Resurs Holdings valberedning utsedd

Regulatory

Vid årsstämman den 28 april 2017 beslutades att valberedningen inför kommande årsstämmor ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti varje år, samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som är utsedd av den röstmässigt störste aktieägaren.

Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt eventuella förändringar i förslag till valberedning till årsstämman 2018.

Den 31 augusti 2017 var de fyra största aktieägarna i Resurs Holding Waldakt AB (familjen Bengtsson) med 28,6% av aktier och röster, Nordic Capital via Cidron Semper Ltd (26,2 %), Swedbank Robur Fonder (9,3 %) och Andra AP-Fonden (3,2 %). Swedbank Robur har avsagt sig sin plats i valberedningen och därför har Handelsbanken Fonder AB (1,8 %) såsom femte största ägare tillfrågats.

Inför årsstämman 2018 utgörs valberedningen av Martin Bengtsson såsom ordförande, Waldakt AB; Robert Furuhjelm, Cidron Semper Ltd; Ulrika Danielsson, Andra AP-fonden; Staffan Ringvall, Handelsbanken Fonder AB och Jan Samuelson, Resurs Holdings styrelseordförande. Aktieägarna som har utsett ledamöterna till valberedningen har totalt 59,8 % av aktierna och rösterna i bolaget.

För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, bör förslag lämnas in senast den 28 februari 2018. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018 samt på bolagets hemsida.

Aktieägarna i Resurs Holding AB uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till valberedning@resurs.se eller via post till Resurs Holding, Att: Valberedningen, Box 22209, 250 24 Helsingborg.

Resurs Holdings årsstämma 2018 kommer att äga rum i Helsingborg den 27 april 2018.

Mer information:

Om Resurs Holding:

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av Q2 2017 uppgick antalet anställda till 742 personer och låneboken till 22,3 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.