Resurs Holding publicerar informationsbroschyr avseende den föreslagna utdelningen av dotterbolaget Solid Försäkring

Non Regulatory

Enligt tidigare pressmeddelande har Resurs Holding AB (”Resurs”) förslagit en extra bolagsstämma den 2 november 2021 att besluta om utdelning av samtliga aktier i Solid Försäkringsaktiebolag (”Solid Försäkring”) till Resurs aktieägare. Med anledning av detta publicerar Resurs idag ytterligare information om utdelningen och Solid Försäkring i form av en informationsbroschyr som kommer finnas tillgänglig på www.resursholding.com. Därtill har Solid Försäkrings styrelse beslutat om finansiella mål och utdelningspolicy, vilka framgår av informationsbroschyren.

 Informationsbroschyren presenterar bakgrunden och orsakerna till den föreslagna utdelningen av Solid Försäkring och innehåller en beskrivning av Solid Försäkring respektive Resurskoncernen exklusive Solid Försäkring. Informationsbroschyren innehåller även finansiella mål och utdelningspolicy för Solid Försäkring samt historisk finansiell information för både Solid Försäkring och Resurskoncernen exklusive Solid Försäkring.

Informationsbroschyren syftar till att ge aktieägarna en överblick över båda bolagens verksamhet och finansiella ställning samt utdelnings- och noteringsprocessen och är tänkt att användas som grund för beslut från Resurs aktieägare i samband med den extra bolagsstämman den 2 november 2021.
 

Solid Försäkrings finansiella mål

Solid Försäkring har följande finansiella mål på medellång sikt:

  • Årlig tillväxt i premieintäkter om 4–7 procent exklusive förvärv
  • Totalkostnadsprocent <90 procent
  • Avkastning RoNAV (2)[1] >14 procent
  • Solvenskapitalkravskvot >=150 procent
     

Solid Försäkrings utdelningspolicy

Enligt Solid Försäkrings styrelses utdelningspolicy avser bolaget att utbetala en årlig utdelning motsvarande minst 50 procent av årets resultat från och med för räkenskapsåret 2022. Utdelningspolicyn är villkorad av målet avseende solvenskapitalkravskvoten och att inga eventuella större förvärv genomförs.

Informationsbroschyren, som har tagits fram på både svenska och engelska, kommer att finnas tillgänglig på www.resursholding.com/sv/extra-bolagsstamma-2021/.
 

Mer information:

Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR Resurs Holding, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95
Marcus Tillberg, CEO Solidförsäkringsaktiebolag, marcus.tillberg@solidab.se, +46 70 378 20 65

 

OM SOLID FÖRSÄKRING
Solid Försäkring grundades 1993 och är idag ett framgångsrikt bolag inom försäkringsbranschen. Fokus ligger på försäkringar av nischkaraktär, med Norden som huvudmarknad. Bolaget samarbetar med ledande detaljhandelskedjor inom olika branscher och har cirka 2,3 miljoner kunder i Norden.

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det andra kvartalet 2021 uppgick antalet anställda till 735 personer och låneboken till 31,1 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.

[1] Periodens (annualiserade) resultat exklusive avskrivningar på immateriella tillgångar justerat för skatt i förhållande till genomsnittligt justerat eget kapital exklusive immateriella tillgångar. I justerat eget kapital inkluderas säkerhetsreserv justerat för skatt.