Resurs Holding föreslår utdelning av dotterbolaget Solid Försäkring

Regulatory

Resurs Holding AB (”Resurs”) meddelade i maj 2021 att bolaget inleder en strategisk översyn med intentionen att notera dotterbolaget Solid Försäkringsaktiebolag (”Solid Försäkring”) på Nasdaq Stockholms huvudlista. Styrelsen har därför idag beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma den 2 november 2021 beslutar om utdelning av samtliga aktier i Solid Försäkring till Resurs aktieägare.

Avsikten är att notera Solid Försäkring på Nasdaq Stockholms huvudlista under innevarande kvartal och därvid genomföra utdelningen av aktierna i Solid Försäkring enligt de s.k. Lex ASEA-reglerna1. Givet att extra bolagsstämma den 2 november 2021 godkänner styrelsens förslag till utdelningen kommer Resurs aktieägare att erhålla aktier i Solid Försäkring i förhållande till sina nuvarande aktieinnehav i Resurs. Tio (10) aktier i Resurs ger rätt till en (1) aktie i Solid Försäkring.

Styrelsen har även beslutat att föreslå att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdagen för utdelningen av aktierna i Solid Försäkring.

Solid Försäkring har under de senaste åren utvecklats till ett konkurrenskraftigt och stabilt sakförsäkringsbolag med en diversifierad nordisk nischförsäkringsportfölj och god solvens. Styrelsen bedömer att Solid Försäkring på grund av sin relativa storlek inom Resurskoncernen inte får den uppmärksamhet och det fokus som Solid Försäkrings position och fortsatta potential förtjänar och att bolagets värde inte fullt ut reflekteras i aktiekursen för Resurs. En uppdelning av Resurskoncernen samt en utdelning och notering av aktierna i Solid Försäkring har möjlighet att skapa betydande värde för aktieägarna över tid och kommer att möjliggöra för båda bolagen att fokusera på sina respektive verksamheter. Genom särnoteringen får Solid Försäkring bättre förutsättningar att uppnå en högre organisk tillväxt och genomföra kompletterande förvärv. Vidare får nuvarande aktieägare och nya investerare möjlighet att investera direkt i Solid Försäkring.

Den strategiska översynen och förberedelserna för särnoteringen av Solid Försäkring har medfört engångskostnader om ca 15 miljoner SEK som belastar Resurs resultat för det tredje kvartalet. Vidare räknar Resurs med att ytterligare engångskostnader om cirka 25 miljoner SEK kommer att belasta resultatet för det fjärde kvartalet. Affärsområdet Insurance som utgörs av Solid Försäkring kommer att redovisas som avvecklad verksamhet i delårsrapporten för det fjärde kvartalet. Delårsrapporten för det tredje kvartalet kommer att publiceras den 26 oktober 2021 och bokslutskommunikén den 8 februari 2022.

Ytterligare information till Resurs aktieägare om den föreslagna utdelningen av aktierna i Solid Försäkring kommer att publiceras i en informationsbroschyr på Resurs hemsida www.resursholding.com den 12 oktober 2021.

Mer information:

Nils Carlsson, CEO, nils.carlsson@resurs.se, +46 42 38 20 00
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

 

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2021, kl. 18:15 CEST.

 

[1] Lex ASEA innebär i korthet att ett moderbolag under vissa förutsättningar kan dela ut bolagets aktier i ett dotterbolag till sina aktieägare utan att någon omedelbar beskattning aktualiseras av utdelningen för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige (istället fördelas aktieägarens anskaffningsutgift för aktierna i moderbolaget ut på aktierna i moderbolaget och de erhållna aktierna i dotterbolaget).

 

OM SOLID FÖRSÄKRING
Solid Försäkring grundades 1993 och är idag ett framgångsrikt bolag inom försäkringsbranschen. Fokus ligger på försäkringar av nischkaraktär, med Norden som huvudmarknad. Bolaget samarbetar med ledande detaljhandelskedjor inom olika branscher och har cirka 2,3 miljoner kunder i Norden.

  

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2021 uppgick antalet anställda till 735 personer och låneboken till 31,1 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.