Resurs Holding Delårsrapport januari—juni 2021

Regulatory

Under andra kvartalet har ett antal hållbara samarbeten inletts, digitala plånböcker lanserats och vår ansvarsfulla kreditgivning visat resultat. Läget ljusnar i Norge och samhällena öppnar upp allt mer. Vår utlåningstillväxt uppgick till 3 procent exklusive NPL-försäljningar under året och vi tar marknadsandelar.

Nils Carlsson, VD Resurs Holding AB

1 april–30 juni 2021*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 1% och uppgick till 31 148 MSEK, en ökning i lokal valuta med 1%. Exklusive NPL-försäljningar var tillväxten 3%.
 • Rörelsens intäkter minskade med 10% till 840 MSEK
 • K/I före kreditförluster (exklusive Insurance) uppgick till 41,5% (38,7%)
 • Kreditförlustnivån förbättrades och uppgick till 2,3% (2,6%)
 • Rörelseresultatet minskade med 15% till 313 MSEK
 • Resultat per aktie minskade med 14% till 1,22 SEK per aktie (1,42), före och efter utspädning.

1 januari–30 juni 2021*

 • Utlåning till allmänheten ökade med 1% och uppgick till 31 148 MSEK, en ökning i lokal valuta med 1%. Exklusive NPL-försäljningar var tillväxten 3%.
 • Rörelsens intäkter minskade med 8% till 1 691 MSEK
 • K/I före kreditförluster (exklusive Insurance) uppgick till 41,9% (38,6%)
 • Kreditförlustnivån förbättrades och uppgick till 2,4% (3,0%)
 • Rörelseresultatet minskade med 4% till 614 MSEK
 • Resultat per aktie minskade med 3% till 2,36 SEK per aktie (2,44), före och efter utspädning.
 • Under förutsättning att regulatoriska myndigheters begränsningar inte förlängs eller förändras efter den 30 september 2021 avser styrelsen kalla till en extra bolagsstämma och föreslå en utdelning om 3,00 SEK per aktie under det fjärde kvartalet 2021. 1,80 SEK per aktie avser återstoden av förutsebar utdelning till och med 2020 och 1,20 SEK per aktie motsvarar 50 procent av koncernens nettoresultat under första halvåret 2021.

En ny växel. Det andra kvartalet har passerat och arbetet med att transformera Resurs till en mer konkurrenskraftig, hållbar och digital aktör har börjat ge effekt. Under andra kvartalet har ett antal hållbara samarbeten inletts, digitala plånböcker lanserats och vår ansvarsfulla kreditgivning har visat resultat. Vi har också fått ett höjt kreditbetyg (BBB, stable outlook) till följd av en förbättrad underliggande nordisk konsumentkreditmarknad och vår starka position att attrahera nya samarbetspartners. Läget ljusnar i Norge och samhällen öppnar upp allt mer, i synnerhet de danska och norska marknaderna som var helt stängda under första kvartalet. Lånebokstillväxten exkl. NPL försäljning ökade med 3 procent jämfört med föregående år.

Kvartalets rörelseintäkter minskade med 10 procent jämfört med föregående år. Kostnaderna var 3 procent lägre än föregående år men K/I-talet ökade till följd av de lägre intäkterna. Arbete med att effektivisera verksamheten och därmed sänka K/I-talet är en viktig del av den pågående transformationsresan. Kreditförlusterna förbättrades till följd av den ansvarsfulla kreditgivningen. Totalt sett minskade rörelseresultatet med 15 procent jämfört med föregående år. Jämfört med första kvartalet 2021 ökade rörelseresultatet däremot med 4 procent.

Starka i Sverige. Den svenska marknaden uppvisade stark tillväxt inom både Consumer Loans och Payment Solutions till följd av fortsatt positiv utveckling i befintliga partnersamarbeten och bra nyttjande av vår kunddatabas. Under andra kvartalet gick över
85 procent av nyförsäljningen inom Consumer Loans Sverige till kunder som finns i den egna databasen. När vi använder vår egen databas kan vi göra bättre kreditbedömningar genom att komplettera externa uppgifter med intern data vilket ger oss lägre kreditrisk och lägre anskaffningskostnader och som därmed bidrar till Resurs hållbara kreditgivning.

Positiva tendenser i Norge. Sedan införandet av en ny lagstiftning i Norge under 2019 har utlåningsvolymer på den norska marknaden i sin helhet minskat. Inom förbrukslån, som är den största produkten vi erbjuder i Norge, har vi under 2021 minskat mindre än marknaden i sin helhet.

Under det andra kvartalet hade vi fortsatt nyutlåningstillväxt men vi ser fortsatt att kunder avslutar sina lån i förtid. För att hantera detta arbetar vi för att på olika sätt förbättra kundresan. Vi lanserade exempelvis Resurs Banks app i Norge under slutet av det andra kvartalet.

Tack vare vårt tydliga nordiska fokus och nya agila arbetssätt kommer vi i fortsättningen att kunna lansera och utveckla våra produkter och tjänster till alla marknader allt snabbare.

Apropå app. Vi ser en fortsatt god tillväxt i användandet av vår svenska app där nedladdningarna ökat med 31 procent mellan första och andra kvartalet 2021. Vi går mot en kvarts miljon nedladdningar sedan appen lanserades i Q4 2020. Under året är lanseringar planerade i Danmark och Finland.

Hållbara samarbeten. I linje med vår strategi om att erbjuda hållbara kreditlösningar har vi signerat ett samarbetsavtal med bostadskreditinstitutet Hemma, en plattform för omställning till hållbara bostäder. Tillsammans med Hemma kommer vi kunna erbjuda våra kunder möjligheten att investera i klimatsmarta lösningar, där villkoret är att privatlånet från Resurs används till hållbara energiinvesteringar i hemmet.

Vi har under kvartalet breddat vårt erbjudande av prenumerationslösningar genom att ingå partnerskap med Fairown på den svenska och norska marknaden. Tillsammans med Fairown kan vi erbjuda kunderna möjlighet till prenumeration av produkter inom olika branscher såsom hemelektronik, bygg och trädgård samt klockor. Utvecklingen av olika typer av prenumerationslösningar handlar både om att erbjuda en smidig kundresa till våra kunder men också om hållbarhet och utvecklingen av cirkulära affärsmodeller där äldre produkter kan bytas in och säljas på andrahandsmarknaden.

Under kvartalet har vi också genomfört vår första heltäckande klimatberäkning enligt GHG-protokollet och detta ligger nu till grund för ett kommande arbete inom att reducera vår påverkan på miljö och klimat. På kapitalmarknadsdagen i september kommer vi berätta mer om vår uppdaterade hållbarhetsstrategi.

Digitala plånböcker innebär en smidigare kundresa. Vi har rullat ut både Google Pay och Apple Pay, två efterfrågade betaltjänster som möjliggör smidigare och säkrare betalningar, till våra kunder på den nordiska marknaden. Genom att lägga till sitt Mastercard från Resurs Bank i den digitala plånboken, kan våra kunder göra säkra och kontaktlösa betalningar via t.ex. mobiltelefonen i butik eller genom att verifiera sig på telefonen när de handlar online och i appar. Resurs tog därmed ytterligare ett medvetet kliv mot en mer digital kundresa och positiv kundupplevelse.

God kreditkvalitet är en förutsättning för hållbar utveckling. Sedan vi aktivt stramade åt vår kreditgivning i samband med pandemins utbrott ser vi en positiv utveckling av den underliggande kreditkvaliteten i våra portföljer, vilket också syns i den lägre kreditförlustnivån jämfört med såväl föregående år som föregående kvartal. Den positiva utvecklingen är tydlig i både Payment Solutions och Consumer Loans och på alla våra nordiska marknader.

Under kvartalet har vi också ingått avtal med PRA Group, en ledande internationell investerare inom förfallna fordringar, om att sälja delar av våra förfallna fordringar i Norge till ett bruttovärde om cirka 800 MNOK. Försäljningen hade en positiv påverkan på Resurs Banks kapitalbehov och likviditet samtidigt som den var resultatneutral. Att kunna genomföra den här typen av transaktion visar att vi har god kvalitet i våra underliggande tillgångar och ett högt förtroende på marknaden.

Långsiktigt diversifierad finansiering. I linje med Resurs strategi om en långsiktigt diversifierad finansiering har Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner svenska kronor och 600 miljoner norska kronor under andra kvartalet. Intresset i samband med denna emission var mycket starkt. Att emittera i både Sverige och Norge är ett bevis på att vi är en nordisk aktör med avsikt att fortsätta ha en långsiktigt diversifierad finansiering. Vårt kreditbetyg från Nordic Credit Rating (NCR) höjdes i april till BBB, stabila utsikter, vilket ger oss fortsatt goda förutsättningar till finansiering till fördelaktiga villkor.

Strategisk översyn av Solid. Solid fortsatte sin positiva utveckling under det andra kvartalet, premieintäkterna ökade med 6 procent och det tekniska resultatet ökade med 14 procent jämfört med föregående år, trots att affärsområdet Resor fortsatt var negativt påverkad av pandemin. Under kvartalet gav styrelsen i Resurs koncernledningen i uppdrag att inleda en strategisk översyn och skapa förutsättningar för att dela ut och särnotera Solid Försäkring på Nasdaq Stockholms huvudlista. Initiativet grundade sig i ambitionen att ge Solid Försäkring de bästa förutsättningarna för sin fortsatta tillväxtresa. Arbetet med detta pågår och ambitionen är att återkomma till aktieägarna med mer information om utvärderingen och nästa steg i processen under innevarande år.

Vad händer framåt? Det är hög aktivitet i hela den nordiska organisationen och med ett gediget transformationsarbete har vi börjat accelerera inom flera fronter. För närvarande utvärderar vi olika leverantörer av en ny hypermodern och konkurrenskraftig Fintech-plattform. På kapitalmarknadsdagen den 29 september 2021 kommer vi berätta mer om transformationsresan och vår strategi för att bli en mer hållbar, konkurrenskraftig och digital aktör.

Det vill du inte missa!

Nils Carlsson, VD Resurs Holding AB

Mer information:
Nils Carlsson, CEO, nils.carlsson@resurs.se; +46 42 382000
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se; +46 736 443395

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juli 2021 kl. 07:30.

Om Resurs Holding
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder  betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2021 uppgick antalet anställda till 735 personer och låneboken till 31,1 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

* Vissa nyckeltal som anges i detta avsnitt är inte upprättade i enlighet med IFRS eller kapitaltäcknings­regelverket, d.v.s. är alternativa nyckeltal. Beräkningar och avstämning mot information i de finansiella rapporterna av dessa nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiella rapporter. Definitioner av nyckeltal återfinns på hemsidan under Finansiell data. I detta avsnitt refererar förändring och jämförelsesiffror till samma period föregående år. Detsamma gäller för övriga textavsnitt i delårsrapporten, resultatposter och kassaflöde jämförs med samma period föregående år. Undantag är finansiell ställning där jämförelsesiffran avser 31 december 2020.