Finansinspektionen tilldelar Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank en anmärkning och sanktionsavgift på 50 miljoner kronor

Regulatory

Finansinspektionen har beslutat att tilldela Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank en anmärkning och en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor efter en undersökning av kreditprövningar bland aktörer på konsumentkreditmarknaden.

Finansinspektionens har sedan 2020 undersökt kreditbedömningsprocesser hos en rad aktörer på marknaden för konsumentkrediter i syfte att kontrollera om kreditprövningarna följer konsumentkreditlagen och Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden.

Finansinspektionen har beslutat att tilldela Resurs Bank en anmärkning, vilket är den lägre grad av sanktion som ges när överträdelsen inte bedöms som allvarlig, samt en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor. Skälet till beslutet är att Finansinspektionen anser att Resurs Bank inte i tillräcklig grad iakttagit god kreditgivningssed enligt konsumentkreditlagen.

Resurs Bank delar inte Finansinspektionens bedömning av bankens kreditbedömningsprocess.

– Vi kan konstatera att vi och Finansinspektionen har olika syn på sakfrågan liksom den rättsliga regleringen kring processen för kreditbedömningar. Resurs Bank tar ansvarsfull kreditgivning på stort allvar och gör alltid en noggrann bedömning av våra kunders återbetalningsförmåga. Vi har en gedigen kreditbedömningsprocess som enligt vår bedömning följer regelverken, och våra kreditförluster är därför låga. Vi kommer nu utvärdera situationen, men vår bedömning är att Finansinspektionens beslut inte kommer påverka vår affär i nämnvärd grad, säger Nils Carlsson, VD, Resurs Holding.

 

MER INFORMATION
Nils Carlsson, CEO, nils.carlsson@resurs.se, +46 766 44 77 00
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2022 kl. 09:00 CET.

OM RESURS
Resurs Holding verkar genom dotterbolaget Resurs Bank och har sedan starten 1977 byggt upp en kundbas på 6 miljoner privatkunder i Norden, och är en ledande partner för både butik och e-handel. Resurs vill skapa balans i människors vardagsekonomi. Baserat på det byggs erbjudanden och tjänster inom lån, sparande och betalningar som utgår från människors liv och vardag. Resurs Bank har sedan 2001 en bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det första kvartalet 2022 uppgick antalet anställda till 591 personer och låneboken till 34,2 miljarder SEK. Resurs Holding är noterat på Nasdaq Stockholm.