Kallelse till Årsstämma i Resurs

Regulatory

Aktieägarna i Resurs Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredag den 28 april 2017 klockan 13.30 på Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken lördagen den 22 april 2017. Eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare se till att vara införda i aktieboken fredagen den 21 april 2017,
 • dels anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 24 april 2017. Anmälan görs på bolagets hemsida www.resursholding.com, på telefon 08-402 91 71 eller med post till Resurs Holding AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd fredagen den 21 april 2017 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress, i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.resursholding.com. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid årsstämman på distans.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av den verkställande direktören och finanschefen.
 8. Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 12. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.
 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 14. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
 15. Val av styrelseledamöter:
  (a) Jan Samuelson (omval, valberedningens förslag)
  (b) Martin Bengtsson (omval, valberedningens förslag)
  (c) Mariana Burenstam Linder (omval, valberedningens förslag)
  (d) Fredrik Carlsson (omval, valberedningens förslag)
  (e) Anders Dahlvig (omval, valberedningens förslag)
  (f) Christian Frick (omval, valberedningens förslag)
  (g) Lars Nordstrand (omval, valberedningens förslag)
  (h) Marita Odélius Engström (omval, valberedningens förslag)
 16. Val av styrelseordförande.
 17. Val av revisor.
 18. Fastställande av valberedningsinstruktion.
 19. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 20. Årsstämmans avslutande.

Valberedningens beslutsförslag

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Jan Samuelson väljs till ordförande vid stämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkterna, 13, 15 (a)-(h) och 16)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Jan Samuelson, Martin Bengtsson, Mariana Burenstam Linder, Fredrik Carlsson, Anders Dahlvig, Christian Frick, Lars Nordstrand och Marita Odélius Engström.

Valberedningen föreslår omval av Jan Samuelson till styrelseordförande.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 14)

Valberedningen föreslår att arvode för ordinarie styrelsearbete för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt följande:

 • 1 200 000 kronor till styrelsens ordförande,
 • 400 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Det föreslagna arvodet för ordinarie styrelsearbete är oförändrat jämfört med föregående år men det sammanlagda föreslagna arvodet minskar med 400 000 kronor eftersom styrelsen föreslås minskas med en ledamot.

Valberedningen har vidare föreslagit att arvode för arbete inom styrelsens utskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt följande:

 • 100 000 kronor till ordförande och 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i Audit Committee (oförändrat från föregående år),
 • 250 000 kronor till ordförande och 125 000 kronor till envar av övriga ledamöter i Corporate Governance Committee (en föreslagen ökning från föregående år med 150 000 kronor för ordföranden och 75 000 kronor för övriga ledamöter),
 • för arbete i Remuneration Committee ska inget arvode utgå (oförändrat från föregående år).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor.

Val av revisor (punkt 17)

Valberedningen föreslår, i enlighet med Audit Committees rekommendation, att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Ernst & Young AB har informerat Resurs om att den auktoriserade revisorn Niklas Paulsson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om Ernst & Young AB omväljs till revisor.

Fastställande av valberedningsinstruktion (punkt 18)

Valberedningen ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti varje år, samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som är utsedd av den röstmässigt störste aktieägaren. Om tidigare än två månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse nya ledamöter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samma aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Sammansättningen av valberedningen ska normalt sett offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av Bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete samt arvode till bolagets revisor. Valberedningen ska vidare, om det bedöms erforderligt, lämna förslag till ändringar i denna instruktion.

Denna instruktion för valberedningen ska gälla till dess beslut om ändring av instruktionen för valberedningen fattas av bolagsstämman.

Styrelsens beslutsförslag

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen ska vara onsdagen den 3 maj 2017. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna måndagen den 8 maj 2017.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2018.

Ersättning till ledande befattningshavare ska beslutas av styrelsen i enlighet med interna riktlinjer och krav som är baserade på från tid till annan gällande föreskrifter om ersättningssystem i bank- respektive försäkringsverksamheten.

Ledande befattningshavares ersättning kan omfatta fast lön, långsiktiga incitamentsprogram, pension och övriga förmåner. Till kretsen av ledande befattningshavare utgår ingen form av bonus eller annan rörlig ersättning.

Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt, med avseende på aktiebaserade incitamentsprogram, den värdeutveckling för Resurs Holdings aktie som kommer aktieägarna till del. Den sammanlagda ersättningen, även i samband med att anställning upphör, ska motverka osunt risktagande.

Beslut om långsiktiga incitamentsprogram ska fattas av bolagsstämman.

Pensionsförmåner ska vara premiebestämda. I undantagsfall ska det dock kunna utgå pensionsförmåner enligt gällande kollektivavtal, såsom mellan Svensk Handel, Unionen & Akademikerförbunden.

Medlemmar i koncernledningen ska normalt ha en uppsägningstid om högst 12 månader. För verkställande direktören ska en uppsägningstid om högst 18 månader gälla. Inga avgångsvederlag ska utgå.

Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Kretsen av ledande befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.

Övrig information

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i bolaget totalt 200 000 000 aktier med en röst vardera, således totalt 200 000 000 röster. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar bolaget inga egna aktier.

Handlingar

Styrelsens fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen. Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse och information om föreslagna styrelseledamöter, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen samt redogörelse för resultatet av ersättningsutskottets utvärdering enligt Svensk kod för bolagsstyrning finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.resursholding.com, hos bolaget på adress Ekslingan 9 i Helsingborg samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Senast den 7 april 2017 kommer årsredovisningen finnas tillgängliga på samma plats som övriga handlingar.

För att beställa handlingarna kan samma telefonnummer och adress användas som för anmälan till årsstämman, se ovan.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Helsingborg i mars 2017

RESURS HOLDING AB (PUBL)

STYRELSEN

_____________

Övrigt

Program vid årsstämman:

13.00 Entrén till stämmolokalen öppnas.

13.30 Årsstämman öppnas.

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Annual General Meeting of Resurs Holding AB (publ), to be held on Friday 28 April 2017 at 13.30 CET at Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg, Sweden, is available on www.resursholding.com.

För ytterligare information, kontakta:

Gunilla Wikman, Investor Relations Manager, gunilla.wikman@resurs.se; +46707638125

Om Resurs Holding

Resurs Holding (Resurs), som verkar genom dotterbolagen Resurs Bank och Solid Försäkring, är ledande inom retail finance i Norden och erbjuder betallösningar, konsumentlån och nischade försäkringsprodukter. Resurs har sedan starten 1977 etablerat samarbeten med fler än 1 200 butikskedjor och sammanlagt cirka 35 000 butiker. Därigenom har Resurs byggt en kundbas på cirka 5 miljoner privatkunder i Norden. Resurs Bank har sedan 2001 bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Vid utgången av 2016 uppgick antalet anställda till 728 personer och låneportföljen till cirka 21,2 miljarder kronor. Resurs är sedan 29 april 2016 noterat på Nasdaq Stockholm.