Förtida inlösen av förlagslån i Resurs Bank AB

Non Regulatory

Resurs Bank AB (publ) kommer den 12 mars 2024 att genomföra en förtida inlösen av förlagslån med ISIN SE0011426105 på SEK 300 000 000 som gavs ut den 12 mars 2019.

Resurs Bank kommer, i enlighet med förlagslånets villkor, utöva sin rätt att påkalla förtida inlösen. Förlagsbevisen löses in till ett pris motsvarande det nominella värdet tillsammans med upplupen men obetald ränta till och med dagen för inlösen.

Inlösendagen är den 12 mars 2024 och betalning kommer i enlighet med villkoren att erläggas till de personer som på avstämningsdagen den 5 mars 2024 är registrerade som innehavare hos Euroclear Sweden. Inlösen har godkänts av Finansinspektionen.

Resurs Bank kommer, i enlighet med förlagslånets villkor, skicka ett meddelande om förtida inlösen till de hos Euroclear Sweden registrerade innehavarna av förlagsbevisen samt publicera meddelandet på bolagets hemsida. Meddelandet är oåterkalleligt. I samband med inlösen avser Resurs Bank att ansöka om avnotering av förlagslånet hos Nasdaq Stockholm. 
 
MER INFORMATION
Sofie Tarring Lindell, CFO och Head of IR, +46-73-644 33 95, sofie.tarringlindell@resurs.se