Resurs Holding fortsätter transformationsresan och genomför nedskrivningar om 48 MSEK

Regulatory

Resurs Holding inledde under hösten 2020 sin transformationsresa med målet att stärka konkurrenskraften och tillväxten på den nordiska marknaden. I samband med transformationsresan har bolaget gjort en genomsyn av balansräkningen och identifierat nedskrivningsbehov om 48 MSEK varav 38 MSEK avser aktiverade IT-investeringar. Nedskrivningen påverkar rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2020, har ingen likviditetspåverkan och marginell påverkan på kapitalbasen.  

Resurs transformationsresa inleddes med att skapa en mer effektiv organisation med tydligt nordiskt fokus. Förhandlingar med fackliga representanter slutfördes som planerat under det fjärde kvartalet och som tidigare kommunicerats medförde åtgärderna jämförelsestörande kostnader om cirka 22 MSEK under det fjärde kvartalet.

Parallellt med detta arbete har bolaget också gjort en genomsyn av balansräkningen vilket resulterat i en nedskrivning om 38 MSEK avseende aktiverade IT-investeringar. Under det fjärde kvartalet har även nedskrivning genomförts av ett mindre onoterat aktieinnehav om cirka 10 MSEK. Nedskrivningarna har ingen likviditetspåverkan samt marginell påverkan på kapitalbasen, men påverkar rörelseresultatet för det fjärde kvartalet.

– För att långsiktigt säkerställa en konkurrenskraftig, hållbar och lönsam bank genomför vi nu vår transformationsresa. Vi vill bli en mer datadriven och tech-orienterad finansiell aktör. De åtgärder vi genomför nu skapar förutsättningar för att säkerställa att viktiga affärsdrivande IT-projekt och lösningar kan genomföras de närmaste åren, säger Nils Carlsson, VD, Resurs Bank.

Mer information:
Jonas Olin, CFO & Head of IR, jonas.olin@resurs.se, +46 766 98 41 76
Sofie Tarring Lindell, IR-Officer, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13e januari 2021 kl. 19:30 CET.