Resurs Holding beslutar om avstämningsdag för utdelningen av dotterbolaget Solid Försäkring

Non Regulatory

Den extra bolagsstämman i Resurs Holding AB (”Resurs”) beslutade den 2 november 2021 att dela ut samtliga aktier i Solid Försäkringsaktiebolag (”Solid Försäkring”) till Resurs aktieägare i enlighet med styrelsens förslag, samt att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätten att erhålla aktier i Solid Försäkring. Resurs styrelse har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen ska infalla den 29 november 2021.

Resurs kommer att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Solid Försäkring till aktieägarna i Resurs. De som på avstämningsdagen den 29 november 2021 är registrerade som aktieägare i Resurs är berättigade att erhålla aktier i Solid Försäkring i förhållande till nuvarande innehav i Resurs. Tio (10) aktier i Resurs berättigar till en (1) aktie i Solid Försäkring.  Om aktieinnehavet inte är jämnt delbart med tio (10) erhålls andelar av en aktie i Solid Försäkring. Alla sådana andelar av aktier i Solid Försäkring kommer att sammanläggas till hela aktier som efter det att Solid Försäkrings aktier noterats på Nasdaq Stockholm kommer att säljas. Försäljningslikviden betalas ut kontant via Euroclear Sweden, utan avdrag för courtage (direktregistrerade aktieägare) eller via respektive förvaltare enligt dennes rutiner (förvaltarregistrerade aktieägare). För de aktieägare i Resurs som är berättigade att erhålla aktier i Solid Försäkring förväntas aktierna finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå eller VP-konto den 1 december 2021.

Sista dag för handel i Resurs aktie inklusive rätt att erhålla aktier i Solid Försäkring är den 25 november 2021. Från och med den 26 november 2021 handlas Resurs aktie utan rätt att erhålla aktier i Solid Försäkring.

Nasdaq Stockholm har meddelat att Solid Försäkring uppfyller noteringskraven, under förutsättning att vissa sedvanliga villkor uppfylls, däribland att Solid Försäkring inkommer med en ansökan om att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholm och att spridningskravet uppfylls. Första dag för handel med Solid Försäkrings aktie på Nasdaq Stockholm förväntas vara den 1 december 2021. Aktierna kommer att handlas under kortnamnet SFAB med ISIN-kod SE0017082548.

Solid Försäkring kommer under dagen att publicera ett prospekt avseende upptagande till handel på Nasdaq Stockholm som kommer finnas tillgängligt på Solid Försäkrings hemsida https://corporate.solidab.se/sv/.

Tidplan för utdelning och notering av aktierna i Solid Försäkring:

  • 25 november 2021 – Sista dag för handel i Resurs aktie inklusive rätt att erhålla aktier i Solid Försäkring
  • 26 november 2021 – Första dag för handel i Resurs aktie exklusive rätt att erhålla aktier i Solid Försäkring
  • 29 november 2021 – Avstämningsdag för erhållande av aktier i Solid Försäkring
  • 1 december 2021 – Beräknad första dag för handel med Solid Försäkrings aktier på Nasdaq Stockholm

Mer information:
Nils Carlsson, CEO, nils.carlsson@resurs.se, +46 766 44 77 00
Jonas Olin, Finance Strategy Director,
jonas.olin@resurs.se
, +46 76-698 41 76

Om Resurs Holding
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det tredje kvartalet 2021 uppgick antalet anställda till 664 personer och låneboken till 32,0 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.