Finansinspektionens preliminära bedömning av Resurs Banks kreditprövningar

Regulatory

Resurs Holding AB:s helägda dotterbolag Resurs Bank AB är föremål för en undersökning av Finansinspektionen med syfte att kontrollera om bankens kreditprövningar följer 6 och 12 §§ konsumentkreditlagen (2010:1846) samt Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2014:11) om krediter i konsumentförhållanden.

Banken har idag mottagit en skrivelse av Finansinspektionen enligt vilken Finansinspektionens preliminära bedömning är att banken inte grundar sin kreditprövning på tillräckliga uppgifter och därmed inte följer konsumentkreditlagen. Mot den bakgrunden är Finansinspektionens preliminära bedömning att banken inte iakttagit tillräckligt god kreditgivningssed och inte följt konsumentkreditlagen. Finansinspektionen överväger att vidta åtgärd mot Resurs Bank.

Resurs Bank delar inte Finansinspektionens preliminära bedömning och anser att bedömningen strider mot konsumentkreditlagens och EU-rättens bestämmelser såsom de har uttolkats av Högsta Förvaltningsdomstolens uttalande rörande kreditprövning i avgörandet 2017 ref. 64. Det är bankens bedömning att den metod som Finansinspektionen förespråkar innebär ett väsentligt ingrepp i konsumentens integritet och självbestämmande. Metoden skulle sannolikt inte heller ge ett bättre konsumentskydd. För det fall Finansinspektionen i beslut vidhåller sin preliminära bedömning, överväger banken att överklaga beslutet.

Resurs Bank har beretts tillfälle att yttra sig över Finansinspektionens överväganden och ska inkomma med yttrande senast den 2 mars 2022.

Mer information:
Nils Carlsson, CEO, nils.carlsson@resurs.se, +46 766 44 77 00
Sofie Tarring Lindell, CFO & Head of IR, sofie.tarringlindell@resurs.se, +46 73 644 33 95

Denna information är sådan information som Resurs Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2022 kl. 17:00 CET.
OM RESURS HOLDING
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolaget Resurs Bank, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 6 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av det tredje kvartalet 2021 uppgick antalet anställda till 664 personer och låneboken till 32,0 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm.