Resurs Holding håller kapitalmarknadsdag och presenterar nya finansiella mål. Samtidigt löser dotterbolaget Resurs Bank upp den extra kreditreserveringen om 75 miljoner kronor.

Regulatory

Resurs Holding presenterar idag nya finansiella mål för koncernen. Vid kapitalmarknadsdagen imorgon kommer delar av Resurs Holdings ledning att ge ytterligare inblick i bolagets verksamhet, strategi och nya finansiella mål.

Resurs Holdings nya finansiella mål är från och med 2022:

  • Resultattillväxt per aktie om minst 10 procent per år. Resultattillväxt per aktie är det övergripande finansiella målet, då Resurs bedömer att en stark vinsttillväxt per aktie är det bästa måttet att skapa aktieägarvärde över tid
  • K/I-tal före kreditförluster under 35 procent exklusive Insurance på medellång sikt
  • Upprätthålla en kärnprimärkapitalrelation och total kapitalrelation som överstiger det lagstadgade kravet (inklusive pelare 2 och buffertkrav) med 150 – 300 punkter
  • Årligen distribuera 50 procent av nettovinsten till aktieägarna genom utdelning och/eller återköp av aktier

– Genom att införa ett övergripande mål för resultattillväxt kan vi på ett tydligare sätt arbeta med hela resultaträkningen för att optimera koncernens resultat och skapa värde för våra aktieägare. Den pågående transformationsresan förväntas driva tillväxt och lönsamhet framåt. Genom att dessutom införa intervall för kärnprimärkapitalrelation och total kapitalrelation om 150 till 300 punkter över myndighetskravet, tillsammans med den uppdaterade utdelningspolicyn, ökar vi transparensen om förväntningar om framtida kapitalkrav och kapitalbehov, säger Resurs Holdings CEO Nils Carlsson.

Om det visar sig att kapitalkraven inte ökar som förväntat och kapitalet därmed överskrider intervallet på 150 – 300 punkter över myndighetskravet, kan det överskjutande kapitalet fördelas till aktieägarna genom antingen utdelning eller aktieåterköp, alternativt hållas tillgängligt för eventuella förvärv.

Upplösning av kreditreservering om 75 MSEK

I april 2020 gjorde Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank en extra kreditreservering om 75 miljoner kronor med anledning av Covid-19 och i enlighet med IFRS 9. Resurs har inte noterat någon negativ utveckling i kundernas betalningsmönster och osäkerheten kring den pågående ekonomiska återhämtningen och hur arbetslösheten med tillhörande effekter på kundernas betalningsförmåga utvecklas har minskat signifikant, tvärtom har kreditkvaliteten förbättrats. Styrelsen har därför beslutat att lösa upp den extra kreditreserveringen i sin helhet om 75 miljoner kronor, vilket kommer att påverka resultatet positivt för det tredje kvartalet 2021.

Uppdatering av potentiell utdelning och särnotering av Solid Försäkring

Styrelsen i Resurs Holding gav i maj 2021 koncernledningen i uppdrag att utvärdera och skapa förutsättningar för en utdelning av Resurs Holdings aktier i dotterbolaget Solid Försäkringsaktiebolag till aktieägarna genom en så kallad Lex Asea-utdelning. Detta arbete fortskrider enligt plan med avsikten att särnotera Solid Försäkring på Nasdaq Stockholms huvudlista. Styrelsens ambition är att inom kort återkomma till aktieägarna med mer information om utvärderingen och nästa steg i processen, och eventuellt beslut om att föreslå Resurs Holdings bolagsstämma att dela ut aktierna i Solid Försäkring. Den strategiska översynen och förberedelserna inför särnoteringen av Solid Försäkring har medfört engångskostnader om ca 15 miljoner kronor som belastar Resurs resultat för det tredje kvartalet 2021. Vidare räknar Resurs med att ytterligare engångskostnader om cirka 25 miljoner kronor förväntas belasta resultatet för det fjärde kvartalet 2021.

Vid kapitalmarknadsdagen imorgon kommer Resurs Holding att utveckla sin syn på hur bolagets position och transformationsresa kommer att driva tillväxt och lönsamhet framåt. Bolaget kommer även att presentera sin syn på marknadsläget och trender på marknaden.

Resurs Holdings kapitalmarknadsdag är ett hybridevenemang där det fysiska eventet äger rum på Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36 i Stockholm och börjar med registrering kl. 08:30 och pågår till 12:00. Eventet är anpassat efter rådande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten kring Covid-19.

Vill du följa eventet digitalt startar vår live-sändning kl. 09:00 och avslutas 12:00. Anmälan görs på denna länk: https://live.twebcast.com/participant/ResursCMD2021

Våra talare genomför presentationerna på svenska och presentationsmaterialet är på engelska. Det kommer gå att ta del av en engelsk textad version av eventet i efterhand via Resurs Holdings hemsida. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängliga på Resurs Holdings hemsida när evenemanget är avslutat. www.resursholding.com

 

Mer information:

Nils Carlsson, CEO, nils.carlsson@resurs.se, +46 42 38 20 00
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

 

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 september 2021 kl. 19:15 CEST.

 

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2021 uppgick antalet anställda till 735 personer och låneboken till 31,1 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.