 13% till 330 MSEK.
 • Resultat per aktie ökade med 20% till 1,51 SEK per aktie (1,26), före och efter utspädning.

1 januari–30 september 2021*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 3% och uppgick till 32 021 MSEK, en ökning i lokal valuta med 3%. Exklusive NPL-försäljningar var tillväxten 5%.
 • Rörelsens intäkter minskade med 8% till 2 517 MSEK
 • K/I före kreditförluster (exklusive Insurance) uppgick till 41,4% (38,0%), exklusive engångskostnader 40,9% (38,0%).
 • Kreditförlustnivån förbättrades och uppgick till 2,0% (2,8%), exklusive upplösning av den extra kreditreserveringen 2,3% (2,5%).
 • Rörelseresultatet minskade med 2% till 1 003 MSEK, exklusive engångseffekter minskade rörelseresultatet med 14% till 944 MSEK.
 • Resultat per aktie ökade med 5% till 3,87 SEK per aktie (3,70), före och efter utspädning.
 • Resurs Holdings styrelse har föreslagit att en extra bolagsstämma den 2 november 2021 beslutar om sakutdelning av samtliga aktier i Solid Försäkring till Resurs aktieägare, samt beslutar om en kontant vinstutdelning om 3,00 SEK per aktie (totalt 600 MSEK).

Nu kör vi! Under det tredje kvartalet har Resurs strategi och offensiva roadmap för de närmsta åren kommit på plats. Med tydliga mål fastställda och med en ny, hypermodern bankplattform på ingång ökar vi farten i vår förändringsresa för att bli en mer hållbar koncern med stärkt e-handelsposition och konkurrenskraftiga erbjudanden – för partnern, för kunden och för samhället i stort.

Under detta tredje, händelserika kvartal har partnersamarbete inletts med resejätten Nordic Leisure Travel Group AB (NLTG), med framstående varumärken som Ving, Spies, Globetrotter och Tjäreborg, där vårt uppdrag blir att utveckla och utöka deras e-handelsplattform. Vi har stabiliserat trenden i Norge där vi haft en negativ låneboksutveckling den senaste tiden. Utöver det har vi effektiviserat och stärkt vår affärs- och produktutvecklings-organisation med syfte att öka tempot för hela processen – från idé till go to market. Utöver alla dessa viktiga milstolpar har vi även lanserat Resurs Society – vårt koncept där vi samlar allt vi jobbar med inom ramen för hållbarhet.

Tillväxt på alla marknader sedan Q2. Vi har märkt en gradvis förbättring inom de branscher och länder som haft det tuffare under pandemin vilket resulterat i ökade försäljningsvolymer, främst under den andra halvan av det tredje kvartalet. Totalt ökade låneboken med 3 procent och exklusive NPL-försäljningar var ökningen 5 procent jämfört med föregående år. Positivt är också att låneboken ökade med 3 procent jämfört med utgången av det andra kvartalet och vi ser tillväxt på alla nordiska marknader och i båda våra banksegment.

Kvartalets rörelseintäkter minskade med 9 procent jämfört med föregående år. De relativt sett lägre intäkterna förklaras främst av lägre lånebok i Norge, lägre ränteintäkter i Danmark samt mixeffekter inom Payment Solutions. Kostnaderna exklusive engångseffekter var 2 procent lägre än föregående år men K/I-talet ökade till följd av de lägre intäkterna. Arbetet med att effektivisera verksamheten och därmed sänka K/I-talet är en viktig del av den pågående transformationsresan. Kreditförlusterna förbättrades till följd av en god underliggande kreditkvalitet i utlåningsportföljen och under kvartalet beslutade styrelsen att lösa upp den extra kreditreserveringen om 75 MSEK som gjordes vid inledningen av pandemin. Som vi tidigare kommunicerat har vi inte noterat någon negativ utveckling i kundernas betalningsmönster, tvärtom har kreditkvaliteten förbättrats. Totalt sett ökade rörelseresultatet med 2 procent jämfört med föregående år, exklusive engångseffekter minskade rörelseresultatet med 13 procent till följd av de lägre intäkterna.

Nya finansiella mål. Under kvartalet fastställde styrelsen våra nya finansiella mål som ska gälla från och med 2022 där det övergripande målet är att nå en långsiktig årlig vinsttillväxt på över 10 procent. Vi tror att en stark vinsttillväxt är det bästa målet att skapa aktieägarvärde över tid. Utöver det infördes mål om K/I-tal om 35 procent på medellång sikt, samt buffert till våra kapitalrelationstal på 150–300 punkter och ett mål om att distribuera 50 procent av vinsten till våra aktieägare. På vår välbesökta Kapitalmarknadsdag i slutet av september berättade vi om vårt nya strategiska ramverk och hur det skapar förutsättningar att nå dessa finansiella mål. Ta del av filmer från Kapitalmarknads-dagen och vår omfattande Q&A på vår hemsida, www.resursholding.se.

Vårt nya strategiska ramverk. Vi lever i en spännande tid där marknaden och samhället är under stor förändring vilket också gör att vår bransch möter ett starkt yttre tryck på ansvarsfull kreditgivning. Dagens kunder har andra förväntningar och krav på oss som bank än tidigare, vilket ligger till grund för vår transformation när vi skapar ett nytt Resurs. Vi är övertygade om att en bank i framtiden måste sätta kunden främst och därför är Customer Obsession ett av tre fokusområde i vår strategi. För att kunna göra enkla kundupplevelser krävs bra teknik i grunden. I en värld där utvecklingen sker snabbare än någonsin behöver vi vara flexibla, datadrivna och i molnet, och där kommer det andra fokusområdet Tech Acceleration in i vår strategi. Vår viktigaste tillgång, våra medarbetare, är självklart en central del i vår strategi inom det tredje fokusområdet Working Together. Vi strävar efter en snabb, innovationsfrämjande och stärkande företagskultur med agila arbetssätt.

Tillväxt och stärkt e-handelsposition. En central del för att nå våra finansiella mål är att öka tillväxttakten i båda våra banksegment och på alla våra marknader. Det gör vi både genom att stärka konkurrenskraften samt genom att utveckla vår e-handelsposition och inleda nya samarbeten. Under hela 2021 har vi sett en ökad efterfrågan av våra e-handelslösningar och i och med samarbetet med resejätten NLTG förflyttar vi oss ett steg i rätt riktning.

Det är glädjande att den negativa trenden på den norska marknaden har stabiliserats under kvartalet, men vi ser fortsatt utmaningar och en hög andel kunder som avslutar sina lån i förtid. Under det fjärde kvartalet kommer vi att fokusera än mer på aktiviteter för att öka kundnöjdheten och försäljningen mot vår databas. I Norge kommer vi även att lansera lån med säkerhet, sk prioritetslån, upp till maximalt 600 KNOK.

Först i Norden med molnbaserad bankplattform. Vi har tagit ett viktigt första steg i att byta ut vårt kärnbanksystem och tecknat avtal med den globala molnplattformleverantören Intellect Design Arena. Den nya plattformen ger oss styrka och möjlighet att ge kunder och partners tjänster, gränssnitt och produkter i absolut framkant. Vår investering kommer att uppgå till cirka 500 MSEK och utvecklingsarbetet för att integrera den molnbaserade bankplattformen påbörjas nu och planeras att successivt införas under kommande år.

Operativ framåtmarsch. Parallellt med vårt banksystemsbyte arbetar vi för att med hjälp av digitalisering effektivisera vår verksamhet och öka kundnöjdheten. Genom bland annat ett datadrivet arbetssätt förbättrar vi våra ansökansflöden och utvecklar våra kundgränssnitt. Vår egenutvecklade app är nu live i alla de nordiska länderna och under kvartalet lanserades också en ny funktion i Resurs app som ger våra befintliga kunder i Sverige möjlighet att utöka sitt lån, istället för att behöva gå via hemsidan eller ringa till vår kundservice. Ett annat centralt område är att utveckla våra e-handelslösningar och under det tredje kvartalet lanserades Trustly som ny betalmetod samt möjlighet för kunderna att höja sin kontolimit direkt i vår checkout.

Styrelsen föreslår utdelning av Solid. Solids verksamhet fortsatte att utvecklas positivt under det tredje kvartalet och exklusive IPO-kostnader så ökade det tekniska resultatet med 13 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det totala rörelse-resultatet minskade däremot med 13 procent till följd av en stark återhämtning i placeringsportföljen under det tredje kvartalet föregående år.

I början av oktober kallade styrelsen till extra bolagsstämma den 2 november 2021 för att besluta om en så kallad Lex Asea-utdelning av dotterbolaget Solid Försäkring. Avsikten är att notera Solid Försäkring på Nasdaq Stockholms huvudlista under det fjärde kvartalet. Initiativet grundar sig i ambitionen att ge Solid Försäkring de bästa förutsättningarna för sin fortsatta tillväxtresa och ge möjlighet att skapa betydande värde för aktieägarna över tid. 

Vi blickar framåt. Kort och gott har det varit ett händelserikt kvartal och vi ser fram emot att öka takten på vårt fortsatta förändringsarbete. Många spännande implementeringar förväntas den närmaste tiden och vi rustar för ett minst lika produktivt fjärde kvartal.

Nils Carlsson, VD Resurs Holding

Mer information:
Nils Carlsson, CEO, nils.carlsson@resurs.se; +46 42 382000
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se; +46 736 443395

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 kl. 07.30 CET.

Om Resurs Holding
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det tredje kvartalet 2021 uppgick antalet anställda till 664 personer och låneboken till 32,0 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

* Vissa nyckeltal som anges i denna rapport är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäckningsregelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell data.