Solid Försäkring har offentliggjort avsikten att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm

Non Regulatory

Resurs Holding ABs (”Resurs”) dotterbolag Solid Försäkringsaktiebolag (”Solid Försäkring”), ett av de ledande nischförsäkringsbolagen i Norden inom sakförsäkringar, har idag offentliggjort avsikten att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm (”Noteringen”). Noteringen avses genomföras efter att Resurs har genomfört utdelningen av samtliga aktier i Solid Försäkring till Resurs aktieägare i enlighet med de s.k. Lex Asea-reglerna. Nasdaq Stockholm AB har, med vissa sedvanliga förbehåll, meddelat att Solid Försäkring uppfyller noteringskraven.

 I enlighet med tidigare pressmeddelande har Resurs under hösten undersökt möjligheten att dela ut och särnotera dotterbolaget Solid Försäkring. Den extra bolagsstämman i Resurs den 2 november 2021 beslutade följaktligen att dela ut samtliga aktier i Solid Försäkring till Resurs aktieägare samt bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätten att erhålla aktier i Solid Försäkring. Datum för avstämningsdagen kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart styrelsen har beslutat om detta, vilket förväntas ske under det fjärde kvartalet 2021.

Solid Försäkring har idag offentliggjort avsikten att notera aktierna på Nasdaq Stockholm efter att Resurs genomfört utdelningen i enlighet med de s.k. Lex Asea-reglerna. Nasdaq Stockholm AB har meddelat att Solid Försäkring uppfyller gällande noteringskrav. Nasdaq Stockholm AB kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Solid Försäkrings aktier på Nasdaq Stockholm under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att Solid Försäkring inkommer med en sådan ansökan och att spridningskravet uppfylls. Noteringen på Nasdaq Stockholm förväntas genomföras under det fjärde kvartalet 2021.

Resurs och Solid Försäkrings respektive styrelser anser att separationen av Solid Försäkring från moderbolaget samt noteringen på Nasdaq Stockholm kommer att öka medvetenheten om Solid Försäkrings verksamhet, stärka varumärket bland både samarbetspartners och kunder, förbättra möjligheten att attrahera och behålla kvalificerad personal och nyckelmedarbetare samt medföra en expanderad marknadspotential i form av nya möjligheter att ingå partnersamarbeten. Vidare bedömer respektive styrelser att noteringen medför en självständig och mer effektiv kapitalallokering med direkt tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, inklusive en bred och långsiktig ägarbas, vilket förväntas stödja Solid Försäkrings fortsatta tillväxt och utveckling. Sammantaget anser Resurs och Solid Försäkrings respektive styrelser att separationen från moderbolaget och noteringen på Nasdaq Stockholm skapar de bästa förutsättningarna för Solid Försäkrings fortsatta utveckling och tillväxt och därmed ett ökat värde för aktieägarna.

För mer information, se Solid Försäkrings pressmeddelande om avsikten att notera aktierna på Nasdaq Stockholm på https://corporate.solidab.se. 
 

Mer information:
Nils Carlsson, CEO, nils.carlsson@resurs.se
, +46 766 44 77 00
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

Om Resurs Holding
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det tredje kvartalet 2021 uppgick antalet anställda till 664 personer och låneboken till 32,0 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.