Förändring i Resurs Holdings valberedning

Regulatory

Vid årsstämman den 28 april 2017 beslutades att valberedningen inför kommande årsstämmor ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti varje år. Eftersom Handelsbanken Fonder AB har avsagt sig sin plats som en följd av minskat aktieinnehav, har valberedningen tillfrågat en annan aktieägare att utse en ersättare. 

Den 15 september 2017 meddelade Resurs Holding att valberedningens sammansättning skulle bestå av Waldakt AB, Cidron Semper Ltd, Andra AP-fonden, Handelsbanken Fonder AB och Resurs Holdings styrelseordförande.

Enligt valberedningsinstruktionen kan valberedningen utse en ersättare för en ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört. En sådan ersättare ska hämtas från samma aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur.

På grund av förändrad ägarbild per den 31 oktober 2017 har Livförsäkringsbolaget Skandia Ömsesidigt (1,6 %) blivit tillfrågad att utse en ledamot såsom femte största ägare. Swedbank Robur Fonder (6,2 %) har också fått frågan men har sedan tidigare avsagt sig sin plats i valberedningen inför årsstämman 2018.

Ny sammansättning av valberedningen inför årsstämman 2018 är nu Martin Bengtsson såsom ordförande, Waldakt AB; Robert Furuhjelm, Cidron Semper Ltd; Ulrika Danielsson, Andra AP-fonden; Annelie Enquist, Livförsäkringsbolaget Skandia Ömsesidigt och Jan Samuelson, Resurs Holdings styrelseordförande.

Såsom tidigare har meddelats bör förslag lämnas in senast den 28 februari 2018 för att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2018 samt på bolagets hemsida.

Aktieägarna i Resurs Holding AB uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till valberedning@resurs.se eller via post till Resurs Holding, Att: Valberedningen, Box 22209, 250 24 Helsingborg.

Resurs Holdings årsstämma 2018 kommer att äga rum i Helsingborg den 27 april 2018.

Mer information:
Henrik Winberg, CGO, henrik.winberg@resurs.se +46 736 61 21 94
Peter Rosén, CFO & Head of IR, peter.rosen@resurs.se +46 736 56 49 34
Sofie Tarring, IR-Officer, sofie.tarring@resurs.se +46 736 44 33 95   

Om Resurs Holding
Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs Bank har sedan starten 1977 etablerat sig som en ledande partner för säljdrivande betal- och lojalitetslösningar för butik och e-handel och därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5,5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av Q3 2017 uppgick antalet anställda till 752 personer och låneboken till 23,2 miljarder SEK. Resurs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.